Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Jak zmienia się język modlitwy — Psałterz puławski oraz Psalmy Czesława Miłosza

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna: treść Psalmu 13; historię i tradycję tłumaczeń Psałterza; historię Psałterza Puławskiego jako zabytku piśmiennictwa polskiego.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi: analizować tekst archaiczny; analizować poetycki tekst współczesny; myśleć abstrakcyjnie; odnaleźć w tekście staropolskim wyrazy obcego pochodzenia.

2. Metoda i forma pracy

Elementy wykładu, elementy dyskusji, praca zbiorowa, praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne

treść Psalmu 13

4. Przebieg lekcji

  1. Uświadomienie celów lekcji.

  2. Przedstawienie sylwetki króla Dawida — psalmisty.

  3. Przedstawienie historii tłumaczenia księgi psalmów: Rej, Kochanowski, Staff, Brandsteatter, Miłosz.

  4. Próba zrozumienia archaicznego tekstu z Psałterza puławskiego, Psalmu 13 (12). (O czym jest utwór? Jakie są problemy ze zrozumieniem? Czy wszystkie sformułowania są jasne?)

  5. Odczytanie tłumaczenia Miłosza Psalm 13. (czy odbiór jest łatwiejszy? O czym jest psalm?)

  6. Potraktowanie tłumaczenia Miłoszowego jak słownika. (zestawienie wyrazów niezrozumiałych ze współczesnymi, np.: Gospodzin — Pan, lice — oblicze, kako — jak, sierce — serce)

  7. Dyskusja o tym , czy te tłumaczenia różnią się treściowo? Co akcentuje autor średniowieczny, co współczesny?

  8. Zapisanie notatki o zabytku piśmiennictwa Psałterzu puławskim i wpływie języków obcych na polszczyznę XV wieku.

5. Bibliografia

Psalm 12 — http://staropolska.gimnazjum.com.pl/sredniowiecze/biblia_i_apokryfy/Psalterz_pulawski.html

Psalm 13, tłumaczenie Czesław Miłosz — http://maximus.pl/bw‑analiza_porownawcza_psalmu_13_z_ksiegi_psalmow_w_tlumaczeniach‑102.html

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Psalm 13, tłumaczenie Czesława Miłosza

1. Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.

2. Jak długo Panie? Czy będziesz zapominać o mnie?*
Jak długo swoje oblicze będziesz ukrywać przede mną?

3. Jak długo będą tylko troski w duszy mojej*
i zgryzota w sercu moim każdego dnia?* Jak długo mój
nieprzyjaciel wynosić się ma nade mną?

4. Wejrzyj, odpowiedz mi, Panie i Boże mój!* Oświeć oczy
moje, abym nie zasnął śmiercią.

5. Niech nie powie mój nieprzyjaciel: „Przemogłem go”.*
Niech nie cieszą się prześladowcy moi, że zachwiałem się.

6. A ja ufam miłosierdziu Twemu,* rozraduje się moje serce
wybawieniem przez ciebie, * będę śpiewał Panu, bo mnie obdarował.

Psałterz puławski z końca XV lub początku XVI stulecia.

Psalm 12

Usquequo, Domine, oblivisceris. Ten psalm wypowiada, iże Krystus nas oświeca wierną wiatłością, abychom w wiekujej śmierci nie zaspali na wieki. Psalm Dawidow krola ży<dowskiego>.

1. Bo dokąd, Gospodnie, zapominasz mie do końca? Dokąd odwracasz lice twoje ode mnie?
2. Kako długo kłaść będę radę w duszy mojej, boleć w siercu moim przez dzień?
3. Dokąd powyszszon będzie nieprzyjaciel moj nade mną? Weźrzy i usłysz mie, Gospodnie Boże moj!
4. Rozświeci oczy moje, bych niegda nie usnął we śmierci, by niegdy nie rzekł nieprzyjaciel moj: Przemogł jem naprzeciw jemu.
5. Jiż męcą mnie, wiesielić sie będą, acz poruszon będę, ale ja w miłosierdziu twym miał nadzieję.
6. *Wiesieliło sie sierce moje we zbawieniu twoim; piać będę Gospodnu, jenże dobra dał mnie, i psalmy piać będę imieniu gospodnowemu *najwyszszemu. Sław<a...>

7. Czas trwania lekcji

45 minut.

8. Uwagi do scenariusza

Brak.

R9pocnOfrnQPE

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 109.60 KB w języku polskim
R1Xle8hNC4k0m

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 19.00 KB w języku polskim