Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Konflikty zbrojne na świecie

Cele lekcji

Cel ogólny

Przedstawienie wybranych konfliktów zbrojnych, ich przebiegu, przyczyn i skutków.

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, jakie konflikty występują na świecie,

 • zna przyczyny konfliktów,

 • zna skutki konfliktów,

 • zna zasady przeciwdziałania konfliktom,

 • wie, co to jest terroryzm.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • ocenić działalność rządów w stosunku do konfliktów,

 • wyjaśnić konsekwencje konfliktów.

c) Postawy

Uczeń:

 • wykazuje empatię,

 • formułuje poglądy,

 • bierze czynny udział w lekcji.

Metoda i forma pracy

praca z mapą, pogadanka, praca grupowa, drzewko decyzyjne

Środki dydaktyczne

podręcznik, flamastry, arkusze papieru, podręcznik, foliogram

Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Czynności organizacyjne, powitanie, sprawdzenie listy obecności.

Podanie i zapisanie na tablicy tematu lekcji, prezentacja celów lekcji.

Nauczyciel wprowadza w temat, wyjaśniając pojęcie konfliktu.

b) Faza realizacyjna

Nauczyciel na podstawie foliogramu wyjaśnia przyczyny konfliktów. Uczniowie zapisują je w zeszytach. Następnie prosi uczniów o wymienienie aktualnych konfliktów zbrojnych na świecie.

Dzieli klasę na tyle grup, ile konfliktów zostało wymienionych, np. grupa 1 – Kaszmir, grupa 2 – Palestyna, grupa 3 – Czeczenia, grupa 4 – Kraj Basków (załącznik). Zadaniem grup jest scharakteryzowanie konfliktów z uwzględnieniem przyczyn i skutków. Na wykonanie tego zadania mają około 10 minut. Po upływie czasu liderzy zespołów odczytują wyniki pracy grupy. Następnie nauczyciel wyjaśnia, co to jest terroryzm. Uczniowie, pozostając w tych grupach, otrzymują arkusze z drzewkiem decyzyjnym. Nauczyciel prosi o charakterystykę problemów związanych z terroryzmem, jego zwalczaniem oraz zapobieganiem aktom terrorystycznym. Uczniowie mają wymienić i ocenić skutki akcji terrorystycznych (czas pracy około 10 minut). Po zakończeniu pracy, liderzy odczytują wyniki, nauczyciel wraz z uczniami wyciąga wnioski i wybiera najlepsze rozwiązanie.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel razem z uczniami wybiera najlepsza pracę, dokonuje oceny.

Bibliografia

 1. Stark A., Wnuk G., Zimończyk A., Świat w fazie przemian – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, SOP, Toruń 2003.

 2. Wład P., Geografia 2– człowiek gospodarzem Ziemi - Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Ortus, Olsztyn 2003.

 3. Wójtowicz B., Aktywizujące metody edukacji geograficznej, Rożak, Gdańsk 2001.

Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Połącz strzałkami nazwę obszaru z przyczyną konfliktu:

Kaszmir, kraj Basków, Palestyna, Timor Wschodni.

Religijno – historyczny, etniczny, gospodarczy, polityczny, religijny.

b) Zadanie domowe

Korzystając z informacji, omów przebieg konfliktów w tym roku.

Czas trwania lekcji

45 minut

Uwagi do scenariusza

Scenariusz lekcji dla klasy II LP.

REOiTD8MTb9hO

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 98.93 KB w języku polskim
RXWmEOp9ZaAtW

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 17.50 KB w języku polskim