Strona główna GŁOSKA- LITERA- SYLABA
Powrót
Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Monika Handke

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa II

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna - informatyczna, edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

3. Temat zajęć

GŁOSKA- LITERA- SYLABA

4. Czas trwania zajęć

90 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zajęć pozwala na realizację celów i utrwalenie zagadnień wynikających z podstawy programowej I ETAP EDUKACYJNY, KLASY I‑III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA w obszarze edukacji polonistycznej- OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO oraz w obszarze edukacji informatycznej- OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM, URZĄDZENIAMI CYFROWYMI I SIECIAMI KOMPUTEROWYMI. Głoski, litery i sylaby to nieodłączne elementy fonetyki, które bardzo często sprawiają uczniom dużo problemów m.in. w ich rozróżnianiu. Są to zagadnienia, które towarzyszą uczniom również w dalszych etapach kształcenia, w związku z czym, wymagają utrwalenia i opanowania wiedzy w tym zakresie.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Ciekawa forma przekazu, w której można połączyć edukację i zabawę jednocześnie, zdecydowanie sprzyja efektywniejszemu przyswajaniu wiedzy przez uczniów. Temat zajęć doskonale wpisuje się w realizację lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK. Realizacja zajęć w takiej formie z pewnością będzie dla uczniów ciekawsza, przyniesie oczekiwane efekty, przyspieszy i usprawni proces przyswajania wiedzy, zaktywizuje uczniów do działania, pozwoli na lepsze opanowanie umiejętności poruszania się w świecie cyfrowym, wirtualnym, technologicznym i zapoznanie się z namiastką tego, co ten świat może zaoferować w procesie edukacji młodego pokolenia. Poszerzanie wachlarza metod kształcenia o umiejętne korzystania z narzędzi TIK wraz z przestrzeganiem netykiety, zasad bezpiecznego poruszania się w Internecie, z pewnością przyczyni się do wzrostu wśród uczniów chęci poznawania świata i podejmowania trudu zdobywania wiedzy. Zastosowanie technologii sprzyja realizacji tematu zarówno w formie edukacji stacjonarnej, jak i zdalnej.

7. Cel ogólny zajęć

Utrwalenie podstawowych wiadomości i umiejętności o głoskach. literach, sylabach z wykorzystaniem narzędzi TIK.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń potrafi odróżnić głoski od liter, prawidłowo podzielić wyraz na sylaby oraz określić ich liczbę.

 2. Uczeń potrafi wskazać samogłoski i spółgłoski.

 3. Uczeń posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym przy wykonywaniu zadania.

9. Metody i formy pracy

METODY PRACY:
- słowna,
- oglądowa,
- zajęć praktycznych (ćwiczeniowa)
FORMY PRACY
- indywidualna
- grupowa

10. Środki dydaktyczne

11. Wymagania w zakresie technologii

Dostęp do komputera, laptopa, lub tabletu oraz Internetu, rzutnik, ekran

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Sylaby, głoski, litery- film edukacyjny

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   Zapraszam Was do utrwalenia wiadomości o głoskach, literach i sylabach, które wstępnie pojawiły się już w klasie 1. Na naszych zajęciach wielokrotnie używaliście wspomnianych pojęć: głoska, litera, sylaba, pracowaliście wytrwale. Przed Wami zadania, quizy, zabawy, które przypomną  Wam zdobytą wcześniej wiedzę i pozwolą ją jeszcze bardziej utrwalić i zrozumieć. Rozpocznijmy od krótkiego filmu edukacyjnego.

   https://youtu.be/42cwUdQS8xo
 • Aktywność 2

  • Temat: Sylaby, głoski, litery wierszem utrwalone- zabawa słowno‑ruchowa

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   Pogadanka na temat wiadomości zawartych w materiale filmowym. Przypomnienie wierszyka o głoskach, literach i sylabach z klasy pierwszej celem utrwalenia, usystematyzowania wiadomości, które pojawiły się w filmie.

   https://padlet.com/monikahandke80/6t3srj2ri30622rt
 • Aktywność 3

 • Aktywność 4

13. Sposób ewaluacji zajęć

Oceną atrakcyjności i dostępności pod względem zrozumienia treści zajęć będzie wypełnienie formularza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1qaK8v2cGKYk4T14CC1LgfezATRIBJ3ylPyoiBB1cpEfKwg/viewform?usp=pp_url&entry.633369196=Zaj%C4%99cia+bardzo+mi+si%C4%99+podoba%C5%82y.

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Scenariusz może być realizowany zarówno podczas zajęć w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

dowolna