Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Ja i konstytucja

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna pojęcia: konstytucja i preambuła,

 • wie, jakie cele i zadania oraz prawa i obowiązki wynikają z Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • czyta ze zrozumieniem,

 • wyszukuje informacje w ustawie zasadniczej,

 • wykorzystuje wiedzę do oceny rzeczywistości.

2. Metoda i forma pracy

Praca z tekstem, ćwiczenia pisemne, scenka, rozmowa nauczająca, praca w zespołach, praca z klasą.

3. Środki dydaktyczne

Tekst Preambuły Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, karty pracy.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel przygotowuje kopie tekstu Preambuły Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz karty ćwiczeń dla uczniów. Organizuje salę lekcyjną tak, aby uczniowie mogli pracować w 4‑osobowych zespołach.

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od wyjaśnienia pojęcia preambuła i konstytucja.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel dzieli klasę na 4‑osobowe zespoły. Zadaniem uczniów jest wspólne wykonanie ćwiczenia pisemnego (załącznik 2). Następnie odpowiedzi uczniów prezentowane są na forum klasy.

 2. Nauczyciel odczytuje na głos tekst Preambuły. Wyjaśnia z uczniami znaczenie poszczególnych fraz (załącznik 1).

 3. W grupach uczniowie odczytują tekst Preambuły i wspólnie wykonują ćwiczenie pisemne (załącznik 3). Po zakończeniu zadania, uczniowie prezentują odpowiedzi na forum klasy.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z zadaniami i celami władzy wynikającymi z Preambuły Konstytucji Rzeczpospolitej (załącznik 4).Uczniowie, pracując w grupach, powinni zilustrować to zadanie czy cel przykładami z życia publicznego. Uczniowie mogą przygotować scenkę sytuacyjną lub wymyślony wywiad z parlamentarzystą lub ministrem.

5. Bibliografia

 1. http://www.sejm.gov.pl/prawo/konstytucja/kon1.htm

 2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Preambu%C5%82a

 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_%28akt_prawny%29

6. Załączniki

a) Tekst Preambuły

załącznik 1.

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konstytucja/kon1.htm

a) Karta pracy ucznia

załącznik 1.

Porozmawiajcie w grupie na temat obowiązków władzy wobec obywateli. Uzupełnijcie mapę myśli, dopisując 5 propozycji.

załącznik 3.

Przeczytaj tekst Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej. Odpowiedz na pytania.

Czym jest Konstytucja?

……………………………………………………………………………………..

Kto ustanowił Konstytucję?

……………………………………………………………………………………..

Kogo dotyczy Konstytucja?

……………………………………………………………………………………..

Jakie są obowiązki władzy wobec obywateli wynikające z Preambuły Konstytucji?

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Jakie są obowiązki i prawa obywateli wynikające z Preambuły Konstytucji?

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

załącznik 4.

poszanowanie praw obywatelskich

rzetelność i sprawność w działaniu instytucji publicznych

poszanowanie wolności

poszanowanie sprawiedliwości

współdziałaniu władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej

szacunek dla godności człowieka

obowiązek solidarności z innymi

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R13GK2YvPWvYd

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 100.90 KB w języku polskim
RlgksUMbDsaWq

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 26.00 KB w języku polskim