Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Ikonografia mitologiczna i chrześcijańska

Zakres

IV etap edukacyjny

Przedmiot

Historia sztuki

Wymagania szczegółowe:

(1.11) zna podstawowe motywy ikonograficzne, rozpoznaje świętych, bogów greckich i alegorie wybranych pojęć́ po atrybutach i sposobach przedstawień́;

Temat lekcji:

Ikonografia mitologiczna i chrześcijańska

Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.

Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • wie, co to jest atrybut,

 • zna pojęcie typu ikonograficznego,

 • wymienia typy ikonograficzne Matki Boskiej, Chrystusa, Trójcy Świętej,

 • zna atrybuty świętych i postaci mitologicznych

umiejętności – uczeń:

 • przypisuje bogom greckim i świętym właściwe atrybuty,

 • opisuje wskazane typy ikonograficzne,

 • wyjaśnia obecność atrybutów w wizerunkach świętych i bogów greckich.

postawy:

 • kształtowanie wartości poznawczych,

 • pobudzanie do wrażliwości estetycznej.

Metody pracy:

Forma pracy:

indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne,

ilustracje z obrazami ukazującymi świętych oraz bogów z ich atrybutami – albumy i czasopisma o sztuce;

w tym zasoby multimedialne:

prezentacja multimedialna przedstawiająca różne ujęcie motywów ikonograficznych w malarstwie;

zadanie interaktywne do powiazania atrybutów z przedstawieniami

Przebieg lekcji

faza wprowadzająca:

(5 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie ikonografii jako dziedziny badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki, opisanych i rozpoznanych stałych tematów, symboli, atrybutów, alegorii.

 3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z pojęciem atrybutu jako przedmiotu o charakterze symbolicznym związany z życiem danej postaci.

faza realizacyjna:

(28 min.)

 1. Nauczyciel wyświetla prezentację multimedialną trzech typów ikonograficznych w sztuce chrześcijańskiej.

 2. Uczniowie zapoznają się z przedstawieniem typów Matki Boskiej. Nauczyciel wyjaśnia, że przedstawienie Marii jest często tłumaczone relacjami, jakie zachodzą w obrazie z Dzieciątkiem Jezus. Uczniowie próbują sami wyjaśnić różnice pomiędzy wskazanymi przedstawieniami, nauczyciel naprowadza i pomaga uczniom w odczytaniu obrazów.

 3. Uczniowie zapoznają się również z dwoma przedstawieniami Chrystusa i dwoma rodzajami ujęcia Trójcy Świętej.

 4. Nauczyciel wyjaśnia, że w odczytaniu obrazów pomagają nam symbole oraz atrybuty, które często związane są z życiem postaci, pełnioną przez nią funkcja, wydarzeniami.

 5. Nauczyciel pokazuje kilka dzieł, w których bogowie greccy raz święci chrześcijańscy ukazani są z atrybutami. Uczniowie próbują odczytać, kto jest przedstawiony w danym dziele. Następnie nauczyciel wyświetla zadanie interaktywne; uczniowie sporządzają tabelę, w która wpiszą postać oraz przypisany jej atrybut

 6. Nauczyciel rozdaje uczniom albumy lub czasopisma o sztuce (np. Wielcy Malarze). Uczniowie wyszukują i wypisują z materiałów źródłowych dzieła, które przedstawiają świętych i bogów greckich rozpoznanych po atrybutach.

faza podsumowująca:

(12 min.)

 1. Uczniowie ponownie przystępują do rozpoznawania świętych i bogów na ilustracjach przygotowanych przez nauczyciela.

 2. Ponownie w celu utrwalenia materiału uczniowie korzystają z zadania interaktywnego.

R20iRCxST8WnA

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 96.00 KB w języku polskim
RtWmRCQ2tzLsz

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 50.49 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida