Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Koniec XIX wieku był okresem, w którym wielu fizyków próbowało wyjaśnić zależność natężenia promieniowania ciał od długości fali. Próby dopasowania ówczesnej wiedzy fizycznej do wyników obserwacji nie dawały rezultatów. Przełom nastąpił w grudniu 1900 r. Jak to się odbywało i z jakim rezultatem? Jeśli chcesz wiedzieć, czytaj dalej.

R1UGpW39y3T24
Fotony często dzielimy na dwa rodzaje: wysoko- i niskoenergetyczne. Energia fotonu zależy od częstotliwości jego fali.
Źródło: NASA Goddard Space Flight Center, dostępny w internecie: flickr.com, licencja: CC BY 2.0.
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
 • zakresy długości fal charakterystyczne dla światła widzialnego;

 • definicję promieniowania termicznego (cieplnego);

 • definicję ciała doskonale czarnego;

 • że widmo promieniowania ciała doskonale czarnego ma charakter ciągły.

Nauczysz się
 • że kwant jest ściśle określoną porcją energii, którą ciało może wyemitować lub pochłonąć;

 • że najmniejsza porcja energii fali elektromagnetycznej nazywana jest kwantem lub fotonem;

 • obliczać energię, którą niesie ze sobą foton.

Próba teoretycznego opisu wyników doświadczeń, których celem było zrozumienie praw rządzących promieniowaniem cieplnym ciała doskonale czarnegociało doskonale czarneciała doskonale czarnego się nie powiodła. Zdolność emisyjną ciała doskonale czarnego w stałej temperaturze opisywano za pomocą dwóch wzorów – Wiena [wina] i Rayleigha‑Jeansa [rejleja‑dżinsa]. Niestety, oba zawiodły. Wzór Wiena sprawdzał się dobrze w przypadku fal krótkich, ale bardzo wyraźne odstępstwa pojawiały się w zakresie fal długich. Z kolei wzór Rayleigha‑Jeansa sprawdzał się bardzo dobrze w odniesieniu do fal długich, ale źle w przypadku fal krótkich.

R13als1C6hx1f
Zdolność emisyjna ciała doskonale czarnego. Wyniki eksperymentalne oznaczono kolorem niebieskim, natomiast zielonym i czerwonym oznaczono kolejno przybliżenia Wiena oraz Rayleigha‑Jeansa.
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.

1900 r. ogłoszono co najmniej pięć zależności między natężeniem promieniowania a długością emitowanej fali elektromagnetycznej.

Dopiero 14 grudnia 1900 r. Max PlanckMax PlanckMax Planck podczas wystąpienia na posiedzeniu Towarzystwa Fizycznego w Berlinie przedstawił teorię opisującą emisję i absorpcję promieniowania elektromagnetycznego przez ciało doskonale czarne. Fizykowi udało się uzyskać zgodność wyników pomiarów z obliczeniami. Planck założył, że energia wypromieniowywana jest z ciała doskonale czarnego i przez nie pochłaniana w postaci ściśle określonych porcji energii, czyli kwantów (fotonów). Ta energia ma zatem charakter nieciągły, a nie – jak dotychczas sądzono – ciągły.

Według Plancka najmniejsza porcja energii fali elektromagnetycznej, czyli fotonu, wyraża się wzorem:

E=h·ν,

gdzie:
h – uniwersalna stała, nazwana stałą Plancka; h6,63·10-34J·s;
νHz (grecka litera „ni”) – częstotliwość promieniowania emitowanego lub pochłanianego przez ciało doskonale czarne.

Jak widać, energia takiej „porcji” jest zależna od częstotliwości promieniowania, a tym samym od długości fali:

λ=c·T,
T=1ν,

gdzie c jest prędkością światła w próżni. Podstawmy odwrotność częstotliwości pod okres:

λ=c·T=c·1ν=cν,

po przekształceniu wzoru otrzymujemy:

ν=cλ.

Na tej podstawie możemy wyprowadzić wzór:

E=h·ν=h·cλ.
Przykład 1

Oblicz energię kwantów promieniowania świetlnego o długości fali λ1=656 nm (czerwona linia w widmie wodoru) i λ2= 486 nm (niebieska linia w widmie wodoru).

Rozwiązanie:

Analiza zadania:
Zadanie wymaga obliczenia energii kwantów promieniowania elektromagnetycznego dla długości fali λ1=656 nmλ2= 486 nm.

Dane:
λ1=656 nm
λ2= 486 nm
c=300000000 ms
h=6,63·10-34J·s

Szukane:
E1, E2

Wzór:
E=h·cλ

Obliczenia:
E1=3·108 ms·6,63·10-34 J·s656·10-9 m=3·6,63656·108·10-34·109 J=3,03·10-19 J
E2=3·108 ms·6,63·10-34 J·s486·10-9 m=3·6,63486·108·10-34·109 J=4,09·10-19 J

Odpowiedź:
Energia kwantu światła odpowiadająca długości fali 486 nm wynosi 4,09·10-19 J, a energia kwantu światła odpowiadająca długości fali 656 nm3,03·10-19 J.

Do tej pory przyjmowano jako pewnik, że energia emitowana przez ciało ma rozkład ciągły. Swoim wystąpieniem Planck zapoczątkował ciąg wydarzeń, który zrewolucjonizował postrzeganie przez nas świata.

1905 r. Albert Einstein studiował przyczyny występowania zjawiska fotoelektrycznegoZjawisko fotoelektrycznezjawiska fotoelektrycznego. Natrafił jednak, tak samo jak jego poprzednicy, na trudności związane z jego wytłumaczeniem. Za pomocą teorii kwantów Einsteinowi udało się nie tylko wyjaśnić to zjawisko, lecz także skorygować teorię. Na czym polegała jej modyfikacja? Planck twierdził, że emisja i absorpcja promieniowania elektromagnetycznego przez ciało stałe mogą odbywać się wyłącznie w sposób nieciągły, tj. określonymi porcjami. Właściwość tę wiązał jednak z reakcją materii na padające promieniowanie i nie sądził, że ta cecha ma coś wspólnego z naturą promieniowania elektromagnetycznego. Zupełnie inaczej to zjawisko potraktował Einstein, który opisał falę elektromagnetyczną jako cząsteczki (kwanty) o energii zależnej od częstotliwości. Tym samym stanął w jawnej opozycji do klasycznej fizyki, która opisywała zachowanie fal elektromagnetycznych za pomocą równań MaxwellaRównania Maxwellarównań Maxwella (czyli z wykorzystaniem wielkości takich jak długość fali, okres, amplituda drgań).

Do opisu zjawiska fotoelektrycznego Einstein korzystał jedynie ze sformułowania „kwant energii promieniowania”. Dopiero w 1926 r. Gilbert LewisGilbert LewisGilbert Lewis, który poszukiwał nośnika energii promienistej, wprowadził pojęcie fotonuFotonfotonu. Najpierw jednak odkryto, że taka „porcja energii” – kwant – przypomina poruszającą się cząsteczkę (nieistniejącą w spoczynku) obdarzoną masą i mogącą zderzać się z elektronem. Za odkrycie i wyjaśnienie tego zjawiska A.H. ComptonArthur Holly ComptonA.H. Compton otrzymał w 1927 r. Nagrodę Nobla.

Zapamiętaj!

Foton jest kwantem promieniowania elektromagnetycznego – poruszającą się cząstką, która nie ma masy spoczynkowej (istnieje tylko w ruchu) ani ładunku i odgrywa istotną rolę w każdym procesie elektromagnetycznym. W próżni foton ma prędkość c=300000000 ms.

Ćwiczenie 1
RrgM4XV2yUnHu
Oblicz, w jakim przedziale energii mieści się promieniowanie widzialne, któremu odpowiada przedział długości fali między 380780 nm. Uzupełnij luki w odpowiedzi, wpisując odpowiednie liczby. Wynik zaokrąglij do części setnych. Odpowiedź: Przedział energii promieniowania widzialnego zawiera się między Tu uzupełnij 10-19 J, a Tu uzupełnij10-19 J.

Odkrycia Maxa PlanckaAlberta Einsteina dały początek całkiem nowej gałęzi fizyki, odmiennej pojęciowo od od tej, którą znano dotychczas. Ta nowa gałąź wiedzy okazała się fundamentalna dla zrozumienia praw rządzących mikroświatem – mechaniki kwantowej.

Podsumowanie

 • Emisja i absorpcja promieniowania elektromagnetycznego przez ciało polega na wysyłaniu lub pochłanianiu energii w określonych porcjach (kwantach), zależnych od częstości promieniowania. Porcje te nazywamy fotonami.

 • Foton jest kwantem promieniowania elektromagnetycznego. Możemy traktować go jako cząstkę, która nie ma masy spoczynkowej (istnieje tylko w ruchu) ani ładunku. Odgrywa istotną rolę w każdym procesie promienistym i w oddziaływaniach elektromagnetycznych.

 • Według Plancka najmniejsza porcja energii elektromagnetycznej, czyli kwantu energii, wyraża się wzorem:
  E=h·ν lub E=h·cλ
  gdzie: h – uniwersalna stała, nazwana stałą Plancka; h6,63·10-34 J·s Hz (grecka litera „ni”) – częstotliwość promieniowania emitowanego lub pochłanianego przez ciało czarne; c – wartość prędkości światła w próżni; λ – długość fali promieniowania.

Ćwiczenie 2

Oblicz, ile razy energia kwantu (fotonu) promieniowania widzialnego o długości fali λ=500 nm jest większa od energii kwantu fal radiowych o częstotliwości ν=225 kHz (fale długie, stacja Warszawa I).

R1R73n2JwUVfk
(Uzupełnij).

Zadanie podsumowujące moduł

RKTVxjjZwdefw2
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Przeczytaj poniższe zdania, a następnie oceń ich prawdziwość. Przy każdym zdaniu w tabeli zaznacz „Prawda” albo „Fałsz”. . Gdy podwoimy długość fali promieniowania, energia każdego z jego kwantów zwiększy się czterokrotnie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Foton możemy traktować jako cząsteczkę, która nie ma masy spoczynkowej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kwanty światła czerwonego mają większą energię niż kwanty światła niebieskiego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz

Słownik

ciało doskonale czarne
ciało doskonale czarne

wyidealizowany model ciała, które niezależnie od swojej temperatury absorbuje całe padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne i emituje promieniowanie o widmie zależnym od jego temperatury.

foton
foton

kwant promieniowania elektromagnetycznego o ściśle określonej energii zależnej od częstotliwości (długości fali) promieniowania.

kwant energii
kwant energii

najmniejsza, ściśle określona porcja energii, jaką może mieć lub o jaką może się zmienić energia ciała.

równania Maxwella
równania Maxwella

równania klasycznej teorii pola elektromagnetycznego, opublikowane w 1862 roku przez J.C. Maxwella. Łączą wszystkie znane prawa opisujące oddziaływania ładunków elektrycznych i  zjawiska z nimi związane. Równania Maxwella to kompletny zbiór zasad rządzących własnościami pól elektrycznych i magnetycznych.

zjawisko fotoelektryczne
zjawisko fotoelektryczne

zjawisko polegające na pochłanianiu promieniowania optycznego przez ciało stałe, ciecz lub gaz; procesowi temu towarzyszą zjawiska elektryczne, np. emisja elektronów z metalu (fotoefekt zewnętrzny).

