Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Aleksandra Dudzik

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa II

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

3. Temat zajęć

Jak udzielać pierwszej pomocy?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowane technologie urozmaicają zajęcia, tworząc je atrakcyjniejszymi dla uczniów.

7. Cel ogólny zajęć

Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. • pposługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat – wezwanie o pomoc: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej;

 2. posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami;

 3. ma świadomość zagrożeń ze strony środowiska naturalnego i otoczenia

 4. uczeń wie,jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, wezwać służby ratunkowe.

 5. uczeń potrafi współpracować w grupie

9. Metody i formy pracy

Metody pracy: pogadanka, burza mózgów, rozmowa kierowana, instruktaż, samodzielne doświadczenie, drama
Formy pracy: indywidualna i grupowa.

10. Środki dydaktyczne

Prezentacja

Komputer/laptop

Apteczka pierwszej pomocy 

Tablica multimedialna

Plansza z GWO „Pierwsza pomoc: zranienia i inne wypadki”

Film z youtube.com – Skaleczenie:Pierwsza pomoc

Film z youtube.com -  Krwawienie: Pierwsza pomoc

Film z youtube.com – Jak wzywamy kartkę pogotowia.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna – Udzielamy pierwszej pomocy: pozycja boczna

Karteczki z 7 zasadami wzywania pierwszej pomocy.

Multibook GWO 

Tekst „ Jak udzielać pierwszej pomocy?” w podręczniku „ Czytam i poznaję świat” wyd. GWO

Atrapa telefonu komórkowego

Wordwall „Pierwsza pomoc”

11. Wymagania w zakresie technologii

Do przeprowadzenia zajęć niezbędny jest komputer‑laptop, tablica multimedialna oraz dostęp do internetu.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Apteczka pierwszej pomocy

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   Pogadanka. Oglądanie i omawianie zawartości apteczki pierwszej pomocy. Dzieci wypowiadają się na temat apteczki, mogą opowiedzieć o wypadkach, które im się przytrafiły i z jakich elementów wtedy korzystano, aby im udzielić pomocy, np.: plastry, bandaż.

   Następnie nauczyciel prezentuje uczniom plansze z GWO „Pierwsza pomoc: zranienia i inne wypadki”. Wspólne omówienie poszczególnych ilustracji i zastanowienie się, jak można zareagować w poszczególnych sytuacjach. Następnie odczytanie podpisów pod obrazkami i ich omówienie oraz porównanie z wypowiedziami dzieci.
   Skaleczenie : 0:9‑3:00 https://www.youtube.com/watch?v=2dq4UqnqNFI

   Krwawienie : 1:29‑2:18 https://www.youtube.com/watch?v=SNMAga8PYGo

   Oparzenie i złamanie‑uczniowie samodzielnie starają się omówić.

 • Aktywność 2

  • Temat: Jak udzielać pierwszej pomocy? Wzywam karetkę pogotowia.

  • Czas trwania: 15 minut

  • Opis aktywności:

   Uczniowie zapoznają się z historyjką obrazkową przedstawioną w Podręczniku „ Czytam i poznaję świat” wydawnictwa GWO. Próbują opowiedzieć historię co się wydarzyło i w jaki sposób chłopiec udzielił kobiecie pierwszej pomocy. Następnie zapoznają się z podstawowymi zasadami obowiązującymi przy wzywaniu karetki pogotowia.

    Czas: 1:06‑2:22  https://www.youtube.com/watch?v=7IcOGFd9urY

   Rozdanie uczniom karteczek z 7 zasadami wzywania pierwszej pomocy.

   Uczniowie dobrani dwójkami‑ćwiczą zgłaszanie wypadku zgodnie z wcześniej poznanymi zasadami. Wyznaczone pary‑prezentują swój dialog całej klasie.

 • Aktywność 3

  • Temat: Pozycja boczna- nauka układania osoby poszkodowanej.

  • Czas trwania: 15 minut

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedza co to jest pozycja boczna i po co jest stosowana. Po wysłuchaniu wypowiedzi uczniów prezentuje film edukacyjny / kropka nr 2/,

    https://zpe.gov.pl/a/temat-56-udzielamy-pierwszej-pomocy-sprawdz-sie/Dydy5Hdhq

   a następnie pokazuje plakat przedstawiający sposób układania osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej.

 • Aktywność 4

13. Sposób ewaluacji zajęć

Nauczyciel na zakończenie zajęć prosić, aby  uczniowie zademonstrowałi w jaki sposób powinno się ułożyć poszkodowaną osobę.

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Scenariusz można modyfikować według własnego uznania.

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna