Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1Idqi2jKjeN71

E-recursos ASISTENCIA AEROPORTUARIA

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

El mercado aéreo en todo el mundo y también en Polonia está cambiando constentemente de forma dinámica. Es el modelo de negocio adaptado por las compañias aéras que permitió aumentar el atractivo de este sector de transporte. Se estima que en el año 2018, se gastarán aproximadamente 861 mil millones de dólares en vuelos y carga. Los operadores, que predicen un aumento constante de los beneficios, invierten en nuevas máquinas, lo que provoca el crecimiento de la demanda de pilotos, tripulantes de cabina, pero también de personal de mantenimiento y asistencia en tierra.

Según los expertos de la consultora PwC el sector aéreo polaco tiene uno de los mayores indíces de crecimiento dentro del mercado europeo. Los números también lo confirman. En el año 2015 los aeropuertos polaco prestaron servicio a más de 30 millones de pasajeros, en 2016 este número creció hasta 34 millones, para alcanzar, el año pasado, 40 millones de personas.

El aumento en el año 2017 llegó hasta el 18%, que es el segundo mejor resultado en el mundo. La escala de desarrollo queda refllejada claramente en el número de pasajeros facturados en Polonia que en el año 2004 no superaba los 9 millones de personas. Los datos recogidos en el informe muestran también que el tráfico de pasajeros en todo el mundo durante los próximos 20 años se desarrollará más rápido que la economía mundial, alcanzando un aumento del 4,4% en un promedio anual.

El técnico de operaciones aéreas es una de las nuevas profesiones dentro del sector aéreo, el cual está en del constant desarrollo. Los trabajadores del servicio en tierra son imprescindibles para el funcionamiento adecuado de los terminales y los puertos aéreos.

El puesto de técnico de operaciones aeroportuarias es una profesión cada vez más solicitada en el mercado laboral, acorde con la dinámica de desarrollo del mercado aéreo de transporte de pasajeros. Junto con el desarrollo del transporte aéreo en neustro país, va creciendo la demanda de técnicos de servicios de operaciones aeroportuarias con formación profesional, preparados para llevar a cabo tareas profesionales, por lo que pertenecen al grupo de empleados más solicitados. El mercado laboral busca a los técnicos de operaciones aeroportuarias que contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios y la seguridad en puertos y terminales.

El técnico de operaciones aeroportuarias debería dominar, como minímo dos idiomas extranjeros en el ámbito profesional, incluído el inglés.

El técnico de operaciones aeroportuarias desempeña su trabajo en los terminales y los puertos aéreos. Las competencias y los rasgos de personalidad necesarias para desempeñar la profesión son las siguientes: buena organización del trabajo, capacidad de negociación, facilidad de entablar relaciones, independencia a la hora de tomar las desiciones, actitud proactiva que permita tomar las desiciones de manera independiente y reaccionar de forma adecuada ante una situación de riesgo para la vida, la salud o la propiedad de las personas.

La situación en el mercado laboral de los países que forman el Espacio Económico Europeo, es decir, en los países a los que se aplica el principio de la libre circulación de los trabajadores, puede observarse, entre otros, en el Portal Europeo de la Movilidad Laboral [www.eures.europa.eu].

1
Zobacz także
RUlDxcqaKE3wC1
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Rynek lotniczy zarówno w na świecie, jak i w Polsce podlega dynamicznym przemianom. Wpływ na to ma m.in. przyjęty przez linie lotnicze model biznesowy, wpływający na atrakcyjność cenową tej gałęzi transportu. Szacuje się, że w 2018 r. na przeloty i przesyłki cargo wydane zostaną aż 861 mld dolarów. Przewoźnicy, przewidując stały wzrost zysków, inwestują w nowe maszyny, co pociąga za sobą zwiększenie zapotrzebowania na pilotów, personel pokładowy, ale także obsługę naziemną i pracowników obsługi technicznej.

Zdaniem ekspertów PwC polska branża lotnicza wykazuje jeden z największych potencjałów wzrostu spośród wszystkich europejskich rynków. Potwierdzeniem tego są liczby. W 2015 r. polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 30 mln pasażerów, w 2016 r. było ich już ponad 34 mln, a rok temu ok. 40 mln.

Wzrost w 2017 r. wyniósł aż 18%, co jest drugim najlepszym wynikiem na świecie. Skalę rozwoju wyraźnie pokazuje liczba odprawionych podróżnych w Polsce w 2004 r., która wynosiła niecałe 9 mln. Z danych zebranych w raporcie wynika także, że ruch pasażerski na świecie przez najbliższe 20 lat będzie rozwijał się szybciej niż gospodarka światowa, osiągając wzrost na poziomie 4,4% średniorocznie.

Technik lotniskowych służb operacyjnych to jeden z nowych zawodów w stale rozwijającym się sektorze lotniczym. Pracownicy tzw. obsługi naziemnej są niezbędni do prawidłowego funkcjonowania lotnisk i portów lotniczych. Zapotrzebowanie na osoby wykonujące te zawody z roku na rok rośnie, wraz z dynamiką rozwoju rynku przewozów powietrznych.

Wraz z rozwojem transportu lotniczego obserwuje się w naszym kraju zapotrzebowanie na profesjonalnie wykształconych techników lotniskowych służb operacyjnych, przygotowanych do realizacji zadań zawodowych, należą więc oni do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje specjalistów w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług oraz bezpieczeństwa w portach lotniczych.

Technik lotniskowych służb operacyjnych powinien biegle posługiwać się co najmniej dwoma językami obcymi zawodowymi, w tym obowiązkowo językiem angielskim.

Miejscem pracy technika lotniskowych służb operacyjnych są lotniska oraz porty lotnicze. Do podstawowych cech osobowościowych, jakie powinien posiadać technik lotniskowych służb operacyjnych, należą: zdolność organizacji działań, umiejętność negocjacji, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji, a także aktywność, przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań oraz właściwym reagowaniu w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób oraz mienia w porcie lotniczym.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida