Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Anna Kowal‑Jóźwik

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – matematyka z elementami przyrody

3. Temat zajęć

Ile to litr?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Zakres materiału jest zgodny z podstawą programową przewidzianą dla pierwszego etapu edukacji.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie TIK podczas zajęć daje możliwość atrakcyjnego zapoznania uczniów z nowym materiałem, jak również pozwala im w ciekawy i aktywny sposób utrwalić i sprawdzić ich wiedzę. Poznanie nowej metody jaką jest WebQuest, uatrakcyjni proces nauczania i zaktywuje uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

7. Cel ogólny zajęć

Kształtowanie rozumienia pojęcia litr, pół litra, ćwierć litra oraz umiejętności szacowania pojemności.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Wie jakimi jednostkami mierzy się pojemność.

 2. Wie ile mililitrów jest w litrze, pół litrze ćwierć litrze.

 3. Czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne.

 4. Wykonuje zadanie według instrukcji na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

 5. Potrafi odczytać pojemność opakowań produktów.

 6. Potrafi podzielić litr na pół litra i ćwierć litra.

 7. Na miarę swoich możliwości zamienia litry na mililitry i odwrotnie.

 8. Potrafi otworzyć link oraz obsługiwać dydaktyczne gry interaktywne w poznanych wcześniej aplikacjach.

 9. Odszukuje w podanych zasobach internetowych, informacji dotyczących pojemności opakowań różnych produktów, potrzebnych do wykonania zadania.

9. Metody i formy pracy

Metody pracy: 

 • Słowne: mówione – rozmowa kierowana, swobodne wypowiedzi uczniów.

 • Oparte na obserwacji pośredniej i bezpośredniej – prezentacja multimedialna, filmy edukacyjne.

 • Praktycznego działania, WebQuest.

 • Metody aktywizujące z wykorzystaniem narzędzi TIK.

10. Środki dydaktyczne

Aplikacja Google Witryny
Ćwiczenia z aplikacji Khan.Academy. 
Ćwiczenia z aplikacji Wordwall.net.
Serwis internetowy YouTube.
Karta pracy w Word.
Butelka wody, naczynia i miarka z podziałką do 1 litra.

11. Wymagania w zakresie technologii

Komputery z dostępem do Internetu, uczniowie pracują indywidualnie przy komputerze lub przy komputerze klasowym w przypadku nauki stacjonarnej.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Wprowadzenie do zajęć – doświadczenie.

  • Czas trwania: 5

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel przynosi 1 litrową butelkę  z wodą i  pyta uczniów czy wiedzą ile jest w niej wody. Odlewa połowę i zadaje to samo pytanie. Potem znowu odlewa połowę i pyta o ilość wody w butelce. Eksperyment ma na celu wykazanie, że do określania ilości płynów potrzebna jest jakaś miara. (Doświadczenie może być zaprezentowane uczniom również w formie zdalnej).

 • Aktywność 2

  • Temat: Litry i mililitry – refleksja.

  • Czas trwania: 10

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel udostępnia uczniom prezentację multimedialną w aplikacji Google Witryny.
   https://sites.google.com/view/ile-to-litrow-wersja-2/zako%C5%84czenie
   Uczniowie zapoznają się z filmami edukacyjnymi na YouTube oraz materiałami z prezentacji wyjaśniającym co możemy odmierzać w litrach i mililitrach oraz ile to jest litr, pół litra i ćwierć litra. (slajdy: wprowadzenie, zadania 1, 3, 5, 6).

 • Aktywność 3

 • Aktywność 4

  • Temat: WebQuest - praktyka

  • Czas trwania: 15

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel proponuje uczniom wykonanie notatek na temat wybranych produktów o pojemności  litr, pół  litra,  ćwierć litra z wykorzystaniem metody WebQuestu. W tym celu wyjaśnia struktrę metody przystępnym i zrozumiałym językiem dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Szczegółowo omawia zadanie, jakie mają uczniowie wykonać w domu (Proces- ćwiczenie 1: wyszukiwanie produktów w kuchni). Następnie podaje źródła do wykonania zadania na lekcji (linki do stron internetowych: slajd: Źródła). Wyniki uczniowie zapisują na wydrukowanej przez nauczyciela karcie pracy (slajd: Ewaluacja)
   https://sites.google.com/view/ile-to-litrow-wersja-2/zako%C5%84czenie
   Uczniowie przedstawiają wyniki swojej pracy na lekcji. Próbują podsumować jakie produkty najczęściej przechowuje się w opakowaniach litrowych, półlitrowych oraz ćwierćlitrowych. Nauczyciel czuwa nad poprawnością wyciąganych wniosków.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie wypełniają ankietę utworzoną przy pomocy aplikacji interankiety, w której oceniają atrakcyjność zajęć poprzez wybór emotikona. 
https://www.interankiety.pl/f/97Gw8kA7

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Przed rozpoczęciem zajęć należy sprawdzić czy wszystkie linki działają. Scenariusz przygotowany jest dla uczniów z SPE. Ćwiczenie 1 WebQuestu uczniowie wykonują w domu. Wyniki tego zadania powinny być sprawdzone na kolejnej lekcji.

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nie

18. Forma prowadzenia zajęć

hybrydowa

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida