Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RxINRFf2Wo9uh1

Historyzujące odmiany postmodernizmu w architekturze

Portland Building, 1982, Portland, Oregon, Michael Graves, nextportland.com, CC BY 3.0

Ważne daty

Początek lat 60 – pojawienie się terminu postmodernizm w amerykańskiej krytyce literackiej

15 lipca 1972 – symboliczny i spektakularny początek modernizmu; wyburzenie 14 piętrowych wielkopłytowych apartamentowców w St. Louis, wzniesionych 20 lat wcześniej przez Minoru Yamasakiego

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

RKCMPbecNUMYp

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 71.75 KB w języku polskim

I. Rozwijanie zdolności rozumienia przemian w dziejach sztuki w kontekście ich uwarunkowań kulturowych, środowiskowych, epok, kierunków, stylów i tendencji w sztuce. Uczeń:

1) wykazuje się znajomością chronologii dziejów sztuki z uwzględnieniem:

h) sztuki 2 połowy XX wieku (socrealizm, informel, pop art, minimalart, hiperrealizm, land art, konceptualizm, neofiguracja, Nowy Realizm, op‑art, tendencja zerowa, modernizm i postmodernizm w architekturze, nurt organiczny i kinetyczny w rzeźbie oraz sztuka krytyczna i zaangażowana),

2) wymienia cechy sztuki poszczególnych epok, kierunków i tendencji;

3) rozumie konteksty kulturowe i uwarunkowania przemian w dziejach sztuki (w tym historyczne, religijne, filozoficzne).

4) prawidłowo sytuuje w czasie i w przestrzeni geograficznej poszczególne epoki, style, kierunki i tendencje w sztuce;

5) charakteryzuje i opisuje sztukę powstałą w obrębie poszczególnych epok, kierunków i tendencji;

II. Zapoznawanie z najwybitniejszymi dziełami w zakresie architektury i sztuk plastycznych. Uczeń:

1) wymienia i rozpoznaje najbardziej znane dzieła sztuki różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych;

2) wskazuje twórców najbardziej reprezentatywnych dzieł;

3) umiejscawia dzieła w czasie (wskazuje stulecie powstania dzieł sztuki dawnej, a w przypadku dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej, datuje je z dokładnością do połowy wieku), w nielicznych przypadkach, dotyczących sztuki nowoczesnej i współczesnej, zna daty powstania dzieł lub datuje je z dokładnością jednej dekady;

13) dokonuje opisu i analizy, w tym porównawczej, dzieł z uwzględnieniem ich cech formalnych;

a) w architekturze: planu, układu przestrzennego, opisu fasady i elewacji, wnętrza,

IV. Kształcenie w zakresie rozumienia i stosowania terminów i pojęć związanych z dziełami sztuki, ich strukturą i formą, tematyką oraz techniką wykonania. Uczeń:

1) definiuje terminy związane z opisem formy i struktury dzieła architektonicznego, w tym określenia dotyczące typów i elementów planów budowli, elementów konstrukcyjnych i dekoracyjnych (dekoracji fasady i wnętrza) oraz układu przestrzennego;

Nauczysz się

określać cechu postmodernizmu;

wskazywać inspiracje innymi stylami w postmodernistycznej architekturze;

przedstawiać twórców najbardziej reprezentatywnych dzieł architektury postmodernizmu;

łączyć budowle z ich autorami i miastami, w których się znajdują.

Postmodernizm jako styl w architekturze

Początki postmodernizmu w architekturze przypadają na lata 60. XX wieku i związane są głównie z krytyką modernizmu, w którym widziano podporządkowanie się idei o utopijnym charakterze, a za funkcjonalizm betonu i estetykę szkła uważano za nudne. Przełomem było ukazanie się publikacji Jane Jacobs The Death and Life of Great American Cities i Roberta Venturiego Complexity and Contraddiction in Architecture (Złożoność i sprzeczność w architekturze). Jacobs jako główną tezę stawiała dążenie do uproszczenia struktury, natomiast Venturi zwrócił uwagę na rolę wprowadzenia do architektury ironii.

Przełomowy moment nastąpił 15 lipca 1972 uważa się za symboliczny i spektakularny koniec modernizmu. Tego dnia miało miejsce wyburzenie 14 piętrowych wielkopłytowych apartamentowców w St. Louis, wzniesionych 20 lat wcześniej przez Minoru Jamasakiego. Pierwszym zagorzałym krytykiem modernizmu był Robert Venturi, amerykański architekt, który wpłynął na kształtowanie się tendencji postmodernistycznych. Poddał w wątpliwość słynną dewizę Ludwiga van der Rohe, słynnego mistrza modernizmu w architekturze „Mniej znaczy więcej” oraz potępił  obojętność wobec otoczenia i historii, opowiadając się tym samym za czerpaniem inspiracji z tradycji.  Postmoderniści wracali do tradycji, ale jej nie kopiowali, a dowolnie łączyli z nowoczesnymi. Stosowali współczesne materiały i konstrukcje, łącząc je z elementami stylów historycznych i dostosowując je do współczesnych funkcji obiektu.  Nie jest to zatem wierne kopiowanie, jak w eklektycznych projektach XIX wiecznych. Często architektura przyjmie charakter ironicznego żartu, wprowadzając nienaturalność w zestawieniach elementów dawnych i współczesnych, upraszczając formy i modyfikując je w dowolny sposób. Postmoderniści uważali, że architektura powinna być środkiem przekazu konkretnych treści, związanych z przeznaczeniem i funkcją budowli i wpływają na jej formę.

Architektoniczne przykłady postmodernizmu

Postmodernizm w historycznej odmianie odnosi się do nowego klasycyzmu, różnych odmian historyzmu, a także architektury późnego modernizmu z elementami tradycyjnymi. Był więc kierunkiem eklektycznym. Pomnikiem postmodernizmu określany bywa AT&T, budynek zaprojektowany przez architekta Philipa Johnsona i Johna Burgee, a powstający  w latach 1979‑1984. Stał się natychmiast kontrowersyjny ze względu na swój ozdobny otwarty frontonFrontonfronton. Bryła budowli przypomina chicagowskie drapacze chmur, ale jego zwieńczenie posiada klasyczny charakter – przerwany tympanon nawiązuje do barokowych lub neobarokowych zabytków. Wejście zostało zaprojektowane w renesansowej formie  przypominające kaplicę Pazzich. Wewnątrz pojawiają się natomiast formy średniowieczne: romańskie kolumny, sklepienia krzyżowe.

R1HGPG0c0l8dA
Philip Johnson, John Burgee, AT&T Building, 1979-1984, Nowy Jork, wikimedia.org, David Shankbone, CC By 2.5

Formy historyczne pojawiające się w architekturze postmodernistycznej często są uproszczeniami i zawierają zmodyfikowane elementy konstrukcyjne. Public Sevices w Portland, zaprojektowany przez Michaela Gravesa zawiera spłaszczone pilastry, dekorowane motywem załamującej się wstęgi, przypominającej girlandę. Architekt wprowadził do fasady także kolorową strukturę o trójdzielnym podziale: podstawa w kolorze turkusowym, środkowa z terakoty i górna – niebieska, nadając  symbolikę uprawnej ziemi, ogrodu i nieba.

RxINRFf2Wo9uh1
Portland Building, 1982, Portland, Oregon, Michael Graves, nextportland.com, CC BY 3.0

Wyrazem sporu pomiędzy neomodernistami i tradycjonalistami stał się konkurs na opracowanie fasady nowego skrzydła National Gallery w Londynie. Projekt fasady  Roberta Venturiego i Denise’a Scotta Browna dostarczył jedno z najbardziej wyrafinowanych rozwiązań w architekturze publicznej okresu ponowoczesnego. W swoim rozwiązaniu połączył  modernizm, współczesną konstrukcję, angielski klasycyzm, stal, kamień i szkło, zachowując symbolikę, kontekst i kreatywność przestrzenną. Odniesienia klasyczne widoczne są w zastosowaniu pilastrów, belkowania, korynckiej kolumny, które wynikają ze stylu sąsiedniego budynku. Jednak te nawiązania są łamane – pomiędzy pilastrami pojawiły się nieregularne ślepe okna, gzymsGzymsgzymspod oknem urywa się, a prostokątne wejście nie łączy się z klasycznymi elementami.

RUiygVxoNwoOb1
Londyn, Sainsbury Wing, otwarcie 9 lipca 1991, Robert Venturi, Wikipedia, CC BY 2.5

Postmodernizm, nawiązuje często do klasycznych rozwiązań, łącząc je z kiczem. Projektanci inspirowali się pop‑artem, zmierzając do konsumpcjonizmu i estetyki masowej. Charles Moore w Piazza d’Italia posłużył się fantazją i zaprojektował plac w formie wielu zapożyczeń z włoskiej architektury klasycznej. W realizacji artysty można dostrzec elementy bazyliki w Vicenzie Andrei Palladia, Fontanny di Trevi w Rzymie, elementy łuku triumfalnego. Architekt uzyskał efekt teatralnej scenografii, wprowadzając żywą, intensywną kolorystykę, neony, elementy ze stali nierdzewnej.

Piazza Italia

R1Nyf2Z3RHlKS1
Prezentacja „Historyzujące odmiany postmodernizmu w architekturze” zawiera informacje na temat projektu zaprojektowanego przez Charlesa Moore'a Piazza de 'Italia. Zawiera omówienie szczegółów, które nawiązują do stylów historycznych. W prezentacji pokazanej są zbliżone na części fragmenty zespołu architektonicznego - łuki, kolumny, fontannę. inne detale architektoniczne. Projekt uwagi zwraca uwagę na kolorystykę uwzględnioną na intensywnych, czystych barwach. W tle na zdjęciu widoczne są inne budowle. Plazza de Itali, Nowy Orlean, Charles Moore, 1076-79. Celem projektu Moore"a było zaprojektowanie miejsca, które wyraża tożsamość mieszkańców, w przeważającej części zasięgu włoskiego. kształt pałacu budzi przede wszystkim reminiscencję (wspomnienia i refleksje) geograficzne. W centralnym punkcie mamy mamy warstwowo ustopniowany zarys włoskiego buta, kompleks z Sycylią. równo rozmieszczone kulisy, obejmują przegląd kulturowych symboli włoskiej tożsamości. są to przede wszystkim kolumny, które są uporządkowane i nawet używane są systemy w historii sztuki nieznane. można tu znaleźć kolumny toskańskie, doryckie, jońskie, korynckie, mieszane. Wolfgang Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, Warszawa 1998 Znajdujący się na podłodze kontur mapy, kolumny i łuk nawiązujący do serii: element architektoniczny prezentowany przez renesansowego architekta, Sebasyiana Serlio, składający się z trzech przęseł między czterema kolumnami, z których środkowe przęsło jest wyróżnione łukowatym zwieńczeniem. Kapitele kolumn w nosy świecą neonami zmieniając to miejsce w bajkowo odrealnioną przestrzeń, ten efekt odwołujący się do charakterystycznych włoskich miast, placyków z fontannami, przy których wieczorami toczy się życie towarzyskie, został wzmocniony przez podświetlenie fontann. Eklektyzm Plazza de Italia polega raczej na przywoływaniu lokalnych tradycji niż czerpaniu ze znanych wzorców wielkiej architektury włoskiej. Multimedia: podkład muzyczny: spokojna melodia w tle.
Źródło: online skills, https://www.youtube.com/watch?v=d2EPSJ_-prw.

Historyzująca odmiana postmodernizmu nie zawsze korzystała z bezpośredniego nawiązania i zapożyczeń z dawnych stylów. Formę aluzji zastosował Johann Otto von Spreckelsen w łuku triumfalnym Grande Arche, budowanym w latach 1982‑1989 dla uczczenia ludzkości i idei humanitarnych, dokończonym po śmierci architekta przez Paula Andreu, a nawiązującym do Łuku Triumfalnego Jeana Françoisa‑Thérèse Chalgrina, poświęconego ofiarom wojen rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Postmodernistyczny projekt jest otwartym sześcianem o prawie idealnej konstrukcji.

R1Ryeev5MR1Ux
Johann Otto von Spreckelsen, Paul Andreu, Grande Arche, 1982-1990, Paryż, Francja, wikimedia.org, CC By 2.5

Z pojęciem postmodernizmu łączą się niekiedy inne nurty współczesnej architektury: neokonstruktywizm, dekonstruktywizm, czy high‑tech. Jednak ich nowatorskie rozwiązania nie łączą się z historyzująca odmiana ponowoczesności i są tematem odmiennych tendencji.

R1ACAXrAXLv6J
Ćwiczenie 1
Która data jest uważana za przełomową dla powstania postmodernizmu w architekturze? Możliwe odpowiedzi: 1. 1 lipca 1972, 2. 22 lipca 1972, 3. 15 lipca 1972
Rag2r7dcxfp0I
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zdanie. Łamana wstęga w Public Sevices przybiera formę Tu uzupełnij.
Rppe2vtNgWu60
Ćwiczenie 3
Do budowli dopisz miasta, w których się znajdują. ATT Building - Tu uzupełnij Grande Arche - Tu uzupełnij
R1US83krtAcIt
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1bdW60WQUkGU
Ćwiczenie 5
Połącz budowle z architektami. AT&T Building. Możliwe odpowiedzi: 1. Charles Moore, 2. Philip Johnson, John Burgee, 3. Michael Graves, 4. Robert Venturi i Denise Scott. Brown Public Sevices. Możliwe odpowiedzi: 1. Charles Moore, 2. Philip Johnson, John Burgee, 3. Michael Graves, 4. Robert Venturi i Denise Scott Brown. Fasada National Gallery. Możliwe odpowiedzi: 1. Charles Moore, 2. Philip Johnson, John Burgee, 3. Michael Graves, 4. Robert Venturi i Denise Scott Brown. Piazza d’Italia. Możliwe odpowiedzi: 1. Charles Moore, 2. Philip Johnson, John Burgee, 3. Michael Graves, 4. Robert Venturi i Denise Scott Brown.
RouwRnIkHchtj
Ćwiczenie 6
Wskaż, jakiej idei poświęcony jest Grande Arche w Paryżu. Możliwe odpowiedzi: 1. głodującym w Afryce, 2. uczeniu się ludzkości i idei humanitarnych, 3. ofiarom wojen rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich
R1HTkziesXrnf
Ćwiczenie 7
Odpowiedz na pytanie. Do jakiego detalu architektonicznego nawiązuje zwieńczenie ATT.

Słownik pojęć

Belkowanie
Belkowanie

w klasycznych porządkach architektonicznych najwyższy poziomy element spoczywający na kolumnach (półkolumnach, pilastrach).

Fronton
Fronton

przyczółek, element architektoniczny w formie trójkątnego szczytu;

Girlanda
Girlanda

feston(wł. festone – wieniec), element dekoracyjny w formie podwieszonego po bokach i przewiązanego wstęgami półwieńca z liści, kwiatów i owoców.

Gzyms
Gzyms

zwykle profilowany pas wysunięty przed lico muru.

Łuk Triumfalny
Łuk Triumfalny

budowla w kształcie bramy jedno-, dwu- albo trójprzelotowej, z otworem przelotowym zamkniętym przeważnie półkoliście, wznoszona dla uczczenia wybitnej osoby lub doniosłego wydarzenia, zdobiona dekoracją rzeźbiarską, napisami dedykacyjnymi, często zwieńczona posągiem triumfatora.

Pilaster
Pilaster

płaski filar przyścienny, nieznacznie wysunięty przed lico ściany, pełniący funkcję podpory i dekoracyjnego rozczłonkowania muru.

Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl

Galeria dzieł sztuki

Bibliografia

Koch W., Style w architekturze, W. Baraniewski (tłum.), Warszawa: „Świat Książki”, 1996

Piotrowski P., W kręgu dyskusji postmodernistycznych,  repozytorium.amu.edu.pl (dostęp z dnia 31.03.2018)

Słownik sztuki XX wieku, Gérard Durozoi (red.), Warszawa 1998