Temat: Historia pewnej miłości – Romeo i Julia.

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

 • historia miłości Romea i Julii

 • konteksty kulturowe miłości nieszczęśliwej

b) Umiejętności

Uczeń:

 • czyta tekst literacki ze zrozumieniem

 • wskazuje właściwy cytat

 • formułuje wnioski

 • analizuje tekst dramatu

2. Metoda i forma pracy

wykład, praca z tekstem, „burza mózgów”, pogadanka

3. Środki dydaktyczne

zdjęcie obrazu „Romeo i Julia”, Ford Madox Brown

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Przywitanie uczniów.
Sprawdzenie obecności.
Przedstawienie uczniom celów lekcji.
Zapisanie na tablicy tematu lekcji.

Krótki test sprawdzający, czy uczniowie przeczytali lekturę.

b) Faza realizacyjna

Krótkie wprowadzanie nauczyciela na temat dramatu „Romeo i Julia”. Należy on do gatunku określanego mianem dramatu elżbietańskiego. Nazwa ta wiąże się z okresem panowania w Wielkiej Brytanii królowej Elżbiety I. Pisząc dramat, Szekspir nawiązywał do historii Romea i Julii Artura Brooke’a. Natomiast do dramatu Szekspira nawiązuje wielu twórców tej epoki.

Pogadanka, które ma na celu wskazanie przez uczniów cech miłości Romea i Julii.

Przykładowe wnioski: miłość nieszczęśliwa, od pierwszego wejrzenia, niezgoda rodziców na związek, zakochani są osamotnieni, miłość ta kończy się samobójczą śmiercią obojga kochanków, miłość mocniejsza niż śmierć. Dzieło pokazuje wielką siłę miłości. Romeo i Julia to wzorzec romantycznych kochanków.

Uczniowie mają za zadanie odszukać w tekście słowa Romea i Julii dotyczące ich miłości. Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy: pierwsza wyszukuje w książce słowa Julii, druga – Romea.

Proponowane cytaty:

Romeo: W tej, którą miłuję,/ Miłość wzajemną ku mnie odnajduję./ Nie tak jak w tamtej.

Julia: Dla mej miłości wróżba to złowroga,/ Że muszę kochać obmierzłego wroga.

Następnie nauczyciel prosi o kolejne wyszukanie cytatów: skupienie się na tych, które świadczą o ponadczasowości miłości. Szukamy cytatów, które możemy zamieścić np. w wypracowaniu, w którym analizujemy naturę miłości, uniwersalizm tego uczucia.

Proponowane cytaty:

 1. Czy miłość jest delikatna?
  nie raczej brutalna i ostra
  kłuje jak oset.

 2. Jak cudowna jest miłość skoro cień miłości
  tyle bogactwa niesie i tyle radości.

 3. Niechaj czterdzieści tysięcy Braci połączy serca - sumą uczuć
  Wciąż będzie mniejsza od mojej miłości,
  Cóż ty chcesz dla niej zrobić?

„Burza mózgów”: Nauczyciel zadaje pytanie, czy uczniowie znają utwory, w których autorzy nawiązują do historii Romea i Julii. Uczniowie zapisują na tablicy autorów i tytuły ich dzieł.

Proponowane dzieła: H. Poświatowska, „Jestem Julią”; C.K. Norwid, „W Weronie”; M. Konopnicka, „W Weronie”.

Nauczyciel wyświetla na rzutniku obraz „Romeo i Julia”, Ford Madox Brown. W ten sposób pokazuje uczniom, że nie tylko inni poeci nawiązują do literatury, także malarze chętnie sięgają po motywy literackie.

c) Faza podsumowująca

Podsumowanie i ocena działań uczniów.

Sporządzenie notatki z lekcji.

Podziękowanie uczniom za udział w lekcji.

5. Bibliografia

Szekspir W., Romeo i Julia, wyd. Greg, Kraków 2004.

Kuklińska E., W cieniu Stratfordu [1992] Kultura i Życie, 1992, nr 9 (z 9/10 V), s. 9.

Bolewski J., Szaleństwo miłości (Wokół „Romea i Julii” (I)) [1991], Przegląd Powszechny, 1991, nr 11, s. 308‑319; nr 1, s. 150‑163.

Lebioda D. T., Klejnoty poezji polskiej. Od Mickiewicza do Herberta. Antologia z analizami, wyd. Nowa Era, Warszawa 2003.

6. Załączniki

Test, zdjęcie obrazu

Zadanie domowe

Napisz na następną lekcję wypracowanie na wybrany temat. Zwróć uwagę na formę pracy. Pamiętaj, aby zajęła ona ok. jednej strony A4.

 1. “Romeo i Julia” – dramat Williama Szekspira a “Romeo i Julia” – film reżysera Baza Luhrmanna. Czy podoba Ci się spojrzenie reżysera filmu na dramat Szekspira? Rozprawka.

 2. Recenzja musicalu pt. “Romeo i Julia” (reżyseria J. Józefowicz, muzyka J. Stokłosa, Teatr Studio Buffo).

 3. Charakterystyka współczesnej pary zakochanych postępujących wbrew woli rodziców na podstawie wybranej współczesnej książki lub sztuki teatralnej.

 4. Analiza i interpretacja wiersza Cypriana Kamila Norwida pt. “W Weronie”.

*1
Nad Kapuletich i Montekich domem,
Spłukane deszczem, poruszone gromem,
Łagodne oko błękitu -

2
Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów,
Na rozwalone bramy do ogrodów,
I gwiazdę zrzuca ze szczytu -

3
Cyprysy mówią, że to dla Julietty,
Że dla Romea, ta łza znad planety
Spada - i groby przecieka;

4
A ludzie mówią, i mówią uczenie,
Że to nie łzy są, ale że kamienie,
I - że nikt na nie nie czeka!*

RSPlwGYjKHhAV

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 41.50 KB w języku polskim