Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Anna Kwaśnik

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VI

2. Przedmiot

informatyka

3. Temat zajęć

Komunikaty w programie Scratch - tworzenie animacji świątecznych.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Uczniowie bardzo lubią tworzyć animacje w programie Scratch. W związku z obecnym przedświątecznym czasem z przyjemnością przystąpią do wykonania świątecznej animacji. Poszerzą przy tym swoje umiejętności programistyczne zapoznając się i wykorzystując w programie „komunikaty”.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Wykonanie animacji bez użycia komputera byłoby trudnym zadaniem. Scratch daje uczniom tę możliwość. Dzieci zastosują w praktyce wiadomości z zakresu programowania.

7. Cel ogólny zajęć

Uczniowie będą kształtować umiejętność pisania programów z wykorzystaniem komunikatów w programie Scratch. Poznają zasadę nadawania i wykorzystania komunikatów oraz wykonają własną animację z ich użyciem.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. uczeń projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania: prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera;

 2. testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów;

 3. gromadzi, porządkuje i selekcjonuje efekty swojej pracy oraz potrzebne zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach, a także w środowiskach wirtualnych (w chmurze);

 4. wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet): do pracy w wirtualnym środowisku (na platformie, w chmurze), stosując się do sposobów i zasad pracy w takim środowisku;

 5. uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu posługując się technologią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny;

 6. posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

9. Metody i formy pracy

praca zdalna polegająca na udostępnieniu materiałów;

interakcja z uczniami za pomocą G Suite;

ćwiczenia praktyczne - praca w środowisku Scratch;

pogadanka;

praca indywidualna uczniów.

10. Środki dydaktyczne

platforma G Suite (Google Meet);

zestaw komputerowy (tablet, laptop) z dostępem do internetu;

zainstalowany program Scratch lub przeglądarka internetowowa;

animacja w programie Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/466305125;

prezentacja stworzona w programie Prezi: https://prezi.com/view/KL0pnF6GJU45onQyBe9Q/;

ankieta ewaluacyjna: https://forms.gle/CBEewh7yHXXesiqi6;

wirtualna tablica linoit.com

11. Wymagania w zakresie technologii

Lekcja online: uczniowie pracują zdalnie w domu, łaczą się przez platformę G Suite - Google Meet.

Wymagany jest komputer, ewentualnie laptop czy tablet z dostępem do Internetu.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Doświadczenie - uczniowie oglądają animację przygotowaną przez nauczyciela.

  • Czas trwania: 7 minut

  • Opis aktywności:

   1. Czynności organizacyjne (nauczyciel przedstawia plan lekcji w opraciu o prezentację).

   2. Oglądanie animacji przygotowanej przez nuczyciela: https://scratch.mit.edu/projects/466305125.

   3. Prześledzenie skryptów danej animacji.

 • Aktywność 2

  • Temat: Refleksja - analiza skryptów animacji

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   Uczniowie analizują zastosowanie skryptów. Odpowiadają na pytania dotyczące udoskonalania programów poprzez wykorzystanie komunikatów.

   Na temat zalet wypowiadają się używając wirtualnej tablicy linoit: http://linoit.com/users/Anna_Kwasnik/canvases/informatyka%20.

 • Aktywność 3

  • Temat: Teoria - Prezentacja użycia komunikatów w programie

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel w oparciu o przygotowaną animację wyjaśnia uczniom zastosowanie komunikatów w programie. Tworzy dodatkowego duszka, którego czynności rozpoczynają się od nadania komunikatu.

   Dodatkowo nauczyciel omawia dodawanie duszków pobranych w formacie gif.

 • Aktywność 4

  • Temat: Zastosowanie - Tworzenie animacji świątecznych przez uczniów

  • Czas trwania: 23 minuty

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel poleca uczniom wykonanie następującego zadania:

   Korzystając z przygotowanych teł oraz duszków utwórz w programie Scratch animację świąteczną, której skrypt będzie zawierał co najmniej dwa komunikaty.

   Uczniowie wykonują polecenie, po zakończeniu wybrani prezentują efekty swojej pracy.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ankieta przygotowana przy pomocy formularzy Google: https://forms.gle/CBEewh7yHXXesiqi6

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Lekcja została przygotowana na potrzeby lekcji zdalnej. Aktywności w niej zawarte można wykonać również z powodzeniem na lekcji stacjonarnej.

Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje prezentację zaznajamiając uczniów z poszczególnymi etapami lekcji i prezentując je w skrócie. Przygotowuje zestaw teł i postaci, które dzieci mogą użyć w programie (aktywność 4).

Animacje wykonane na lekcji mogą oczywiście dotyczyć innych zagadnień niż tematyka świąteczna.

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nie

18. Forma prowadzenia zajęć