Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Jak zapobiegać skażeniom środowiska naturalnego?

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna:

 • pojęcia: środowisko przyrodnicze, atmosfera, hydrosfera, litosfera, zrównoważony rozwój, eutrofizacja,

 • czynniki zanieczyszczające atmosferę, litosferę i hydrosferę,

 • zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności człowieka,

 • metody zapobiegania skażeniom środowiska przyrodniczego.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić, co to jest dziura ozonowa,

 • omówić, jak powstają kwaśne deszcze,

 • wyjaśnić, na czym polega efekt cieplarniany,

 • wskazać źródła zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery,

 • wykazać zależności między działalnością człowieka a występującymi zagrożeniami,

 • zaplanować działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody.

2. Metoda i forma pracy

Metody:

 • moderacja wizualna,

 • kula śnieżna,

 • metaplan,

 • pogadanka,

 • burza mózgów.

Formy pracy:

 • praca z całym zespołem,

 • praca w grupach,

 • praca w parach,

 • praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne

Opis metody dla uczniów (załącznik 1), kolorowe kartki, klej, nożyczki dla grup, markery, szary papier, podręczniki.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Podanie tematu lekcji.

 2. Ustalenie definicji środowiska przyrodniczego (naturalnego) – praca uczniów w parach, weryfikacja definicji poprzez pracę w zespołach czteroosobowych, a następnie ustalenie jednej definicji na forum całej klasy.

b) Faza realizacyjna

 1. Podział uczniów na trzy grupy.

 2. Praca w trzech zespołach metodą metaplanu. Zajęcie się przez poszczególne grupy: atmosferą, litosferą, hydrosferą (załącznik 1).

c) Faza podsumowująca

 1. Prezentacja przygotowanych metaplanów.

 2. Omówienie ćwiczenia.

 3. Dyskusja nad problemem „Co my możemy zrobić dla środowiska?”.

5. Bibliografia

 1. Chemia organiczna. Scenariusze zajęć edukacyjnych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, pod red. J. Koteckiej, Z. Tysarowskiej, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2003.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

załącznik 1

Zastanówcie się nad problemem:

Grupa I - Jak zapobiegać skażeniom atmosfery?

Grupa II - Jak zapobiegać skażeniom litosfery?

Grupa III - Jak zapobiegać skażeniom hydrosfery?

Zastosujcie metodę mataplanu, a wyniki swoich prac przedstawcie na plakacie.

Metoda metaplanu:

b) Zadanie domowe

Zaplanuj działania możliwe do realizacji w Twoim gospodarstwie domowym, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Zajęcia można przygotować przy współpracy z nauczycielem geografii. Na realizację zajęć należy wówczas poświęcić dwie jednostki lekcyjne. Zadaniem nauczyciela geografii może być przeprowadzanie pogadanki wstępnej mającej na celu przypomnienie uczniom znanych im z lekcji geografii pojęć: hydrosfera, litosfera i atmosfera.

RzkA8ukdiW0SA

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 136.11 KB w języku polskim
R1U1P14DaYU79

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 728.00 KB w języku polskim