Autor/autorka

Katarzyna Nowicka

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – matematyka z elementami przyrody

3. Temat zajęć

Ferdynand Magellan- portugalski żeglarz.

4. Czas trwania zajęć

60 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat lekcji wynika z realizacji co miesięcznych projektów edukacyjnych rozwijających wiedzę i zainteresowania uczniów. Zapoznanie uczniów z żeglarzami mającymi wpływ na Wielkie Odkrycia Geograficzne.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Lekcje z zastosowaniem nowoczesnych technologii są dla uczniów atrakcyjniejsze i zwiększają zainteresowanie oraz aktywność dzieci na zajęciach

7. Cel ogólny zajęć

-Zapoznanie z postacią Ferdynanda Magellan i jego odkryciami.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń wie kim jest Ferdynand Magellan.

 2. Wymienia zasługi Magellana.

 3. Wskazuje na mapie świata 3D nazwy kontynentów.

 4. Potrafi prześledzić na mapie świata drogę morską jaką pokonał wielki żeglarz.

 5. Dokonuje oceny swoich umiejętności i wyciąga właściwe wnioski.

9. Metody i formy pracy

-czynna: praktyczne działanie , rozwiązywanie ćwiczeń, obsługa platform i aplikacji internetowych
-słowna: rozmowa kierowana, dyskusja
-oglądowa: pokaz, prezentacja, ilustracje, kolorowanka Quiver Vision

Formy pracy:
-indywidualna
-grupowa

10. Środki dydaktyczne

-Prezentacja materiałów i ćwiczeń przygotowanych na platformie e‑podręczniki
-Puzzle zawierające ilustracje statku
- Ćwiczenia z wykorzystaniem aplikacji Learning Apps i Wordwall
-Karty pracy, ilustracje, napisy, mapy świata
-Komputer z dostępem do internetu
-Tablica multimedialna, tablety

11. Wymagania w zakresie technologii

-Komputer, tablica multimedialna i tablety z dostępem do internetu

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Wprowadzenie do zajęć

  • Czas trwania: 10 min

  • Opis aktywności:

   1. Powitanie uczniów. Podział klasy na grupy przy użyciu Wordwalla  https://wordwall.net/pl/resource/21614232/z-kim-pracuj%c4%99
    2. Przypomnienie w jaki sposób rozwiązujemy rebusy.
    3. Polecenie uruchomienia tabletów i aplikacji QR Code, skanowanie kodu i rozwiązanie rebusu.

    4. Rozmowa na temat odgadniętego hasła, podanie tematu i celu lekcji. Odwołanie się do wiadomości, z którymi uczniowie mieli się zapoznać przed lekcją.

 • Aktywność 2

Aktywność 3

Aktywność 4

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczeń/uczennica wypowiadają się na temat tego co zapamiętał/a z lekcji.

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nie

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna