Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z miniwykładem dr hab. Karoliny Wigury na temat teorii elit i wykonaj ćwiczenia.

RERzz1Z0NVi2i
Nagranie filmowe zatytułowane Teorie elit.
1
Ćwiczenie 1
R12QQNmtpIXET
Zastanów się, co jest korzystniejsze dla społeczeństwa: reprodukcja czy wymiana elit politycznych. Podaj dwa argumenty na uzasadnienie swojego stanowiska. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2
RctclEcHRqvQH
Uzupełnij tekst. Istnienie elit 1. społeczeństwo, 2. jest, 3. nie każdej, 4. elity, 5. nie jest, 6. spójności, 7. każdej, 8. dialogu ze społeczeństwem konieczne w każdej zbiorowości i jej systemie politycznym. W 1. społeczeństwo, 2. jest, 3. nie każdej, 4. elity, 5. nie jest, 6. spójności, 7. każdej, 8. dialogu ze społeczeństwem społeczności występują nierówności w dostępie do władzy jako dobra społecznie pożądanego. Utrzymanie władzy przez 1. społeczeństwo, 2. jest, 3. nie każdej, 4. elity, 5. nie jest, 6. spójności, 7. każdej, 8. dialogu ze społeczeństwem jest możliwe jedynie przy zachowaniu 1. społeczeństwo, 2. jest, 3. nie każdej, 4. elity, 5. nie jest, 6. spójności, 7. każdej, 8. dialogu ze społeczeństwem.
R1P0PunMijb9h1
Ćwiczenie 3
Zaznacz nazwisko autora pierwszej teorii wskazującej na znaczenie i rozumienie elity politycznej. Możliwe odpowiedzi: 1. Thomas Carlyle, 2. Gustave Le Bon, 3. Gaetano Mosca, 4. Vilfredo Pareto
RsKixX2xV6kzg2
Ćwiczenie 4
Zdecyduj, które stwierdzenia dotyczące teorii elit są prawdziwe, a które fałszywe. Nurt stratyfikacyjny koncentruje się wokół cech statusowych elit, jej spójności i wzorów rekrutacji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nurt instytucjonalny koncentruje się wokół nieformalnych zagadnień elity. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W koncepcjach teoretycznych elit sformułowanych przez Pareta i Marksa można zauważyć pewne podobieństwa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Świadomościowe wyrazy ukrytych popędów to tzw. rezydua. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Marek Żyromski Socjologiczna teoria elity

Wyróżnienie elity ma dla V. Pareta charakter uniwersalny. Według niego każdy naród rządzony jest przez elitę. Konkretne grupy rządzące są jednak w stanie ciągłej transformacji. „Historia jest cmentarzem arystokracji”. Upadają one nie tyle z powodu słabości ilościowej, ale przede wszystkim w wyniku utraty siły witalnej (residuów walki). Odnowa elity polega na zastępowaniu zdegenerowanych członków starej ekipy przez nowych, pełnych energii przedstawicieli klas niższych. V. Pareto wprowadził również termin cyrkulacja (krążenie) elit, biorąc pod uwagę przemieszczenie jednostek pomiędzy elitą a nie‑elitą. Według niego między elitą a masą jest wyraźna opozycja, jedynie elita stanowi element aktywny w społeczeństwie. (…)

G. Mosca, podobnie jak V. Pareto, uznał uniwersalność istnienia rządzącej mniejszości. „We wszystkich społeczeństwach mamy do czynienia z dwiema klasami ludzi – klasą, która rządzi i klasą, która jest rządzona”. Stopniowo G. Mosca znacznie rozbudował swoją koncepcję, dzieląc klasę panującą na dwie warstwy: wyższą, monopolizującą funkcje decyzyjne w rządzie, i niższą, zajmującą się wykonywaniem podjętych decyzji. (...) Warstwa niższa, określana także mianem drugorzędnej elity (secondary elite), zabezpiecza istnienie i pomyślność grupy decyzyjnej. Obie warstwy w pełni uzupełniają się w panowaniu nad resztą społeczeństwa. Jednak w przeciwieństwie do V. Pareta, G. Mosca podkreślał, iż masy nie są bierne, ale wywierają określony wpływ na politykę klasy rządzącej.

1 Źródło: Marek Żyromski, Socjologiczna teoria elity, dostępny w internecie: repozytorium.amu.edu.pl [dostęp 30.06.2021 r.].
RdppwU04g2yd6
Rozstrzygnij, która teoria elit pokazuje bardziej antydemokratyczne nastawienie autora. Uzasadnij swoje zdanie. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida