Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RJel6qb5me64Y1
Fotografia przedstawia wnętrze kościoła. Z przodu piękny ołtarz w kolorach złota, odbija się w kamiennej posadzce.

Gatunki wokalno‑instrumentalne baroku – msza

Źródło: Małgorzata Litwin, cc0.

Ważne daty

1567‑1643 – lata życia Claudio Monteverdiego

1610 – Claudio Monteverdi, Missa in illo tempore SV 205

1654‑1696 – Heinrich Ignaz Franz Biber

1660‑1725 – lata życia Alessandro Scarlattiego

1685‑1750 – lata życia Johanna Sebastiana Bacha

1723 – Alessandro Scarlatti, Missa Clementina R.511/1

1733‑1749 – Johann Sebastian Bach, Msza h‑moll BWV 232

1738‑1739 – Johann Sebastian Bach, Msza G‑dur BWV 236

m5def1078cced105e_0000000000040
1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

R1XcVDlRVTRpC1
Scenariusz zajęć do pobrania.
Źródło: Onlineskills.

I. Muzyka w ujęciu historycznym – periodyzacja, język, właściwości i charakterystyka.

5. Barok. Uczeń:

4) wymienia i charakteryzuje twórczość kompozytorów (Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, klawesyniści francuscy: Jean Philippe Rameau, François Couperin);

6) zna pojęcia: system dur‑moll, polifonia imitacyjna, bas cyfrowany (basso continuo), kontrapunkt, forma ewolucyjna, orkiestra barokowa, improwizacja, forma wariacyjna, ostinato, system równomiernie temperowany, bel canto.

II. Analiza i interpretacja dzieł muzycznych. Uczeń:

1. zna podstawowe terminy i pojęcia właściwe dla opisu i zrozumienia wybranych dzieł muzycznych;

2. nazywa i porządkuje główne nurty, gatunki i style muzyczne, wskazuje formy wypowiedzi artystycznej spoza tradycyjnej klasyfikacji, uzasadniając swoją wypowiedź;

3. zna konteksty kulturowe i naukowe powstawania muzyki;

4. dokonuje analizy percepcyjnej, uwzględniając:

a) elementy muzyki,

b) podstawowe techniki kompozytorskie,

c) cechy stylów muzycznych,

d) strukturę gatunków i form muzycznych, ich zmiany i rozwój,

e) funkcje: np. religijna, społeczna, użytkowa, artystyczna i in..

III. Tworzenie wypowiedzi związanych z historią i kulturą muzyczną. Uczeń:

1. wypowiada się w formie ustnej (np. dyskusja, prezentacja, debata) i/lub pisemnej (np. esej, referat) o dziełach muzycznych w oparciu o podstawową terminologię;

2. przybliża twórczość i działalność przedstawicieli różnych obszarów kultury muzycznej, np. dyrygent, leader zespołu, koncertmistrz, reżyser spektaklu muzyczno‑teatralnego, kompozytor, wykonawca, wirtuoz, primadonna, primabalerina, performer, klezmer, muzykant, pieśniarz;

3. interpretuje i odczytuje w kontekście dokonań epoki wybrane dzieła muzyczne.

m5def1078cced105e_0000000000051
Nauczysz się

przedstawiać cechy mszy jako formy wokalno‑instrumentalnej baroku;

charakteryzować rodzaje mszy;

analizować zapisy nutowe przykładowych mszy;

przyporządkowywać dzieła do ich autorów;

rozróżniać dzieła na podstawie nagrań dźwiękowych;

używać właściwą terminologię muzyczną.

m5def1078cced105e_0000000000080

Geneza i klasyfikacja mszy jako formy muzyki kościelnej

Msza jest jedną z najstarszych form muzyki kościelnej, a jej źródeł należy szukać w początkach chrześcijaństwa. W średniowieczu była ściśle związana z chorałem gregoriańskimChorał gregoriańskichorałem gregoriańskim, początkowo monofonicznaMonofoniamonofoniczna, później wielogłosowa z wykorzystaniem techniki organumOrganumorganum. Jako forma użytkowa jest nieodłączną częścią liturgii. W XVII wieku w Kościele katolickim i protestanckim forma przeobraziła się w wokalno‑instrumentalną, zaś w prawosławnym i unickim zachowała swój pierwotny kształt. Ze względu na liczbę części, msze dzieli się na: missa brevis (msza krótka), składającą się jedynie z Kyrie i Gloria lub Gloria i Credo oraz missa solemnis (msza uroczysta) o rozbudowanej strukturze.

Budowa i temat mszy

RSwXEiuTNGRgn
Ilustracja interaktywna przedstawia schemat: „Budowa i temat mszy”. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Wszystkie części tej mszy są kantatami na orkiestrę, chór i solistów. 2. Wszystkie części tej mszy są motetami. Wielogłosowy chór wykonywał ją a capella. 3. Posiada tradycję średniowieczną, wykonywana jest przez jednogłosowy chór. 4. Opracowana na orkiestrę symfoniczną, chór i solistów. 5. Msza z pochodzącym z chorału gregoriańskiego cantus firmus, wykonywanego początkowo wyłącznie przez tenor, później także przez sopran. 6. W mszy wykorzystywano powstałe już wcześniej kompozycje polifoniczne, niekoniecznie religijne, z możliwością modyfikacji partytury przez kompozytora. 7. W tej mszy ujednolicono rytmicznie wszystkie głosy, które imitowały poszczególne jej odcinki.
Budowa i temat mszy, online-skills, CC BY 3.0

Części stałe i zmienne mszy

RYEMFP2jaAoSs
Ilustracja interaktywna przedstawia części stałe i zmienne mszy, Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. (łac. Gloria in excelsis Deo – Chwała na wysokości Bogu) - hymn wykonywany po Kyrie; jego źródłem jest Ewangelia św. Łukasza, w której anioły śpiewały go podczas narodzin Jezusa. 2. (łac. Kyrie eleison – Panie zmiłuj się) – źródłem są starotestamentowe psalmy, pierwotnie o krótkim tekście, prostej melodyce i przeznaczona do dla wszystkich wiernych, a wraz z rozwojem polifonii poszerzona o dodatkowe tropy i przejęta przez scholę. 3. (łac. Sanctus – Święty) – pieśń śpiewana po prefacji, najczęściej zespolona z Benedictus , pochodząca z Księgi Izajasza. 4. (łac. Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis – Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości). 5. Credo jest wyznaniem wiary, w kościele rzymskokatolickim odmawiane lub wyśpiewywane podczas ważniejszych świąt. 6. (łac. Agnus Dei – Baranku Boży) źródłem słów jest starotestamentowe proroctwo o ofierze z baranka. Jan Chrzciciel mówił też o Jezusie jako Baranku. W kościele katolickim wykonywany przed komunią, w luterańskim – podczas niej. 7. (łac. Introitus – Wejście) – śpiew na rozpoczęcie liturgii. W kościele luterańskim jest stałą częścią. 8. (łac. Graduale – stopniowy) – responsorium wykonywane po czytaniu, przed alleluja, tekst zaczerpnięty z psalmów. Po II Soborze Watykańskim został zastąpiony przez psalm responsoryjny. 9. (hebr. Hallelujach – Wychwalajcie Jahwe) – zwrot z Biblii, wykonywany po drugim czytaniu. Często wzbogacany cytatami biblijnymi celem wprowadzenia do Ewangelii; podczas Wielkiego Postu wyłączony z liturgii. 10. Pisana po łacinie na potrzeby liturgii, lecz jej tekst nie pochodził z Biblii. Gatunkowo zbliżona do hymnu. Cechuje się stopniowym powtarzaniem melodii w kolejnych wersach. Wyszły z powszechnego użycia po II Soborze Watykańskim, obecnie używane tylko w Niedzielę Zmartwychwstania oraz Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 11. (łac. Offertorium – Ofiarowanie) – śpiew wykonywany po Credo; po II Soborze Watykańskim zastąpiony przez przygotowanie darów. 12. Śpiew wykonywany podczas komunii.
Części stałe i zmienne mszy, online-skills, CC BY 3.0
Polecenie 1

Inna wersja zadania

Omów części stałe i zmienne mszy.

Zapoznaj się z zapisami nutowymi i nagraniami różnych wersji Kyrie  pochodzących z różnych okresów. Porównaj je i napisz, w jaki sposób zmieniała się forma mszy od średniowiecza do baroku.

R16v4y8ZAHtZT
Ilustracja interaktywna przedstwia zapis nutowy na pięciolinii utworu pod tytułem: „Liber Usualis, Kyrie XI” nieznanego autora. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: utwór „Liber Usualis, Kyrie XI”. Kompozycja posiada wolne tempo. Cechuje się tajemniczym, atonalnym charakterem.
Guillaume de Machaut, „Msza Notre Dame”, Kyrie, ok. 1365, online-skills, CC BY 3.0
m5def1078cced105e_0000000000100

Kierunki rozwoju mszy barokowej

W mszy barokowej wyróżnia się dwa podstawowe nurty niejednorodne pod względem stylistycznym: stile antico, nawiązujący do dzieł kompozytorów renesansowych, zwłaszcza Palestriny (1525‑1594) oraz stile moderno, wykorzystujący nowe środki kompozytorskie i oparty głównie na technice koncertującej. Msze wykazujące cechy obu nurtów określane są jako stile misto. Synteza ta widoczna jest szczególnie we wprowadzaniu fragmentów koncertującychTechnika koncertującakoncertujących do utworów a cappellaA cappellaa cappella. Mimo tych niejednorodności, w baroku powstawały w dalszym ciągu msze a cappella, co potwierdza twórczość Alessandra Scarlattiego (1660‑1725).

RzPgvUZmp5Tuk1
Ilustracja przedstawia obraz Alessandro Scarlatti, „Missa Clementina R.511/1, Kyrie. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Utwór: Missa Clementina R.511/1, Kyrie, autorstwa Alessandro Scarlatti. Wykonawca: Le Parnasse Français pod dyrygenturą Louisa Cas. Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się spokojnym charakterem.
Alessandro Scarlatti, „Missa Clementina R.511/1, Kyrie, 1723, imslp.info, CC BY 3.0

Wykorzystanie barokowych technik dało początek tzw. mszy monumentalnej, w której wykształciła się topofonia, polegająca na wykorzystaniu walorów akustycznych kościołów, poprzez rozmieszczenie chórów w różnych częściach obiektu. Reprezentatywnym dziełem tego typu jest Missa Salisburgensis Heinricha Ignaza Franza Bibery (1644‑1704) na 53 głosy, z czego 16 z nich przeznaczonych jest na chór, a pozostałe to partie instrumentalne.

R1vsaz82JHRKM
Ilustracja interaktywna przedstwia zapis nutowy na pięciolinii utworu pt. „Missa Salisburgensis” autorstwa Heinricha Ignaza Franza Bibera. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: utwór „Missa Salisburgensis”. Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się spokojnym charakterem.
Heinrich Ignaz Franz Biber, „Missa Salisburgensis”, Kyrie, 1654–1696, imslp.info, CC BY 3.0
Polecenie 2

Wysłuchaj KyrieMissa in illo tempore Claudio Monteverdiego (1567‑1643) i Gloria in excelsisMszy G‑dur Johanna Sebastiana Bacha (1685‑1750). Na ich podstawie wskaż różnice między stile antico a stile moderno.

R10BVYuQefwjf
Claudio Monteverdi, "Missa in illo tempore", Kyrie
RgAX70YZOziI7
Utwór muzyczny: Msza G-dur BWV 236, Msza G-dur BWV 236, autorstwa Johanna Sebastiana Bacha Wykonawca: Voces Musicales pod dyrygenturą Andresa Mustonena
m5def1078cced105e_0000000000107

Wielka Msza h‑moll jako reprezentatywne dzieło epoki baroku

W XVIII wieku ważną role na rozwój mszy wywarł środek neapolitański, w którym ukształtował się jej nowy typ – msza kantatowa (o silnym wpływie gatunków kantatowychKantatakantatowych). Mimo krytycznych głosów władz kościelnych, forma ta szybko rozprzestrzeniła się w innych ośrodkach Europy. Do najwybitniejszych dzieł baroku zaliczana jest kantatowa Msza h‑moll Johanna Sebastiana Bacha (1685‑1750).

R1UCxM8TkYzgZ1
Źródło: online-skills, licencja: CC BY 3.0.
RpybE4Y8EnzH41
Ilustracja interaktywna przedstawia: Johann Sebastian Bach, „Msza h-moll BWV 232”, Credo. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Johann Sebastian Bach, Msza h-moll BWV 232, Gloria, et in terra pax, 1733-1749{audio}. 2. Johann Sebastian Bach, Msza h-moll BWV 232, Credo, 1733-1749{audio}.
Johann Sebastian Bach, „Msza h-moll BWV 232”, Credo, 1733-1749, imslp.info, CC BY 3.0
m5def1078cced105e_0000000000219

Zadania

R1JqXmuprWO68
Ćwiczenie 1
Uzupełnij tekst o brakujące słowa. Msza jest jedną z najstarszych form muzyki Tu uzupełnij, a jej źródeł należy szukać w początkach chrześcijaństwa. W średniowieczu była ściśle związana z Tu uzupełnij, początkowo monofonicznym, później wielogłosowym z wykorzystaniem techniki Tu uzupełnij. Ze względu na ilość części, msze dzieli się na: missa brevis, składającą się jedynie z Kyrie i Gloria oraz Tu uzupełnij o rozbudowanej strukturze.
Ry4uaGlrDPZPa
Ćwiczenie 2
Wskaż utwór Jana Sebastiana Bacha: Możliwe odpowiedzi: 1. Msza h-moll BWV 232. 2. Missa in illo tempore SV 205. 3. Missa Clementina R.511/1.
Rh82H77vt000M
utwór 1 do zadania 2
R1dhuG8gVoQB8
utwór 2 do zadania 2
R1WacvyZEej2W
utwór 3 do zadania 2
ReZGBBji2pMHJ
Ćwiczenie 3
Określ pasujące elementy do odpowiedniej sekcji. 1. Części stałe. Możliwe odpowiedzi: 1. Credo, 2. Introit, 3. Comunio, 4. Kyrie, 5. Agnus Dei, 6. Sekwencja, 7. Graduał, 8. Benedictus, 9. Offertorium, 10. Alleluja, 11. Gloria, 12. Sanctus. 2. Części zmienne: Możliwe odpowiedzi: 1. Credo, 2. Introit, 3. Comunio, 4. Kyrie, 5. Agnus Dei, 6. Sekwencja, 7. Graduał, 8. Benedictus, 9. Offertorium, 10. Alleluja, 11. Gloria, 12. Sanctus
R1QQGGoFDj54Z
Ćwiczenie 4
Do terminów dobierz właściwe definicje: 1. Organum Możliwe odpowiedzi: 1. Środek techniki polifonicznej, polegający na powtórzeniu całości lub fragmentu melodii jednego głosu przez głos drugi, podczas gdy głos pierwszy kontynuuje swoją linię melodyczną., 2. Wstawki melodyczne dodawane wraz z nowym tekstem do melodii chorałowej, głównie w formie sylabicznej, rzadziej w postaci melizmatu., 3. Technika kompozytorska stosowana w początkowej fazie rozwoju wielogłosowości europejskiej (od IX do pocz. XIII w.), także forma dźwiękowa charakterystyczna dla muzyki tego okresu (kompozycja oparta na tej technice); polegało na paralelnym ruchu głosów z dominacją współbrzmień kwarty i kwinty., 4. Rodzaj faktury wynikający z występowania w utworze kilku niezależnych, lecz skoordynowanych ze sobą linii melodycznych. 2. Tropy. Możliwe odpowiedzi: 1. Środek techniki polifonicznej, polegający na powtórzeniu całości lub fragmentu melodii jednego głosu przez głos drugi, podczas gdy głos pierwszy kontynuuje swoją linię melodyczną., 2. Wstawki melodyczne dodawane wraz z nowym tekstem do melodii chorałowej, głównie w formie sylabicznej, rzadziej w postaci melizmatu., 3. Technika kompozytorska stosowana w początkowej fazie rozwoju wielogłosowości europejskiej (od IX do pocz. XIII w.), także forma dźwiękowa charakterystyczna dla muzyki tego okresu (kompozycja oparta na tej technice); polegało na paralelnym ruchu głosów z dominacją współbrzmień kwarty i kwinty, 4. Rodzaj faktury wynikający z występowania w utworze kilku niezależnych, lecz skoordynowanych ze sobą linii melodycznych. 3. Imitacja. Możliwe odpowiedzi: 1. Środek techniki polifonicznej, polegający na powtórzeniu całości lub fragmentu melodii jednego głosu przez głos drugi, podczas gdy głos pierwszy kontynuuje swoją linię melodyczną., 2. Wstawki melodyczne dodawane wraz z nowym tekstem do melodii chorałowej, głównie w formie sylabicznej, rzadziej w postaci melizmatu., 3. Technika kompozytorska stosowana w początkowej fazie rozwoju wielogłosowości europejskiej (od IX do pocz. XIII w.), także forma dźwiękowa charakterystyczna dla muzyki tego okresu (kompozycja oparta na tej technice); polegało na paralelnym ruchu głosów z dominacją współbrzmień kwarty i kwinty. 4. Rodzaj faktury wynikający z występowania w utworze kilku niezależnych, lecz skoordynowanych ze sobą linii melodycznych. 4. Polifonia. Możliwe odpowiedzi: 1. Środek techniki polifonicznej, polegający na powtórzeniu całości lub fragmentu melodii jednego głosu przez głos drugi, podczas gdy głos pierwszy kontynuuje swoją linię melodyczną., 2. Wstawki melodyczne dodawane wraz z nowym tekstem do melodii chorałowej, głównie w formie sylabicznej, rzadziej w postaci melizmatu, 3. Technika kompozytorska stosowana w początkowej fazie rozwoju wielogłosowości europejskiej (od IX do pocz. XIII w.), także forma dźwiękowa charakterystyczna dla muzyki tego okresu (kompozycja oparta na tej technice); polegało na paralelnym ruchu głosów z dominacją współbrzmień kwarty i kwinty, 4. Rodzaj faktury wynikający z występowania w utworze kilku niezależnych, lecz skoordynowanych ze sobą linii melodycznych.
R1PC07QEC3RN1
Ćwiczenie 5
Określ rodzaje mszy. Możliwe odpowiedzi: 1. motetowa, 2. chorałowa, 3. kantatowa, 4. symfoniczna, 5. psalmowa, 6. dziekczynna
Ćwiczenie 6

Podaj informacje na temat zapisu nutowego.

RCZVaRBMCHxCg
RAskZ5pubuiFi
Rozpoznaj nazwisko kompozytora: 1. Mozart, 2. drugiej, 3. Bach, 4. C-dur, 5. g-moll, 6. pierwszej, 7. b-moll, 8. h-moll, 9. Vivaldi
Określ tonację utworu: 1. Mozart, 2. drugiej, 3. Bach, 4. C-dur, 5. g-moll, 6. pierwszej, 7. b-moll, 8. h-moll, 9. Vivaldi
Podaj, w której połowie XVIII wieku powstało dzieło: 1. Mozart, 2. drugiej, 3. Bach, 4. C-dur, 5. g-moll, 6. pierwszej, 7. b-moll, 8. h-moll, 9. Vivaldi
Inna wersja zadania

Wyjaśnij pojęcie Kantata.

RQUkpPturft14
Ćwiczenie 7
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Nazwa śpiewu wykonywanego przed lub podczas komunii., 2. Część mszy zespolona z Benedictus., 3. Msza, w której ujednolicono rytmicznie wszystkie głosy, imitujące poszczególne jej odcinki., 4. Część mszy wykonywana w czasie liturgii po drugim czytaniu, przed Ewangelią.
Inna wersja zadania

Wyjaśnij pojęcie A capella.

Polecenie 3

Sporządź oś czasu, na której w układzie chronologicznym zaznaczysz wybrane msze z trzech epok: średniowiecza, renesansu, baroku (rok/wiek, autor, tytuł). Do każdej dołącz krótką informację o cechach dzieła.

RhnZTo1eXD4fj1
Oś czasu, online-skills, CC BY 3.0
RQj8EiDcYleNu
Po ustawieniu się kursorem myszy w szarym polu, należy w nie wpisać odpowiedź do polecenia. Nad polem umieszczone są przyciski: Zapisz (pozwala na zapisanie wpisanej odpowiedzi), Drukuj (umożliwia wydrukowanie wpisanej odpowiedzi), Wyczyść (usuwa wpisaną treść).
Inna wersja zadania

Wyjaśnij pojęcie Imitacja.

m5def1078cced105e_0000000000285

Słownik pojęć

A cappella
A cappella

śpiew bez akompaniamentu instrumentów, rodzaj muzyki przeznaczonej do wykonania wyłącznie chórowego.

Cantus firmus
Cantus firmus

(łac. – śpiew stały), struktura melodyczna stanowiąca podstawę kompozycji wielogłosowej, najczęściej zapożyczona z wcześniej istniejącego utworu jedno- lub wielogłosowego, rzadziej – napisana specjalnie dla mającej powstać kompozycji.

Chorał gregoriański
Chorał gregoriański

(chorał rzymski) jednogłosowe śpiewy liturgiczne Kościoła rzymskokatolickiego, ukształtowane na początku VIII wieku, a przekazane w rękopisach z IX wieku.

Hymn
Hymn

uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o apostroficznym charakterze wypowiedzi, komponowana na cześć bóstwa, szczególnej osoby, wydarzenia, ojczyzny (kraju), a także idei.

Imitacja
Imitacja

środek techniki polifonicznej, polegający na powtórzeniu całości lub fragmentu melodii jednego głosu przez głos drugi, podczas gdy głos pierwszy kontynuuje swoją linię melodyczną.

Kantata
Kantata

wieloczęściowy, niesceniczny utwór wokalny, złożony z arii, recytatywów, duetów, ansambli, chórów i ritornelów instrumentalnych.

Melodia
Melodia

jeden z głównych elementów dzieła muzycznego; następstwo dźwięków różnej wysokości, zwykle porządkowanych według określonych zasad tonalnych, rytmiczno‑metrycznych i formalnych.

Melodyka
Melodyka

ogół cech melodycznych, charakterystycznych dla określonego utworu, twórczości kompozytora, epoki.

Monofonia
Monofonia

(gr. mónos – jedyny, phōnḗ – głos, dźwięk), jednogłosowość, zwana też monodią; muzyka bez elementu harmonii, mimo że wykonywana zespołowo, oparta jedynie na melodii, np. chorał gregoriański.

Motet
Motet

jedna z najstarszych form wielogłosowej muzyki wokalnej, uprawiana od XIII do XIX wieku, sporadycznie także współcześnie (do czasu baroku wyłącznie a cappella).

Organum
Organum

technika kompozytorska stosowana w początkowej fazie rozwoju wielogłosowości europejskiej (od IX do pocz. XIII w.), także forma dźwiękowa charakterystyczna dla muzyki tego okresu (kompozycja oparta na tej technice); polegało na paralelnym ruchu głosów z dominacją współbrzmień kwarty i kwinty; źródłem tej techniki była prawdopodobnie prymitywna wielogłosowość ludowa.

Orkiestra symfoniczna
Orkiestra symfoniczna

typ zespołu instrumentalnego, liczący od 80 do120 muzyków; tworzą ją 4 grupy instrumentów: smyczkowe (tzw. kwintet smyczkowy: I i II skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy), dęte drewniane (flety, oboje, rożek angielski, klarnety, fagoty i kontrafagot), dęte blaszane (rogi, trąbki, tuba), perkusyjne (kotły, bębny, talerze, triangel, czelesta), a ponadto harfy, niekiedy fortepian, organy oraz instrumenty wskazane w partyturze.

Polifonia
Polifonia

rodzaj faktury wynikający z występowania w utworze kilku niezależnych, lecz skoordynowanych ze sobą linii melodycznych; także technika kompozytorska polegająca na prowadzeniu, zgodnie z regułami kontrapunktu, jednocześnie 2 lub więcej linii melodycznych.

Prefacja
Prefacja

– w Kościele katolickim część mszy świętej (o charakterze dziękczynnym i pochwalnym), poprzedzająca konsekrację.

Psalm
Psalm

liryczny utwór modlitewny, typ pieśni religijnej wywodzącej się z tradycji hebrajskiej.

Responsorium
Responsorium

krótki tekst modlitewny zawarty w brewiarzu.

Rytm
Rytm

(gr. rhythmós – takt, rytm) jeden z podstawowych elementów dzieła muzycznego, regulujący jego przebieg w czasie.

Sopran
Sopran

najwyższy głos kobiecy.

Technika koncertująca
Technika koncertująca

styl muzyki barokowej, polegający na współdziałaniu zespołów instrumentalnego i wokalnego.

Tenor
Tenor

najwyższy głos męski (także śpiewak dysponujący takim głosem).

Tropy
Tropy

wstawki melodyczne dodawane wraz z nowym tekstem do melodii chorałowej, głównie w formie sylabicznej, rzadziej w postaci melizmatu.

Źródło pojęć:

https://encyklopedia.pwn.pl/

m5def1078cced105e_0000000000310

Biblioteka muzyczna

RGqAEJzEac6HA
Ilustracja interaktywna przedstwia zapis nutowy na pięciolinii utworu pt. „Liber Usualis, Kyrie XI” nieznanego autora. Na ilustracji umieszczono dodatkowo utwór utwór „Liber Usualis, Kyrie XI”.
Autor nieznany, „Liber Usualis”, Kyrie XI, XI wiek, online-skills, CC BY 3.0
Rso3kR22Gh22F
R90ZIbzrUH6el
Ilustracja interaktywna przedstwia zapis nutowy na pięciolinii utworu pt. „Missa l'Homme Armé” autorstwa Guillaume Dufay. Na ilustracji dodatkowo umieszczono utwór „Missa l'Homme Armé”.
Guillaume Dufay, „Missa l'Homme Armé”, Kyrie, XV wiek, online-skills, CC BY 3.0
RWtcUDVgzZGoh
Ilustracja interaktywna przedstwia zapis nutowy na pięciolinii utworu pt. „Msza h-moll BWV 232” autorstwa Johanna Sebastiana Bacha. Na ilustracji dodatkowo umieszczono utwór „Msza h-moll BWV 232”.
Johann Sebastian Bach, „Msza h-moll BWV 232”, Kyrie, 1733-1749, online-skills, CC BY 3.0
RzPgvUZmp5Tuk
Ilustracja przedstawia obraz Alessandro Scarlatti, „Missa Clementina R.511/1, Kyrie. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Utwór: Missa Clementina R.511/1, Kyrie, autorstwa Alessandro Scarlatti. Wykonawca: Le Parnasse Français pod dyrygenturą Louisa Cas. Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się spokojnym charakterem.
Alessandro Scarlatti, „Missa Clementina R.511/1, Kyrie, 1723, imslp.info, CC BY 3.0
RIAugVrIQ0w9T
Utwór: Missa in illo tempore SV 205, autorstwa Caludio MonteverdiegoWykonawca: Ensemble Vocal Européen pod dyrygenturą Philippe Herreweghe
RgAX70YZOziI7
Utwór muzyczny: Msza G-dur BWV 236, Msza G-dur BWV 236, autorstwa Johanna Sebastiana Bacha Wykonawca: Voces Musicales pod dyrygenturą Andresa Mustonena
RzWMawqWEN9vV1
Ilustracja interaktywna 1. Johann Sebastian Bach,Msza h-moll BWV 232, Gloria, et in terra pax, 1733-1749{audio}, 2. Johann Sebastian Bach, Msza h-moll BWV 232, Credo, 1733-1749{audio}
Johann Sebastian Bach, „Msza h-moll BWV 232”, Credo, 1733-1749, imslp.info, CC BY 3.0
m5def1078cced105e_0000000000315

Bibliografia

Bukofzer M., Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha., PWN 1970.

Chomiński J., Wilkowska‑Chomińska K., Historia muzyki, cz. I, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989.

Gwizdalanka D., Historia muzyki 2, PWM 2006.

Habela J, Słowniczek muzyczny, PWN 1983.