Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Integracja polityczna państw świata

Cele lekcji

Cel ogólny: poznanie cech wspólnot politycznych i gospodarczych na świecie.

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, co to jest integracja,

 • zna agendy ONZ,

 • podaje przykłady organizacji gospodarczych integrujących państwa,

 • podaje znaczenie nazw: OECD, CEFTA. NAFTA, OPEC, NATO, PCK.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić przyczyny integracji politycznej,

 • scharakteryzować poszczególne organizacje.

c) Postawy

Uczeń:

 • chce poznawać świat,

 • współpracuje w grupie,

 • potrafi zaprezentować własne zdanie.

2. Metoda i forma pracy

Praca indywidualna, pogadanka, pokaz multimedialny.

3. Środki dydaktyczne

Karta pracy, słowniki wyrazów obcych, prezentacja multimedialna (można wykorzystać strony internetowe podane w bibliografii bądź prezentację pt. „Integracja polityczna państw świata”).

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Czynności organizacyjne, powitanie, sprawdzenie listy obecności.

Podanie i zapisanie na tablicy tematu lekcji, podanie celów lekcji.

Nauczyciel prosi o sprawdzenie w słownikach znaczenia pojęć integracja i dezintegracja. Jednego ucznia prosi o głośne przeczytanie znaczenia tych pojęć, a resztę uczniów o zapisanie definicji do zeszytów.

b) Faza realizacyjna

Nauczyciel wyjaśnia, co termin integracja oznacza w polityce i podaje przykłady takiej integracji.

Nastepnie prosi uczniów o obejrzenie pokazu multimedialnego oraz uzupełnienie tabelki:

Organizacja

Kraje należące

Charakterystyka

Po wyświetleniu pokazu prosi o odczytanie informacji zawartych w tabeli, weryfikuje błędy.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel rozdaje karty pracy (załącznik 1). Po rozwiązaniu zadania wyznaczeni uczniowie czytają odpowiedzi, pozostali sprawdzają ich poprawność. Nauczyciel koryguje błędy.

5. Bibliografia

 1. Słownik wyrazów obcych

 2. Strony internetowe:

www.wikipedia.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/OPEC

http://pl.wikipedia.org/wiki/NATO

 1. Wład P., Człowiek gospodarzem Ziemi. Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, zakres podstawowy, Wydawnictwo Ortus, Piaseczno 2003.

 2. Wład P., Człowiek gospodarzem Ziemi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, zakres podstawowy, Wydawnictwo Ortus, Piaseczno 2003.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

załącznik 1

Otocz obwódką nazwy państw, które należą do NATO:

Austria, Bułgaria, Czechy, Dania, Grecja, Hiszpania, Kanada, Litwa, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry.

b) Zadanie domowe

Napisz skróty nazw organizacji międzynarodowych, do których należą następujące państwa: Algieria, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Norwegia.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz lekcji dla klasy III.

R1MRFsBAwNweN

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 118.56 KB w języku polskim
RUdkY169MlYKq

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 19.00 KB w języku polskim