Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Współczesny wygląd naszej planety kształtował się przez miliardy lat. W skorupie ziemskiej oraz na jej powierzchni nieustannie zachodziły i zachodzą przemiany – zarówno gwałtowne, np. trzęsienia ziemi czy wybuchy wulkanów, jak i powolne, np. wietrzenie skał czy ruchy  masowe.

REz4Nily6zEr1
Wulkan Ostrzyca
Ostrzyca na Pogórzu Kaczawskim – wzgórze będące pozostałością wygasłego wulkanu
Źródło: Grupa Edukacyjna S.A., licencja: CC BY-SA 3.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • formy ukształtowania terenu występujące w Polsce;

 • czym jest skała i skorupa ziemska;

 • że skały dzielone są na luźne, zwięzłe i lite (ze względu na spoistość);

 • charakterystykę głównych skał występujących w najbliższej okolicy.

Twoje cele
 • Wyjaśnisz, jak powstają wybrane typy skał.

 • Poznasz geologiczne dzieje Ziemi na podstawie rozmieszczenia różnych skał.

 • Odczytasz z mapy geologicznej główne rodzaje skał występujących w Polsce, ich wiek i ułożenie.

 • Wymienisz główne jednostki tektoniczne Polski.

 • Opiszesz w kolejności chronologicznej najważniejsze wydarzenia w dziejach geologicznych Polski.

iuAbOZ08Bu_d5e184

1. Skały i ich historia

Skorupa ziemska zbudowana jest z różnego rodzaju skał. Biorąc pod uwagę sposób powstania, skały dzielimy na trzy grupy: magmowe, osadowemetamorficzne (przeobrażone).

R1VD5C3h6AxSY
Ilustracja przedstawia schemat podziału skał. W różnokolorowych prostokątach znajdują się rodzaje i przykłady skał. Podział przedstawia się następująco: Skały: 1) magmowe, które dzielą się na głębinowe (jawnokrystaliczne) i wylewne (skrytokrystaliczne). Przykłady skał głębinowych to granit i gabro. Przykłady skał wylewnych to andezyt, bazalt, diabaz i porfir. 2) Metamorficzne – przykłady tych skał to: marmur, kwarcyt i gnejs. 3) Skały osadowe, które dzielą się na organiczne (np. kreda, wapień, torf i węgiel), okruchowe (np. piasek, ił, glina, less, piaskowiec), chemiczne (np. dolomit, gips, sól kamienna).
Charakterystyka skał
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 1

Korzystając z informacji zawartych w powyższym schemacie i z wiedzy z innych źródeł, odpowiedz na pytania:

 • Które skały magmowe powstają szybciej – głębinowe czy wylewne?

 • Czym różni się piasek od piaskowca?

 • Które skały okruchowe mają drobniejsze ziarna – iły czy muły?

 • Czym różni się węgiel brunatny od torfu?

 • Z których skał – magmowych czy osadowych – mogą tworzyć się skały metamorficzne?

ReScQkZkBxBUm
(Uzupełnij).
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W skałach spotkać można ślady rozmaitych organizmów – często takich, które już dawno wyginęły. Jeśli wiadomo, że dany organizm żył na Ziemi w określonym czasie i jego szczątki zostaną znalezione w skałach w określonym miejscu, to takie znalezisko niesie ze sobą informację o warunkach naturalnych, jakie panowały w danym miejscu i czasie. Takie ślady dawnego życia na naszej planecie nazywamy skamieniałościamiskamieniałośćskamieniałościami. Szczególnie ważne znaczenie mają skamieniałości przewodnieskamieniałość przewodniaskamieniałości przewodnie, które są śladami organizmów żyjących w krótkim czasie geologicznym i szeroko rozprzestrzenionych na Ziemi.

Na podstawie badań skał i skamieniałości występujących w różnych warstwach skał odtworzono historię wydarzeń mających ogromne znaczenie w procesie kształtowania się skorupy ziemskiej. Całe dzieje Ziemi podzielono w czasie na eryeraery, które trwały wiele milionów lat. Poszczególne ery podzielono na krótsze okresy, a te z kolei na epoki.

RCC6mCI0x8JMH
Ważniejsze skamieniałości w dziejach Ziemi
Źródło: Luna04~commonswiki (https://commons.wikimedia.org), Wallace63 (https://commons.wikimedia.org), Drow male (https://commons.wikimedia.org), Adrian Pingstone (https://commons.wikimedia.org), Masur (https://commons.wikimedia.org), Elke Wetzig (https://commons.wikimedia.org), Ghedoghedo (https://commons.wikimedia.org), James St. John (https://www.flickr.com), Moussa Direct Ltd. (https://commons.wikimedia.org), Nordelch (https://commons.wikimedia.org), Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 2

Wymień trzy skamieniałości przewodnie, które prezentuje powyższy schemat, następnie podaj, z których okresów i er one pochodzą.

R15VmfmKD0jSs
(Uzupełnij).
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Na podstawie opisu schematu wymień trzy skamieniałości przewodnie. Z których okresów i er one pochodzą?

RQw3Izo7HQ4xk
(Uzupełnij).
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iuAbOZ08Bu_d5e254

2. Budowa geologiczna Polski

Skały w skorupie ziemskiej są zazwyczaj ułożone warstwami. Podstawowa zasada jest taka, że skały starsze zalegają głębiej, a skały młodsze płycej. Choć oczywiście zdarzają się tu odstępstwa, np. w uskokach, fałdach, nasunięciach i innych deformacjach warstw skalnych. Na mapach, profilach, schematach i innych rysunkach skały starsze zazwyczaj oznacza się kolorami ciemniejszymi, a skały młodsze jaśniejszymi.

RODOszVpaz1qa
Ułożenie warstw skalnych
Skały zalegają pod ziemią najczęściej jako warstwy, które mogą być różnie uformowane
Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., dostępny w internecie: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 3

W okolicy twojego miejsca zamieszkania występują różne skały. Z poniższej mapy odczytaj, które skały są charakterystyczne dla tego obszaru. Zakwalifikuj je do odpowiednich rodzajów skał. Sporządź w zeszycie odpowiednią notatkę na ten temat.

R1f10izlNxu5j
(Uzupełnij).
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Pokaż podpowiedź

W okolicy twojego miejsca zamieszkania występują różne skały. Na podstawie dostępnej wiedzy określ, które skały są charakterystyczne dla tego obszaru. Zakwalifikuj je do odpowiednich rodzajów skał. Sporządź na ten temat notatkę.

RJe2gj5zgcJp4
Polska – rodzaje skał i ich wiek
Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 4

Korzystając z mapy powyżej, porównaj skały budujące Karpaty i Sudety. Uwzględnij zarówno wiek skał, jak i ich rodzaj.

Na podstawie dostępnej wiedzy porównaj skały budujące Karpaty i Sudety. Uwzględnij zarówno wiek skał, jak i ich rodzaj.

RCJXOwrHXwwJD
(Uzupełnij).
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 5

Odpowiedz na poniższe pytania.

Z której ery pochodzą skały dominujące w pasie wyżyn? Jakiego rodzaju są to skały?

R1OjkTHY8CcmJ
(Uzupełnij).
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Najstarsze skały w Polsce występują prawdopodobnie w sudeckich Górach Sowich. Są to gnejsy, których wiek do niedawna szacowano nawet na 4,5 mld lat. To wtedy lawa zaczynała powoli zastygać i tworzyła się skorupa ziemska. Jednak najnowsze badania wskazują, że sowiogórskie gnejsy mogą być młodsze i liczyć „tylko” ok. 1 mld lat.

RLTbbzBBfhLvY
Gnejs z Gór Sowich – prawdopodobnie najstarsza skała w Polsce
Źródło: Piotr Sosnowski (http://commons.wikimedia.org), licencja: CC BY-SA 3.0.

Znajomość budowy geologicznej pozwala człowiekowi na różnorodne działania w życiu codziennym, np.:

 • czerpanie wody z ujęć podziemnych,

 • wydobycie bogactw mineralnych,

 • prawidłowe wznoszenie budowli.

Znajomość budowy geologicznej pomaga też wskazać powiązania i zależności występujące w przyrodzie: skała – gleba – woda – roślinność – zwierzęta. Przykładem może być obszar Nizin Środkowopolskich i Pojezierzy pokryty w wielu miejscach czwartorzędowymi piaskami polodowcowymi. Na nich powstały mało urodzajne gleby bielicowe porośnięte głównie przez lasy iglaste, a w nich rozwinęła się określona roślinność oraz swoisty świat zwierzęcy.

Polecenie 6

Podaj przykłady z okolic twojego miejsca zamieszkania:

 • wykorzystania przez człowieka znajomości budowy geologicznej terenu;

 • związków i zależności między rodzajem skał a innymi składnikami środowiska przyrodniczego.

RjmvYU2Mo2vkX
(Uzupełnij).
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Budowa geologicznabudowa geologicznaBudowa geologiczna Polski jest konsekwencją naszego położenia w Europie Środkowej na styku wielkich jednostek geologicznych kontynentu:

 • strefy młodego fałdowania alpejskiego,

 • strefy starych fałdowań paleozoicznych (kaledonidy, hercynidy),

 • platformy prekambryjskiej.

  RkR9CtEtZssYp
  Polska na tle jednostek tektonicznych Europy
  Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY-SA 3.0.

Rozległa  prekambryjska platforma wschodnioeuropejska „zahacza” o północno‑wschodnią część Polski. Krawędź tej platformy, zwana strefą Tornquista‑Teisseyre’a [wym. tornkista‑tessera] (strefa T‑T), rozciąga się od okolic Koszalina po Tomaszów Lubelski. Stare prekambryjskie skały magmowe i metamorficzne przykryte są tam pokrywą płasko zalegających skał osadowych z późniejszych okresów.
Na strefę fałdowań paleozoicznych składają się u nas Sudety wraz z blokiem przedsudeckim, Góry Świętokrzyskie oraz niecka górnośląska. Obszar od tych gór po platformę wschodnioeuropejską to tzw. paleozoiczna platforma zachodnioeuropejska, która obejmuje stare utwory fałdowe przykryte osadami młodszymi, lekko sfałdowanymi pod koniec mezozoiku. Należą do nich:

 • wał środkowopolski,

 • niecka brzeżna i niecka szczecińsko‑miechowska,

 • monoklina przedsudecka.

Obecnie jednostki te pokryte są utworami kenozoicznymi.
Strefa fałdowania alpejskiego w naszym kraju to Karpaty oraz położone na północ od nich zapadlisko przedkarpackie.

RCh51kklEoBz4
Polska – jednostki tektoniczne
Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 7

Odczytaj z powyższej mapy i zapisz nazwę jednostki tektonicznej, na obszarze której znajduje się twoja miejscowość.

Sprawdź w dostępnych źródłach, jaka jest nazwa jednostki tektonicznej, na obszarze której znajduje się twoja miejscowość.

R4VS8EW7Ufwhy
(Uzupełnij).
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
iuAbOZ08Bu_d5e388

3. Geologiczna historia Polski

Obecnie na północy Polski jest morze, a na południu góry. Jednak nie zawsze tak było. Przez wiele milionów lat zmieniało się ukształtowanie skorupy ziemskiej oraz rozmieszczenie lądów i oceanów. Zmieniał się też klimat, a tym samym roślinność. Krajobrazy dzisiejszych obszarów Polski były różne w zależności od ery.

RVRCR0K8TK3BU
Animacja przedstawia zmianę położenia na kuli ziemskiej aktualnego obszaru Polski w poszczególnych erach, wraz z uwzględnieniem klimatu oraz zasięgu lądów i morza. W kambrze Polska znajdowała się na 10 stopniu szerokości geograficznej południowej. Występował wówczas klimat gorący. Większość powierzchni Polski zajmowało morze poza rejonem dzisiejszych Karpat, części Sudetów (Ziemia Kłodzka) oraz Podlasia. W ordowiku Polska znajdowała się na około 8 stopniu szerokości geograficznej południowej, w klimacie gorącym. Zdecydowaną większość powierzchni zajmowały wtedy morza. Ląd znajdował się w rejonie dzisiejszych Sudetów, począwszy od Sudetów Zachodnich po Wschodnie przez Przedgórze Sudeckie. Ląd na północno‑wschodniej części Polski zaczynał się od połowy Pojezierza Suwalskiego, przez fragment Pojezierza Mazurskiego, po północną ziemię dzisiejszej Niziny Podlaskiej. Ląd w rejonie Karpat zaczynał się od zachodu, od Kotliny Sandomierskiej, po Beskid Śląski. W sylurze Polska znajdowała się na 7 stopniu szerokości geograficznej południowej. Panował również klimat gorący. Morza zajmowały tereny dzisiejszych Sudetów oraz od północy, od północnej granicy Pojezierza Mazurskiego, zajmując północną część terenu Niziny Mazowieckiej, kierując się ku południowo‑wschodniej części Polski, kończąc na Wyżynie Lubelskiej. Pozostałą część kraju zajmowały lądy. W dewonie Polska położona była na 5 stopniu szerokości geograficznej południowej. Panował klimat gorący. Lądy zajmowały tereny dzisiejszych Sudetów, Karpaty od Beskidu Śląskiego przez całą Kotlinę Sandomierską. Ląd znajdował się również w północno‑wschodniej część dzisiejszej Polski, zajmując wschodnią część Pojezierza Mazurskiego oraz fragment Niziny. Pozostałą część terenu Polski stanowiły morza. W karbonie zmieniło się położenie Polski z półkuli południowej na około 3 stopień szerokości geograficznej północnej. Klimat w tej erze był gorący. Lądy zajmowały tereny dzisiejszej zachodniej części Sudetów, centralno‑wschodnią część Kotliny Sandomierskiej oraz zdecydowaną część północno‑wschodniego regionu Polski, zaczynając od wschodniej części Pobrzeża Koszalińskiego przez wschodni fragment Pojezierza Pomorskiego, dochodząc do południowej części Niziny Mazowieckiej, a kończąc na północnej części Niziny Podlaskiej. Pozostałą część powierzchni stanowiły morza. W permie Polska znajdowała się na 20 stopniu szerokości geograficznej północnej. Panował wówczas klimat gorący. Lądy zajmowały całą południową część Polski, zaczynając od Wału Trzebnickiego, zajmując południowy fragment Niziny Śląskiej, Kotlinę Sandomierską oraz południowo‑wschodnie tereny dzisiejszej Niziny Podlaskiej. Ląd występował również w północno‑wschodniej części kraju, zajmując południową część Pojezierzy: Suwalskiego oraz Mazurskiego, kończąc na północnym rejonie północnej części Niziny Mazowieckiej oraz w okolicy Białegostoku. Pozostałe rejony Polski to morza. W triasie położenie Polski znajdowało sią na 27 stopniu szerokości geograficznej północnej. Panował wówczas klimat gorący. Ląd zajmował całą wschodnią część Polski od północno‑wschodniego rejonu Pojezierza Suwalskiego, wschodni i północny fragment Niziny Mazowieckiej, południowy fragment Wyżyny Małopolskiej, kierując się na zachód i zajmując południową część Polski, biegnąc przez Wyżynę Krakowsko‑Częstochowską do zachodniego fragmentu Przedgórza Sudeckiego z wyjątkiem Beskidów Zachodnich oraz Tatr, które wraz z pozostałą częścią powierzchni Polski zajmowały morza. W jurze Polska znajdowała się na 40 stopniu szerokości geograficznej północnej. Panował klimat gorący. Ląd znajdował się na południowo‑wschodnim fragmencie Polski zajmując Pojezierze Lubuskie oraz zachodnią część Niziny Śląskiej. Pozostałe tereny pokrywały morza. W kredzie Polska znajdowała się na 43 stopniu szerokości geograficznej północnej. Panował klimat gorący. Ląd zajmował teren od Wyżyny Lubuskiej przez zachodni fragment Wału Trzebienickiego po zachodnią część Niziny Śląskiej. Ląd pokrywał również tereny wschodniego rejonu Kotliny Sandomierskiej oraz wschodniego fragmentu Niziny Mazowieckiej. Pozostałe tereny Polski pokrywały morza. W paleogenie Polska znajdowała się na 47 stopniu szerokości geograficznej północnej. Panował klimat gorący. Ląd zajmował centralno‑południową część Polski, zaczynając od Pojezierza Lubuskiego, zajmując wschodnią część Niziny Wielkopolskiej, kierując się na wschód przez Wyżynę Lubelską z wyjątkiem Beskidów Zachodnich oraz Pogórza Karpackiego, które tak, jak pozostałe tereny Polski pokrywały morza. W neogenie Polska znajdowała się na 49 stopniu szerokości geograficznej północnej. Panował wówczas klimat gorący. Lądy zajmowały tereny Pojezierza Suwalskiego, Polesia Lubelskiego, kierując się na zachód przez południowy fragment Niziny Mazowieckiej do południowo‑wschodniego rejonu Niziny Śląskiej. Ląd pokrywał również teren dzisiejszych Sudetów i Karpat. Pozostałą część Polski zalewały morza. W czwartorzędzie Polska znajduje się na 52 stopniu szerokości geograficznej północnej. Na początku ery panował klimat zimny, który przekształcił się w klimat umiarkowany. Ląd zajmuje całą powierzchnię Polski.
Polecenie 8

Po obejrzeniu filmu odpowiedz na następujące pytania:

 • Jaki klimat najczęściej panował na obszarze Polski w dawnych erach?

 • Który okres był najzimniejszy?

 • W czasie której ery występowały u nas największe zalewy morskie?

Po zapoznaniu się z opisem animacji odpowiedz na następujące pytania:

1) Jaki klimat najczęściej panował na obszarze Polski w dawnych erach?

2) Który okres był najzimniejszy?

3) W czasie której ery występowały u nas największe zalewy morskie?

RoiBA29kbiJlm
Źródło: Gromar sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1OBtRYLRvago
(Uzupełnij).
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Najważniejsze wydarzenia z geologicznej przeszłości Polski w poszczególnych erach przedstawia poniższa galeria.

1
Polecenie 9

Wydrukuj poniższą tabelę i wpisz w każdą z pustych komórek po jednym z  ważniejszych wydarzeń geologicznych dziejów Polski. Skorzystaj z informacji zdobytych podczas lekcji, a także z innych źródeł (encyklopedie, słowniki, Internet).
Jeśli zabraknie ci czasu na lekcji, dokończ wypełnianie tabeli w domu.

R17b9tO6xo0i7
załącznik z dokumentem do pobrania
Załącznik
Źródło: epodreczniki.pl, licencja: CC BY 3.0.
R1VI7QrnWp5b1
Wydarzenia z geologicznej przeszłości Polski
Źródło: Krzysztof Jaworski, Robert Wers.

Wymień najważniejsze wydarzenia z geologicznej przeszłości Polski. Przyporządkuj je do ery, okresu i epoki.

R15Xc31U8ZI9J
(Uzupełnij).
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Praca domowa

Odszukaj przykłady wydarzeń z geologicznej przeszłości Polski, które miały miejsce w twoich okolicach. Dowiedz się więcej na ich temat, np. z Internetu.

R1a50xWiLeHwO
(Uzupełnij).
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Pokaż podpowiedź

Podsumowanie

 • Wydarzenia z przeszłości geologicznej zadecydowały o rodzajach skał i ich ułożeniu w skorupie ziemskiej.

 • Skały powstawały w różnych erach, tworzyły się w różnych miejscach i w różnych warunkach środowiskowych. Dlatego ich skład oraz budowa dostarczają informacji o czasie ich powstania. Ułożenie warstw skalnych pozwala odtworzyć kolejność wydarzeń geologicznych na Ziemi. Ważnych informacji dostarczają też skamieniałości.

 • Skały starsze na ogół zalegają głębiej, a skały młodsze płycej.

 • Procesy zachodzące w przeszłości geologicznej przyczyniły się do powstania m.in. złóż różnorodnych surowców mineralnych, np. rud metali, surowców energetycznych i skalnych.

 • Znajomość budowy geologicznej Polski może być przydatna zarówno w życiu codziennym, jak i w gospodarce.

iuAbOZ08Bu_d5e561

Słownik

budowa geologiczna
budowa geologiczna

rodzaje skał występujących na danym obszarze (litologia), ich wiek i wzajemne ułożenie (stratygrafia)

era
era

długotrwała jednostka czasu w dziejach Ziemi licząca od kilkudziesięciu milionów do kilku miliardów lat

skamieniałość
skamieniałość

skamieniałe szczątki dawnych organizmów

skamieniałość przewodnia
skamieniałość przewodnia

skamieniałość powstała z organizmu żyjącego w krótkim czasie geologicznym i szeroko rozprzestrzenionego na Ziemi

iuAbOZ08Bu_d5e649

Ćwiczenia

2
Ćwiczenie 1

Przenieś do odpowiedniej kategorii następujące nazwy skał.

R1LWzJMME4FOO1
zadanie interaktywne
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 2

Połącz w pary nazwy skał luźnych z nazwami powstających z nich skał zwięzłych lub litych.

RbegC09MKolNo1
zadanie interaktywne
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 3

Uporządkuj nazwy er w kolejności od najmłodszej do najstarszej.

RAiICJXBvcyfu1
zadanie interaktywne
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 4

Wskaż element dzisiejszego środowiska przyrodniczego, na który bezpośredni wpływ miała przeszłość geologiczna.

Rj9fKXot21aTo1
zadanie interaktywne
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 5

Wskaż sytuację, w której znajomość budowy geologicznej NIE będzie przydatna.

R7HRBaakor1V01
zadanie interaktywne
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 6

Wskaż cztery skały najbardziej przydatne w budownictwie.

RV357XuQRRuFG1
zadanie interaktywne
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 7

Zaznacz stwierdzenia prawdziwe i fałszywe.

RTsqcFojAjZqe1
zadanie interaktywne
Źródło: Gromar sp. z o. o., licencja: CC BY 3.0.