Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Marzena Chmielewska‑Bryła

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – artystyczna

3. Temat zajęć

Dzień odkrywców. Cztery pory roku

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat realizowany zgodnie z podstawą programową i rozkładem materiału w kl.1

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie technologii pozwala uczniom dostrzec różnice miedzy porami roku. Pozwala też w dokładniej określić cechy charakterystyczne dla kolejnej pory roku oraz kolejność jej występowania w roku kalendarzowym. Dzięki zastosowaniu TIK uczniowie w atrakcyjny i ciekawy sposób przyswoją i utrwalą zdobywaną wiedzę.

7. Cel ogólny zajęć

Ukazanie pór roku, ich nazw, kolejności występowania i charakterystycznych cech dla każdej pory.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń bierze udział w tworzeniu i  opowiadaniu historyjki o porach roku.

 2. Potrafi dokonać charakterystyki pór roku.

 3. Tworzy rodzinę wyrazów -pór roku.

 4. Bierze udział w quizie przyrodniczym

9. Metody i formy pracy

-Pogadanka,
-metoda aktywizująca z wykorzystaniem TIK
-zabawa naśladowcza (drama)
- oglądowa
- zbiorowa, indywidualna, grupowa

10. Środki dydaktyczne

e‑podręczniki
you tube
wordwall.net
learningapps.org
miastodzieci.pl

11. Wymagania w zakresie technologii

 1. Dostęp do komputera
  2. Dostęp do Internetu.
  3. Tablica multimedialna
  4. Projektor

12. Przebieg zajęć

13. Sposób ewaluacji zajęć

https://docs.google.com/forms/d/1w3DlnkutfpQmTX_EaVJjWpdqhVJiL-oe-xL7YpzUBgQ/viewform?edit_requested=true

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Materiały interaktywne można traktować wybiórczo lub wykorzystać w pełni w zależności od stopnia zaawansowania uczniów.

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna