Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Kamienie milowe w architekturze nowożytnej

Zakres

IV etap edukacyjny

Przedmiot

Historia sztuki

Wymagania szczegółowe:

(1.3) rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych, potrafi umiejscowić́ je w czasie i w przestrzeni geograficznej;

Temat lekcji:

Kamienie milowe w architekturze nowożytnej

Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.

Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna słynne budowle nowożytne,

 • wymienia nazwiska architektów tworzących w renesansie, baroku, klasycyzmie.

umiejętności – uczeń:

 • potrafi wskazać cechy budowli wskazanych budowli,

 • przyporządkowuje nazwisko architekta do wskazanej budowli nowożytnej,

 • potrafi wskazać państwo i miasto, w którym znajduje się dany obiekt,

 • wyjaśnia znaczenie danych obiektów dla architektury.

postawy:

 • kształtowanie szacunku dla dorobku dziedzictwa narodowego,

 • wdrażanie do rozumienia zjawisk i rozwiązań stosowanych w sztuce.

Metody pracy:

Forma pracy:

zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne,

książki do pracy w grupach na temat budowli: Santa Maria Novella i Ospedale degli Innocenti we Florencji, Tempietto w Rzymie, Villa Rotonda k. Vincenzy; Ratusz w Antwerpii, zamek Chambord; Santa Maria della Salute w Wenecji, San Carlo Alle Quattro Fontane w Rzymie, kościół des Invalides w Paryżu, Zwinger w Dreźnie; Kościół św. Genowefy w Paryżu, Kościół św. Aleksandra i Pałac na Wodzie – Łazienki w Warszawie;

dowolny słownik pojęć plastycznych lub słownik architektury

w tym zasoby multimedialne:

interaktywne narzędzie do umiejscowienia dzieł na mapie geograficznej (państwo, miasto).

schemat w postaci linii czasu z podziałem sztuki na style architektoniczne w okresie nowożytnym

Przebieg lekcji

faza wprowadzająca:

(7 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Uczniowie na polecenie nauczyciela przypominają o cechach architektury starożytne. Wymieniają detale architektoniczne, podają przykłady budowli, założenia planów.

 3. Nauczyciel informuje o dziedzictwie starożytności – nawiązaniu do antyku w kulturze nowożytnej

 4. Nauczyciel prezentuje schemat w postaci linii czasu z podziałem sztuki na style architektoniczne w okresie nowożytnym.

faza realizacyjna:

(30 min.)

 1. Nauczyciel dzieli klasę na 8 grup. Każdej grup otrzymuje materiały źródłowe: książki z tekstami oraz zdjęciami i planami budowli nowożytnych.

 2. Przydział zadań dla grup:

  1. grupa 1 - budowle renesansowe okresu quattrocenta: Santa Maria Novella i Ospedale degli Innocenti we Florencji,

  2. grupa 2 – budowle dojrzałego renesansu: Tempietto w Rzymie, Villa Rotonda k. Vincenzy,

  3. grupa 3 – budowle manierystyczne: Ratusz w Antwerpii, zamek Chambord

  4. grupa 4 – budowle barokowe we Włoszech: Santa Maria della Salute w Wenecji, San Carlo Alle Quattro Fontane w Rzymie,

  5. grupa 5 – architektura barokowa we Francji: kościół des Invalides w Paryżu

  6. grupa 6 – architektura rokoka: Zwinger w Dreźnie’

  7. grupa 7 – architektura neoklasycyzmu we Francji: Kościół św. Genowefy w Paryżu,

  8. grupa 8- neoklasycyzm w Warszawie: Kościół św. Aleksandra i Pałac na Wodzie – Łazienki w Warszawie

 3. Wszystkie grupy otrzymują zestawy pytań według załącznika. Po wyznaczonym czasie grupy prezentują swoje odpowiedzi. Podczas pracy nauczyciel wspomaga uczniów.

faza podsumowująca:

(8 min.)

 1. Nauczyciel podsumowuje prace w grupach – wystawia oceny wyrażone stopniem.

 2. Uczniowie utrwalają materiał stosując interaktywne narzędzie do umiejscowienia dzieł na mapie geograficznej (państwo, miasto).

załącznik do lekcji:

Kamienie milowe w architekturze nowożytnej

Polecenia dla grup:

Grupa 1

 1. Scharakteryzuj fasadę kościoła Santa Maria Novella – omów dekoracje architektoniczną i wskaż nawiązania do sztuki bizantyjskiej.

 2. Omów bryłę Ospedale degli Innocenti we Florencji Brunelleschiego oraz dekorację fasady.

Grupa 2

 1. Scharakteryzuj plan Tempietta w Rzymie, zastosowane rozwiązania architektoniczne; znajdź nawiązania do architektury starożytnej.

 2. Scharakteryzuj, bryłę i dekorację Villi Rotondy k. Vincenzy. Wskaż cechy stylu palladiańskiego.

Grupa 3

 1. Omów dekorację architektoniczną ratusza w Antwerpii. Skorzystaj ze słownika (ornament okuciowy)

 2. Opisz założenie planu zamku w Chambord, wskaż nawiązania do założeń średniowiecznych.

Grupa 4

 1. Opisz cechy bryły i planu kościoła Santa Maria della Salute w Wenecji

 2. Scharakteryzuj plan oraz dekorację fasady kościoła San Carlo Alle Quattro Fontane w Rzymie.

Grupa 5

 1. Omów dekorację i rozwiązania architektoniczne kościoła des Invalides w Paryżu

 2. Scharakteryzuj położenie kościoła na tle całego obiektu des Invalides.

Grupa 6

 1. Omów założenie, plan obiektu i jego bryłę

 2. Scharakteryzuj rozmieszczenie pawilonów i przedstaw ich dekorację.

Grupa 7

 1. Omów plan Kościoła św. Genowefy w Paryżu

 2. Opisz dekorację architektoniczną i wskaż nawiązania do architektury starożytnej.

Grupa 8

 1. Omów bryłę kościoła św. Aleksandra w Warszawie – wskaż nawiązania do Panteonu w Rzymie

 2. Opisz założenie i dekorację bryły Pałacu na wodzie w warszawskich Łazienkach

R8L3uiS5kPjao

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 105.50 KB w języku polskim
R1UWZpsu28r4v

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 52.37 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida