Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów.

Głównym celem Programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

W ramach celu głównego wyznaczono następujące cele szczegółowe:

1.      Zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.

2.      Zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów PZS.

3.      Włączanie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych.

4.      Wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym.

5.      Wsparcie ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk PZS.

Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r.

Informacja z niezbędnymi plikami została zamieszczona na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pod linkiem: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4215

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida