Festivals and celebrations

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna wybrane słownictwo dotyczące organizowania festiwalu.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • opowiada o słynnych festiwalach,

 • czyta ze zrozumieniem o niezwykłym festiwalu i uzupełnia luki w tekście,

 • potrafi napisać nieformalny list do kolegi albo koleżanki, zawierając w nim wskazane informacje,

 • współpracuje w grupie.

2. Metoda i forma pracy

Metoda: komunikacyjna, ćwiczebna

Forma: praca w parach, praca w grupach

3. Środki dydaktyczne

Karty pracy z przygotowanymi ćwiczeniami.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Czynności organizacyjne.

 2. Nauczyciel pyta uczniów: What famous festivals do you know? Have you ever been to a festival?

 3. Nauczyciel dzieli uczniów na 3‑4–osobowe grupy. Każda grupa ma za zadanie opisać jakiś znany festiwal (np. filmowy, piwa, dożynki, muzyczny). W opisie muszą się znaleźć następujące informacje: jaki to rodzaj festiwalu, jakiego rodzaju ludzie tam przychodzą, gdzie i kiedy się odbywa, ile trwa, co interesującego, charakterystycznego się tam dzieje, czy chcieliby tam pojechać i dlaczego.

 4. Uczniowie odczytują swoje opisy. Nauczyciel poprawia je i komentuje.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel pyta: What is the strangest festival you’ve ever heard about? Rozdaje karty pracy. Uczniowie wykonują ćwiczenie pierwsze (załącznik 1).

 2. Uczniowie referują, czy ich partner bądź partnerka chcieliby wziąć udział w festiwalu toczenia sera.

 3. Uczniowie wykonują ćwiczenie drugie – uzupełniają luki brakującymi słowami tak, aby całość była logicznie i gramatycznie poprawna (załącznik 2).

 4. Po sprawdzeniu ćwiczenia nauczyciel poleca uczniom (w 3‑4 osobowych grupach) przedyskutować pytania z ćwiczenia 3 (załącznik 3).

 5. Grupy wybierają po jednej osobie, która referuje ich dyskusje.

 6. Uczniowie nadal pracują w tych samych grupach. Mają za zadanie wyobrazić sobie, że pracują nad organizacją dużego festiwalu muzyki i ułożyć plan działania – jakie prace i w jakiej kolejności należy wykonać (np. zapraszanie gwiazd, budowanie sceny, znalezienie miejsca)

c) Faza podsumowująca

Uczniowie odczytują swoje plany działania i je komentują.

5. Bibliografia

 1. http://www.2camels.com/

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Załącznik 1.

Read the following fragment of a festival description ignoring the spaces. What is the festival about?

Would you like to take part in it? Why or why not? Tell your partner.

When you 1___________of cheese, do you visualize a stringy piece of mozzarella stretching from your lips to a freshly baked 2________ of pizza. Perhaps you picture a big fat block of Stilton, some water crackers and a 3________ of your favourite red wine. Or maybe, just maybe you see yourself rolling headlong down 300 4_______ of Gloucestershire countryside in pursuit of a seven lb. chunk of Gloucester's finest. If you find yourself falling 5_____ the last category, read on.

Wherever it's origins it's hard to argue that cheese rolling is 6______ sport for the outrageously courageous or at 7________ the dangerously demented. Contestants in the Cooper's Hill event (between Gloucester, Stroud and Cheltenham in the Cotswolds) 8____ the last Monday 9____ May, stand precipitously at the 10______ of a 300 yard hill, that maintains a gradient of two in one for the most part whilst a Master of Ceremonies counts them 11_______.

'One to be ready
Two to be steady
Three to prepare', at which time 12____ invited guest launches the chunk of cheese on its downward pilgrimage, then
'Four to be off.'

What follows can only be described 13___ dairy based carnage. Broken bones are a given and sprains and bruises are numerous, as up 14______ twenty contestants in any given race tumble and roll their way headlong down the slope in pursuit 15_____ the elusive chunk of Double Gloucester. Keeping your feet is rarely an option, contestants just 16_______ to go with the flow, tumbling out 17_____ control like rag dolls with a death wish. Inevitably the cheese wins.

Four races are 18______ on the day, including an event for the ladies. Of the 50 odd contestants - and I do mean odd - 18 injuries were reported 19______ last year’s event. Not great odds in anyone's books. And casualties are not limited 20_____ contestants. At least one of the estimated 4,000 strong crowd 21_______ treated for head injuries after tumbling 30 yards down the course whilst attempting to evade a wayward clump 22_____ cheese.

Oh, and 23_____ prize 24_______ winning, you get to keep the cheese. Food 25_____ thought that.

Załącznik 2.

Read the text again and try to guess what words are missing.

Odpowiedzi do ćwiczenia 2: 1. think, 2. slice/piece, 3.bottle, 4.yards/meters, 5.into, 6.a, 7.least, 8.on, 9. in, 10.top, 11. down, 12. the, 13. as, 14. to, 15. of, 16. seem / have, 17. of, 18. held/organized, 19. from/in, 20. to, 21. was, 22. of, 23. the, 24. for, 25. for

Załącznik 3.

Work in groups. Fill in the missing prepositions. Discuss the following questions.

 1. What are the dangers … big festivals? Have you heard … any accidents during such events?

 2. What are advantages and disadvantages … big events … the open air?

 3. What are the reasons … organizing parades?

 4. In what way do you celebrate occasions important … you?

Odpowiedzi do ćwiczenia: 1.of, of/about, 2. of, in 3. for, 4. for/to

b) Zadanie domowe

Napisz list do kolegi albo koleżanki, w którym opiszesz przygotowania do ważnej dla ciebie okazji. Zawrzyj w nim: ile było osób i gdzie je zaprosiłaś/łeś, w jaki sposób się przygotowałaś/łeś się do tej okazji i co specjalnego przygotowałaś/łeś dla swoich gości, jaką niespodziankę przygotowali dla ciebie goście, jakie są twoje odczucia po odbytej imprezie.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R13ntLhSPzXqi

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 111.80 KB w języku polskim
R1Y0FxnzxdioY

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 25.50 KB w języku polskim