Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

Temat lekcji

Jak ulokować i pożyczyć pieniądze?

Cele lekcji

Wiadomości

Uczeń potrafi:

 • omówić podstawowe funkcje systemu bankowego;

 • wymienić i scharakteryzować podstawowe usługi bankowe (lokata, kredyt);

 • opisać sposób naliczania odsetek w kredycie bankowym – odsetki malejące i stałe;

 • opisać sposób manipulowania informacją w zakresie oferty komercyjnej na przykładzie ofert kredytów bankowych;

 • wymienić podstawowe funkcje agregujące i finansowe arkusza kalkulacyjnego.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • wyszukiwać informacje w internecie na zadany temat;

 • zaprojektować arkusz do obliczania odsetek kredytowych;

 • tworzyć formuły obliczające odsetki z wykorzystaniem adresowania względnego i bezwzględnego;

 • stosować funkcje agregujące (suma, średnia, maksimum) do tworzenia zestawień w tabeli;

 • zaprojektować i wykonać tabelę do obliczania spłat kredytu w obcej walucie (kredyt walutowy);

 • tworzyć symulacje i analizować zjawiska ekonomiczne za pomocą arkusza kaklkulacyjnego na przykładzie zmnian oferty kredytowej z wykorzystaniem wcześniej zbudowanego arkusza;

 • zaprojektować i wykonać arkusz do naliczania odsetek z lokat bankowych;

 • stosować wbudowane funkcje finansowe arkusza Excel.

Metody nauczania

 • pogadanka;

 • praca w zespołach;

 • ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne

 • komputery z zainstalowanym Internet Explorer, MS Excel i Power Point.

Uwarunkowania techniczne

 • lokalna sieć komputerowa składająca się ze stanowisk uczniowskich z zainstalowanymi programami Internet Explorer, MS Excel i Power Point;

 • projektor multimedialny lub konsola VNC.

Przebieg lekcji

Etap

Zadanie

Przebieg realizacji

Uwagi do realizacji

Faza przygotowawcza

– czynności organizacyjne (5 min)

– wprowadzenie do lekcji (5 min)

 • pogadanka na temat tego, jakie sprawy załatwiamy w bankach

 • przypomnienie pojęć: lokata, konto, kredyt, linia kredytowa

 • podanie tematu lekcji

 • przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji, zapoznanie z celami lekcji

Faza realizacyjna

– omówienie rynku usług bankowych (15 min)

 • podział uczniów na trzy grupy

 • przydzielenie każdej grupie zadania opracowania oferty jednego z banków komercyjnych

 • przygotowanie krótkiej prezentacji na temat usług bankowych oferowanych przez dany bank komercyjny

 • prezentacja wyników wyszukiwań – analiza ofert banków

 • podsumowanie – jak wygląda oferta usług bankowych w Polsce

– zaprojektowanie arkusza do obliczania rat kredytu (35 min)

 • przypomnienie pojęcia kredytu

 • omówienie sposobów spłaty kredytu – z malejącymi odsetkami, stałe raty

 • omówienie funkcji PMT do obliczania stałej raty z odsetkami

 • utworzenie prostej tabeli z formułą obliczającą ratę z odsetkami z wykorzystaniem funkcji PMT

 • omówienie sposobu naliczania odsetek malejących

 • zaprojektowania i utworzenie tabeli do obliczenia kolejnych rat kredytu w układzie odsetek malejących

 • użycie funkcji agregującej Suma do obliczenia łącznej kwoty odsetek

 • omówienie sposobu rozliczania kredytu walutowego

 • utworzenie tabeli do obliczania rat i odsetek w kredycie walutowym

– symulacja i analiza wyników (10 min)

 • modyfikacja danych w tabeli (kwota, odsetki) i symulowanie spłat kredytów o różnej wartości

 • analiza otrzymanych wyników

 • analiza kwoty spłaconych odsetek – porównanie z różnymi ofertami kredytowymi (25% w stosunku rocznym, realne 12%, 1% miesięcznie) – zauważenie przez uczniów, że wymienione oferty proponują tę samą wielkość odsetek

– zaprojektowanie arkusza do naliczania odsetek z lokat bankowych (10 min)

 • przypomnienie pojęcia lokaty

 • zaprojektowanie prostej tabeli do naliczania odsetek z lokat terminowych np. rocznej, kwartalnej, dwuletniej

Faza podsumowująca

– podsumowanie 

(10 min)

 • przypomnienie oferty usług bankowych

 • analiza wyników obliczeń i zwrócenie uwagi na różne sposoby prezentowania informacji

Bibliografia

[1] Galińska B., Excel 7.0/5.0, Wydawnictwo Centrum Komputerowe „ZETO”, Łódź 1996.

[2] Krawczyński E., Talaga Z., Wilk M., Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów. Podręcznik, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2002.

Załączniki

Czas trwania lekcji:

2 x 45 minut

Uwagi

R1Fej10E6V5fA

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 84.02 KB w języku polskim
R1CV62apRc3PB

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 80.00 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida