Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Graficzna prezentacja algorytmów

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna sposoby graficznego przedstawiania algorytmów,

 • wie w jaki sposób skonstruować schemat blokowy w taki sposób aby program zapisany na podstawie utworzonego algorytmu poprawnie działał,

 • zna sposoby analizy gotowych schematów blokowych.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi przedstawić w graficzny sposób rozwiązanie prostego algorytmu,

 • umie objaśnić działanie istniejących już algorytmów na podstawie otrzymanego schematu blokowego,

 • potrafi znaleźć błędy w przykładowych schematach blokowych oraz dokonać niezbędnych poprawek w taki sposób aby algorytm był poprawny.

2. Metoda i forma pracy

Dyskusja, ćwiczenie, praca indywidualna, praca w grupach.

3. Środki dydaktyczne

Komputer

Edytor tekstu Word lub program do tworzenia schematów blokowych

Karta pracy

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Prosi o włącznie komputerów. Przed zajęciami nauczyciel wycina kartki z zadaniami zawartymi w karcie pracy (załącznik 1).

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel podaje i wyjaśnia definicję algorytmu. Podaje przykłady codziennego wykonywania algorytmów (telefon do kolegi, droga do szkoły).

 2. Następnie nauczyciel przedstawia graficzne możliwości zapisu algorytmu, w szczególności opisując podstawowe elementy schematu blokowego.

 3. Nauczyciel podaje przykładowe schematy blokowe objaśniając zasadę działania poszczególnych algorytmów oraz wykonywanych w nich działań.

 4. Następnie prosi uczniów o włączenie komputerów i na przykładzie edytora tekstu Word objaśnia zasadę tworzenia schematów blokowych.

 5. Po wyjaśnieniu zasad tworzenia prostych algorytmów nauczyciel rozdaje Karty Pracy (załącznik 1), które zawierają zadania do rozwiązania. Prosi uczniów o utworzenie schematów blokowych korzystając z edytora tekstu Word.

 6. Gdy uczniowie wykonają zadania zawarte w Karcie Pracy nauczyciel prosi kilkoro z nich o przedstawienie rozwiązań na forum klasy oraz wyjaśnienie, w jaki sposób rozwiązali zadania.

 7. Po przedstawieniu przez uczniów rozwiązań zadań nauczyciel prosi młodzież o dobranie się w pary i rozdaje kolejne zadania (załącznik 2). Tym razem jednak są to zadania problemowe polegające na sprawdzeniu poprawności otrzymanych schematów blokowych.

 8. Kiedy uczniowie ukończą rozwiązywanie zadań nauczyciel prosi o przedstawienie wyników. Wraz z uczniami rozważa wszystkie możliwe rozwiązania.

 9. Na zakończenie lekcji nauczyciel omawia z uczniami ważność graficznego przedstawiania algorytmów.

c) Faza podsumowująca

 1. Uczniowie nabierają umiejętności logicznego rozwiązywaniu problemów.

 2. Uczniowie potrafią zaplanować czynności w taki sposób, aby napisane przez nich programy działały w sposób prawidłowy.

 3. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielem omawiają różne sposoby rozwiązywania problemów wybierając te najlepsze i prawidłowe.

 4. Uwagi do nauczyciela:

 • Uczniów należy podzielić na grupy dwuosobowe.

 • Zamiast Microsoft Word można wykorzystać każdy dowolny edytor tekstu z funkcją rysowania figur geometrycznych.

 • Jeżeli nauczyciel ma taką możliwość można wykorzystać różne programy do tworzenia schematów blokowych np. program ELI.

5. Bibliografia

 1. Koba G., Informatyka dla liceum ogólnokształcącego, Migra, Wrocław 2003.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

załącznik 1.

1. Narysuj schemat blokowy algorytmu obliczającego sumę dwóch zmiennych a oraz b.

 1. Narysuj schemat blokowy algorytmu obliczającego wartość funkcji f=2xIndeks górny 2+4x+7.

 2. Narysuj schemat blokowy algorytmu obliczającego wielomian drugiego stopnia W=2axIndeks górny 2+5bx+2c.

załącznik 2.

 1. Uczniowie przygotowali schemat blokowy algorytmu obliczania objętości i pola powierzchni całkowitej prostopadłościanu. Przeprowadź analizę schematu oraz analizę działania algorytmu. Wskaż błędy oraz przedstaw prawidłowe rozwiązanie problemu.

 2. Dokonaj analizy poniższego schematu blokowego funkcji f=3aIndeks górny 3+4bc+5. Podaj błędne zapisy i sposoby ich rozwiązania.

b) Notatki dla nauczyciela

Definicja algorytmu: algorytm – ściśle określony tryb postępowania

Metody zapisu graficznego algorytmu:

 1. lista kroków algorytmu

 2. schemat blokowy

Podstawowe bloki do budowania schematów blokowych

Reprezentacja graficzna operacji

Opis operacji

Uwagi

Początek algorytmu

Jeden rodzaj bloku. Wychodzi tylko jedno połączenie i żadne do niego nie wchodzi.

Zakończenie algorytmu

Jeden rodzaj bloku. Wchodzi do niego tylko jedno połączenie ale żadne nie wychodzi.

Wprowadzenie danych

(blok wejścia)

Służy do wprowadzania danych. Ma jedno łącze wchodzące a drugie wychodzące. W schemacie może być więcej takich bloków.

Wyprowadzanie danych

(blok wyjścia)

Służy do wyprowadzania wyników. Ma jedno łącze wchodzące a drugie wychodzące. W schemacie może być więcej takich bloków.

Wykonywanie działań

(blok operacyjny)

Blok, w którym wykonywane są różne operacje m. in. obliczenia. Ma jedno połączenie wchodzące i jedno wychodzące. W jednym bloku można zapisać więcej niż jedno wyrażenie. W pojedynczym schemacie może być takich bloków więcej niż jeden

Sprawdzanie warunków

(blok warunkowy albo decyzyjny)

Blok podejmowania decyzji. Wchodzi do niego jedno połączenie a wychodzą dwa: TAK jeśli warunek jest spełniony i NIE jeśli warunek nie został spełniony.

Łącznik

Stosuje się, gdy schemat blokowy rysujemy w kilku częściach, np. na dwóch stronach. Umieszczony wewnątrz numer powinien być ten sam w załączonych częściach

Połączenie

Łączy bloki

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R1Hkw8VAW2OBD

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 118.88 KB w języku polskim
RyeApuIxEiEHS

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 42.50 KB w języku polskim