Biogramy

Arthur Holly Compton15.03.1962Berkley10.09.1892Wooster
RnsqlXFC4NcgM
Arthur Holly Compton, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1927 r.).
Źródło: Nobel foundation, edycja: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dostępny w internecie: http://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Arthur Holly Compton

[Artur Holi Kompton]
Odkrywca rozpraszania Comptona – nazwa zjawiska pochodzi od nazwiska uczonego. Zauważył, że kiedy fotony z zakresu fal rentgenowskich padają na elektrony słabo związane z jądrem atomu, powodują ich przemieszczenie ze swoich orbit i tracą przy tym energię; temu procesowi towarzyszy zmiana długości fali padającego promieniowania (przesunięcie comptonowskie). Za to odkrycie w 1927 r. został uhonorowany Nagrodą Nobla. Brał także udział w pracach nad bombą atomową, a jego badania pomogły Enrico Fermiemu w konstrukcji pierwszego reaktora (1942 r.).

Gustav Kirchhoff17.10.1887Berlin12.03.1824Królewiec
RsOt19vc8Oz4y
Gustav Kirchhoff zauważył, że stosunek zdolności absorpcji i emisji ciała doskonale czarnego jest stały i zależy tylko od długości fali oraz temperatury ciała.
Źródło: QWerk, edycja: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dostępny w internecie: http://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Gustav Kirchhoff

[Gustaw Kirśchof]
Wynalazca spektroskopu i metody analizy spektralnej. Odkrył pierwiastki takie jak cez i rubid. Twórca praw dotyczących elektryczności.

Gilbert Lewis23.03.1946Weymouth (Stany Zjednoczone)23.10.1875Weymouth (Stany Zjednoczone)
RaCSCI6OA78nS
Gilbert Lewis, który jako pierwszy posłużył się pojęciem fotonu.
Źródło: MR.Emule, dostępny w internecie: http://commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 4.0.

Gilbert Lewis

[Gilbert Lułis]
Amerykański fizykochemik, twórca teorii tworzenia się wiązań kowalencyjnych. Jako pierwszy otrzymał ciężką wodę. (D2O).

Max Planck4.10.1947Getynga23.04.1858Kilonia
R1X3bsgVaQfTx
Max Planck, twórca teorii kwantów.
Źródło: N.N., dostępny w internecie: http://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Max Planck

[Maks Plank]
Niemiecki fizyk, jeden z twórców fizyki kwantowej. Zajmował się termodynamiką, optyką oraz teorią względności.

Max Planck4.10.1947Getynga23.04.1858Kilonia
R1X3bsgVaQfTx
Max Planck, twórca teorii kwantów.
Źródło: N.N., dostępny w internecie: http://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Max Planck

[Maks Plank]
Niemiecki fizyk, jeden z twórców fizyki kwantowej. Zajmował się termodynamiką, optyką oraz teorią względności.

Gilbert Lewis23.03.1946Weymouth (Stany Zjednoczone)23.10.1875Weymouth (Stany Zjednoczone)
RaCSCI6OA78nS
Gilbert Lewis, który jako pierwszy posłużył się pojęciem fotonu.
Źródło: MR.Emule, dostępny w internecie: http://commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 4.0.

Gilbert Lewis

[Gilbert Lułis]
Amerykański fizykochemik, twórca teorii tworzenia się wiązań kowalencyjnych. Jako pierwszy otrzymał ciężką wodę. (D2O).

Arthur Holly Compton15.03.1962Berkley10.09.1892Wooster
RnsqlXFC4NcgM
Arthur Holly Compton, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1927 r.).
Źródło: Nobel foundation, edycja: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dostępny w internecie: http://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Arthur Holly Compton

[Artur Holi Kompton]
Odkrywca rozpraszania Comptona – nazwa zjawiska pochodzi od nazwiska uczonego. Zauważył, że kiedy fotony z zakresu fal rentgenowskich padają na elektrony słabo związane z jądrem atomu, powodują ich przemieszczenie ze swoich orbit i tracą przy tym energię; temu procesowi towarzyszy zmiana długości fali padającego promieniowania (przesunięcie comptonowskie). Za to odkrycie w 1927 r. został uhonorowany Nagrodą Nobla. Brał także udział w pracach nad bombą atomową, a jego badania pomogły Enrico Fermiemu w konstrukcji pierwszego reaktora (1942 r.).