Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rf2FwsrdXZ5A5

Ekspresjonizm w architekturze

Ważne daty

1914 – zaprezentowanie przez Brunona Tauta projektu Szklanego Pawilonu

1919 – zaprezentowanie przez Paula Cassirera szkiców projektowe w Berlinie.

1924 – założenie przez Ericha Mendelsohna wraz z Miesem van der Rohe i Gropiusem grupy architektów Der Ring.

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

RLGgm28Vm9Ren
Scenariusz zajęć do pobrania.
1

I. Rozwijanie zdolności rozumienia przemian w dziejach sztuki w kontekście ich uwarunkowań kulturowych, środowiskowych, epok, kierunków, stylów i tendencji w sztuce. Uczeń:

2. wymienia cechy sztuki poszczególnych epok, kierunków i tendencji;

4. prawidłowo sytuuje w czasie i w przestrzeni geograficznej poszczególne epoki, style, kierunki i tendencje w sztuce;

5. charakteryzuje i opisuje sztukę powstałą w obrębie poszczególnych epok, kierunków i tendencji;

7. łączy najistotniejsze dzieła ze środowiskiem artystycznym, w którym powstały;

II. Zapoznawanie z najwybitniejszymi dziełami w zakresie architektury i sztuk plastycznych. Uczeń:

1. wymienia i rozpoznaje najbardziej znane dzieła sztuki różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych;

13. dokonuje opisu i analizy, w tym porównawczej, dzieł z uwzględnieniem ich cech formalnych:

a) w architekturze: planu, układu przestrzennego, opisu fasady i elewacji, wnętrza,

2. wskazuje twórców najbardziej reprezentatywnych dzieł;

3. umiejscawia dzieła w czasie (wskazuje stulecie powstania dzieł sztuki dawnej, a w przypadku dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej datuje je z dokładnością do połowy wieku), w nielicznych przypadkach, dotyczących sztuki nowoczesnej i współczesnej, zna daty powstania dzieł lub datuje je z dokładnością jednej dekady;

4. zna plany i układy przestrzenne najbardziej znanych dzieł architektury oraz dzieł charakterystycznych dla danego stylu i kręgu kulturowego;

9. identyfikuje najbardziej reprezentatywne i najsłynniejsze dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom;

III. Zapoznawanie z dorobkiem najwybitniejszych twórców dzieł architektury i sztuk plastycznych. Uczeń:

1. wymienia najistotniejszych twórców dla danego stylu lub kierunku w sztuce;

2. zna najwybitniejsze dzieła z dorobku artystycznego wybitnych przedstawicieli poszczególnych epok, kierunków i tendencji w sztuce od starożytności po czasy współczesne, z uwzględnieniem artystów schyłku XX i początku XXI wieku;

IV. Kształcenie w zakresie rozumienia i stosowania terminów i pojęć związanych z dziełami sztuki, ich strukturą i formą, tematyką oraz techniką wykonania. Uczeń:

1. definiuje terminy związane z opisem formy i struktury dzieła architektonicznego, w tym określenia dotyczące typów i elementów planów budowli, elementów konstrukcyjnych i dekoracyjnych (dekoracji fasady i wnętrza) oraz układu przestrzennego;

5. analizując i opisując dzieła architektoniczne, właściwie stosuje terminy i pojęcia dotyczące struktury architektury;

V. Zapoznanie ze zbiorami najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki na świecie i w Polsce, a także z funkcją mecenatu artystycznego oraz jego wpływem na kształt dzieła sztuki. Uczeń:

2. zna najistotniejszych fundatorów, mecenasów i marszandów, na których zlecenie powstawały wybitne dzieła sztuki;

3. łączy dzieło z muzeum lub miejscem (kościoły, pałace, galerie), w którym się ono znajduje;

4. łączy dzieło z fundatorem, mecenasem lub marszandem, dla którego powstało.

Nauczysz się

rozpoznawać przykłady architektury ekspresjonizmu;

wskazywać cechy architektury ekspresjonizmu;

określać idee, jakie przyświecały architektom;

rozpoznawać miasta, w których znajdują się zabytki.

Ekspresjonizm jako nurt w architekturze

Ekspresjonizm jest nurtem w architekturze pierwszej połowy XX wieku, który rozwijał się w pierwszych dekadach stulecia wieku. Największa popularnością cieszył się w Niemczech, Holandii i Europie Środkowej. Architekci, w przeciwieństwie przedstawicieli innych dziedzin sztuki: malarstwa, rzeźby, nie stworzyli jednolitych idei. Szczególny nacisk kładli na nowatorską i niezwykłą formę, oddziaływanie na emocje poprzez nadania bryle symbolicznego znaczenia. Projekty stworzone przez architektów często miały charakter koncepcyjny i nie zostały zrealizowane, a odpowiadały one osobowościom twórczym architektów. Często także nawiązywano do natury, naśladując przyrodę nieożywioną – skały, jaskinie, eksponując ich strukturę. Inspiracji można także doszukiwać się w budowlach gotyckich ze względu na podkreślenie pionów oraz egipskich i orientalnych, jednak o ograniczonej ornamentyce. We wszystkich jednak projektach bazowano na nowych materiałach: cegle, betonie, szkle, metalu. Początkowo budownictwo z użyciem szkła i kryształu postrzegano jako utopię. Ten zamysł został zrealizowany w 1914 roku przez Brunona Tauta na wystawie w Werkbund, gdzie zaprezentowano jego szklany pawilon. Podczas wystawy architekt przeprowadził liczne debaty wyjaśniające nowe koncepcje nowoczesnej architektury, a Szklany Pawilon stał się najlepszym tego przykładem. Po wystawie budynek został zburzony, ponieważ nie został zbudowany do użytku praktycznego, ale specjalnie na wystawę. Jest budynkiem, który najlepiej łączy starożytną tradycję, reprezentowaną przez kopułęKopułakopułę i wygląd świątyni, z nowoczesną tradycją podkreśloną przez użyte materiały.

RWtoaAd5LJJ8g
Ilustracja interaktywna przedstawia zdjęcie Szklany Pawilon, autorstwa Bruna Taut. Zdjęcie jest czarno-białe. Na ilustracji umieszczone są kolejno ponumerowane aktywne punkty, po wybraniu których wyświetlą się dodatkowe informacje: 1. Inspiracją dla architekta były wiersze Paula Scheerbarta, którego wersety zdobiły podstawę kopuły po jej zewnętrznej stronie: "Szkło przynosi ze sobą nowe czasy, kultura wypalanej cegły sprawia nam przykrość"., 2. W betonowej konstrukcji elewacji znajdowały się płyty z kolorowym szkłem działającym jako lustra, 3. Podstawowym materiałem w budowli jest szkło – przede wszystkim na uwagę zasługuje szklana kopuła, choć ten materiał znalazł zastosowanie także we wnętrzu., 4. Konstrukcja pawilonu została zbudowana na betonowym cokole, którego dwa wejścia po obu stronach budynku składają się z dwuczęściowych schodów. Przeszklone przyziemie kontrastuje z masywnym betonem.
Bruno Taut, Szklany Pawilon, Wystawa w Werkbund, 1914, Kolonia, pinimg.com, CC BY 3.0
RmQgFtxfgGhLd
Bruno Taut, Szklany Pawilon, Model pokazany na wystawie w Werkbund w 1914 roku, Kolonia, museumderdinge.org, CC BY 3.0

Ekspresjonistyczne projekty Ericha Mendelsohna

Erich Mendelsohn (1887–1953) to wybitny niemiecki architekt żydowskiego pochodzenia. W Monachium zetknął się z członkami grup ekspresjonistycznych Der Blaue Reiter i Die Brücke. W 1919 roku w galerii Paula Cassirer w Berlinie zaprezentował szkice projektowe. W 1924 roku wraz z Miesem van der Rohe i Gropiusem założył grupę architektów Der Ring. Najsłynniejszym jego projektem jest wieża obserwatorium astronomicznego w Poczdamie. Liczne publikacje ze szkicami koncepcyjnymi budowli dowodzą ekspresjonistycznych architekta. Materiał prezentuje różne ujęcia bryły, podkreśla jej cechy świadczące o dynamice i płynności linii.

Projekt powstał na zlecenie  przyjaciela Mendelsohna,  astronoma Erwina Freundlicha, chcącego prowadzić obserwacje astronomiczne na temat teorii względności Einsteina. Budowa trwała w latach 1920–1922, a obiekt został oddany do użytku w 1924 roku. W 1945 roku, w wyniku wydarzeń wojennych,  wieża Einsteina została zniszczona, kilkakrotnie ją restaurowano. Mendelsohn zrezygnował z krawędzi i załamań, wprowadzając grę świateł i cieni, uzyskane dzięki licznym wnękom, zakrzywieniom okien. a gruntowną renowację zachowanych ruin przeprowadzono pod koniec XX wieku.

Rzb1HRQ0mox4F1
Ilustracja interaktywna ukazuje zdjęcie obserwatorium astronomiczne w Poczdamie, autorstwa Jean-Pierre Dalbéra. Budynek jest biały z wysoka wieżą, na jej szczycie znajduje się niebieska kopuła. Wokół obserwatorium rosną drzewa. Na ilustracji umieszczono sześć aktywnych punktów zawierających dodatkowe informacje: Punkt 1: Wieża jest głównym elementem budynku. Punkt 2: Na szczycie wieży umieszczona jest kopuła, pełniąca funkcję obserwatorium. Punkt 3: Na parterze znajdują się pracownie naukowe. Punkt 4: W części podziemnej mieści się laboratorium. Punkt 5: Część nadziemna, z wyjątkiem górnej części wieży, wykonana została z cegły i otynkowana. Punkt 6: Część podziemna i górny fragment wieży ma konstrukcję żelbetową.
Jean‑Pierre Dalbéra (fot.), Erich Mendelsohn, obserwatorium astronomiczne w  Poczdamie, 1920–1922, wikimedia.org, CC BY 2.0

W  roku  1927  Rudolf  Petersdorff właściciel  domu  towarowego w Wrocławiu zlecił Erichowi Mendelsohnowi jego przebudowę.  Szkice  architekta  przedstawiają  niezwykle  długi  budynek  z  półokrągłym  wykuszemWykuszwykuszem,  który  stał  się  rozpoznawalnym,  emblematycznym  znakiem  pierwszego  modernizmu.  Mendelsohn wykonał wiele szkiców, które podkreślają monumentalizm budowli i jej dynamikę.

R1Lj8KEN10Wqd
Szkic projektowy Ericha Mendelsohna, 1926, polska-org.pl, CC BY 3.0
RNYs82OKb7Azz
Ilustracja interaktywna przedstawia Dom towarowy Petersdorff we Wrocławiu, autorstwa Ericha Mendelsohn. Budynek jest narożny, Zaokrąglony narożnik jest znacznie wysunięty do przodu. Na ilustracji umieszczone są trzy aktywne punkty zawierające dodatkowe informacje: Punkt 1: Pasmowe okna zajmują całą długość elewacji i kończą się zaokrąglonymi szybami wpisującymi się w wykusz. Punkt 2: Otwory wykuszu przesłonięte zostały jasnymi podświetlonymi zasłonami. Punkt 3: Wąskie pasy trawertynu, gzymsy i lustrzane szyby podkreślają horyzontalny układ.
Erich Mendelsohn, Dom towarowy Petersdorff, Wrocław, 1927‑1928, wikimedia.org, CC BY 3.0

Podobne rozwiązania Mendelsohn zastosował w  domu towarowym Kaufhaus Schocken w Stuttgarcie z lat 1926‑1928. Koncepcja architekta została jednak wyjaśniona jako inspiracja muzyczna, powstała pod wpływem twórczości Johanna Sebastiana Bacha. Architekt oparł się na kontrapunkcie i  kilku niezależnych od siebie harmonicznych i rytmicznych liniach melodycznych. Dom towarowy składał się z czterech skrzydeł tworzących na planie romb, z dużym dziedzińcemDziedziniecdziedzińcem pośrodku.

RrsKDKtUCWK8A1
Erich Mendelsohn, Dom towarowy Kaufhaus Schocken, Stuttgart, 1926-1928, szkice rysunkowe, artdone.wordpress.com, CC BY 3.0
R18m58KCIV25n1
Erich Mendelsohn, Dom towarowy Kaufhaus Schocken, Stuttgart, 1926-1928, szkice rysunkowe, rubens.anu.edu.au, CC BY 3.0
RxPGJavkfI0lh1
Ilustracja interaktywna ukazuje Dom towarowy Kaufhaus Schocken w Stuttgartcie, projekt Ericha Mendelsohna. Zdjęcie jest czarno-białe, przedstawia narożny budynek z zaokrąglonym narożnikiem. Narożnik jest utworzony ze szkła wypełniającego konstrukcję. Wzdłuż budynku przemieszczają się ludzie. Po prawej i lewej stronie widać inne budynki. Ulicą jedzie tramwaj. Na ilustracji znajduje się pięć aktywnych punktów zawierających dodatkowe informacje: Punkt 1: Na elewacje budynku składają się pasy poziomo rozmieszczonych okien. Punkt 2: Elewacje z ciemnej cegły i betonu dzielone są poziomymi oknami. Punkt 3: Biegnące wzdłuż całości pasy trawertynu podkreślają horyzontalny układ bryły. Punkt 4: W wejściowej fasadzie został zamieszczony neon z napisem Schocken, opracowany przez Mendelsohna. Punkt 5: W zaokrąglonym narożniku znajduje się klatka schodowa.
Erich Mendelsohn, Dom towarowy Kaufhaus Schocken, Stuttgart, 1926‑1928, reddit.com, CC BY 3.0

Inne budowle niemieckiego ekspresjonizmu 1

Niemieckim przykładem ekspresjonizmu w architekturze jest Budynek administracji technicznej (niemiecki: Technisches Verwaltungsgebäude) firmy Hoechst AG Petera Behrensa, znajdujący się na terenie firmy formacyjnej Hoechst we Frankfurcie‑Höchst w niemieckim stanie Hesja. Fasada nowego budynku administracyjnego miałaby długość co najmniej 150 metrów. Pod koniec 1921 roku został ukończony. W latach trzydziestych dokonano kilku zmian wewnątrz budynku. Cechy ekspresjonizmu widoczne są zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz obiektu. Kompleks jest podzielony na dwa trzypiętrowe skrzydła: administracyjne i reprezentacyjny hol wejściowy z charakterystyczną wieżą i mostem, który łączy kompleks z budynkiem biurowym.

RvtTm3fNHJ3BL
Peter Behrens, Hoechst AG Technical Administrative Building, plan budowli, 1924, Niemcy, pinimg.com, CC BY 3.0
R1O5hwupRlb2O
Eva Kroecher (fot.), Peter Behrens, Hoechst AG Technical Administrative Building, bryła budowli, 1924, Niemcy, wikimedia.org, CC BY 3.0
R1el4dS2ani1M
Eva Kroecher, Peter Behrens, Hoechst AG Technical Administrative Building, wieża budowli, 1924, Niemcy, wikimedia.org, CC BY 3.0
Polecenie 1

Charakteryzuj Hoechst AG Technical Administrative Building Petera Behrensa. Zwróć uwagę na układ planu oraz dekoracje bryły.

R1GxzmOsdJnBg
Pole tekstowe

Doskonałym przykładem ekspresjonizmu w architekturze niemieckiej jest zaprojektowany przez niemieckiego architekta Fritza Högera (1887–1949) Chilehaus w Kontorhausviertel w Hamburgu, powstały na zlecenie Henry’ego B. Slomana. Swoją nazwę zawdzięcza zleceniodawcy, który podczas pobytu w Chile wzbogacił się na handlu saletrą chilijską.

R1EUTlgady8if
Ilustracja interaktywna 1. Bryła przypomina kształtem statek – od wschodniej strony znajduje się jego dziób., 2. Obiekt składa się z dwóch bloków z wewnętrznymi dziedzińcami., 3. Na dziedzińce prowadzą portale nawiązujące do stylu gotyckiego.
Fritz Höger, Chilehaus w Kontorhausviertel w Hamburgu, 1922‑1924, widok z lotu ptaka, wikimedia.org, CC BY 3.0
REyehAA12QlcJ
Ilustracja interaktywna przedstawia zdjęcie Chilehaus w Kontorhausviertel w Hamburgu, autorstwa Fritz Höger. Budynek jest narożny, parter z arkadami i ozdobnymi rzeźbieniami. Na ilustracji umieszczono pięć aktywnych punktów z dodatkowymi informacjami: Punkt 1: Jako budulca użyto ciemno-czerwonej cegły klinkierowej, która odbija światło na niebiesko, zielono i fioletowo. Punkt 2: Układ pięter w poszczególnych częściach różni się. Punkt 3: Okna zwieńczone są łukami. Punkt 4: Nad oknami znajdują się piętra z balkonami. Punkt 5: Elewacja przedzielana jest lizenami.
Fritz Höger, Chilehaus w Kontorhausviertel w Hamburgu, 1922‑1924, fasada wschodnia, wikimedia.org, CC BY 3.0
R16WnB1sNeZvD1
Ćwiczenie 1
Rozpoznaj miasta, w których znajdują się budowle.
R6LK6ypxE4ytJ
Ćwiczenie 2
Połącz obiekty z architektami. Szklany Pawilon Możliwe odpowiedzi: 1. Peter Behrens, 2. Erich Mendelsohn, 3. Brunon Taut, 4. Fritz Höger Dom towarowy Kaufhaus Schocken Możliwe odpowiedzi: 1. Peter Behrens, 2. Erich Mendelsohn, 3. Brunon Taut, 4. Fritz Höger Hoechst AG Technical Administrative Building Możliwe odpowiedzi: 1. Peter Behrens, 2. Erich Mendelsohn, 3. Brunon Taut, 4. Fritz Höger Chilehaus Możliwe odpowiedzi: 1. Peter Behrens, 2. Erich Mendelsohn, 3. Brunon Taut, 4. Fritz Höger
Ćwiczenie 3

Podaj zleceniodawcę budowli.

RWArIandnYtWN
R1Xl8gYCMniaM
Odpowiedź: Tu uzupełnij
RGCf5I82u2EeJ
Ćwiczenie 4
Odpowiedz na pytanie. Kto wykonał szkic domu towarowego Petersdorff we Wrocławiu.?
R1abJvtO3fZZa
Ćwiczenie 5
Odpowiedz, twórczość którego kompozytora stała się inspiracją do zaprojektowania Kaufhaus Schocken w Stuttgarcie.
Ćwiczenie 6

Wskaż miasto, w którym podczas wystawy Bruno zaprezentował poniższy obiekt.

RL5vKIWbzRmfL
REskTMJmhQ0o7
Odpowiedź: Tu uzupełnij
RYUu69S3b5JXR
Ćwiczenie 7
Do definicji dopisz właściwy termin. Występ nadwieszony na zewnętrznej ścianie budynku lub murze obronnym, na ogół podtrzymywany wspornikami, z oknami lub otworami strzelniczymi, nakryty osobnym dachem. – Tu uzupełnij

Słownik pojęć

Cokół
Cokół

najniższa, naziemna część struktury architektonicznej, zarówno w większej (budynek), jak i mniejszej skali (ołtarz, nagrobek), także fragment poszczególnych nośnych elementów architektonicznych (kolumna, filar).

Dziedziniec
Dziedziniec

podwórzec, dworzec, wydzielona, nieprzykryta przestrzeń w obrębie budynku lub zespołu architektonicznego.

Elewacja
Elewacja

zewnętrzna ściana budynku wraz z występującymi na niej elementami architektonicznym

Gzyms
Gzyms

korona, krajnik, ucios, arch. poziomy, zwykle profilowany pas wysunięty przed lico muru.

Kopuła
Kopuła

sklepienie zamknięte o osi pionowej, wznoszone nad pomieszczeniami na planie centralnym (okrągłym, kwadratowym, wielobocznym), a także wyodrębniona, zewn. część budowli, zawierająca takie sklepienie (kopuła zewnętrzna).

Lizena
Lizena

płaski, pionowy pas muru występujący nieco z lica ściany (bez bazy i głowicy).

Trawertyn
Trawertyn

skała osadowa, zwięzła odmiana martwicy (wapiennej).

Wykusz
Wykusz

występ nadwieszony na zewnętrznej ścianie budynku lub murze obronnym, na ogół podtrzymywany wspornikami, z oknami lub otworami strzelniczymi, nakryty osobnym dachem.

Galeria dzieł sztuki

Bibliografia

Banham, R., Rewolucja w architekturze, Warszawa 1979.

Gądek, Z., Architektura miejsca - The Architecture of Place, Kraków, 1996.

Willett, J., Ekspresjonizm, przeł. M. Kruk, Warszawa 1976.