R1OsKu4RBdrv2
Orzeł biały ze złotą koroną na głowie zwróconą w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Czasami nawet konstytucja może wprowadzać nieścisłości z punktu widzenia heraldyki.
Według art. 28 Godłem Polski jest Orzeł Biały, natomiast tenże Orzeł umieszczony w czerwonym polu jest już herbem
Źródło: a. nn., domena publiczna.

Przeczytaj zamieszczony fragment Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

t65sAynPH0_00000_BIB_001 Źródło: Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
preambuła
Definicja: preambuła

uroczysty wstęp do konstytucji lub umowy międzynarodowej

Ćwiczenie 1

Podaj trzy uniwersalne wartości lub zasady, do których odwołali się twórcy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

R1HccYayEc7eY
(Uzupełnij) -.
t65sAynPH0_0000000S

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Co potrafię?
 • wymieniać podstawowe wartości i zasady państwa demokratycznego;

 • wyjaśniać, jaką rolę w państwie demokratycznym odgrywa konstytucja;

 • określać, gdzie i kiedy uchwalono pierwsze konstytucje.

Nauczysz się
 • procesu uchwalania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.;

 • struktury obowiązującej ustawy konstytucyjnej;

 • najważniejszych zasad ustrojowych zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

t65sAynPH0_0000001C

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

Prace nad uchwaleniem demokratycznej konstytucji w Polsce trwały wiele lat. Rozpoczęły się już w 1989 r. Brak porozumienia głównych sił politycznych co do najważniejszych zasad ustrojowych, jakie miały obowiązywać w demokratycznej Polsce, przedłużał czas oczekiwania na nową ustawę zasadniczą.

R1BLxUUWVmrzY
Tryb przygotowania nowej Konstytucji w 1997 r.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Zgromadzenie Narodowe w Polsce
Definicja: Zgromadzenie Narodowe w Polsce

obradujący wspólnie posłowie i senatorowie; Zgromadzenie Narodowe zbiera się w określonych prawem sytuacjach

 • 2 kwietnia 1997 r. - Zgromadzenie Narodowe uchwaliło konstytucję.

 • 25 maja 1997 r. - odbyło się ogólnonarodowe referendum konstytucyjne.

 • 16 lipca 1997 r. - ustawę konstytucyjną podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski.

 • 17 października 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucja RP) weszła w życie.

Polecenie 1

Podaj dwa argumenty uzasadniające trafność odwołania się bezpośrednio do obywateli w procedurze uchwalania konstytucji.

R18rgvMpxWElp
(Uzupełnij) -.
t65sAynPH0_00000021

Zapoznaj się z przedstawionym materiałem źródłowym, a następnie wykonaj ćwiczenie interaktywne.

Referendum konstytucyjne z 25 maja 1997 r.

Pytanie:
Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.?

 • Prawo do udziału w referendum przysługiwało każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, który miał czynne prawo wyborcze do sejmu.

R1e3nzc4PtNIO
Wyniki referendum konstytucyjnego
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R18CqdXQG97n4
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: Prawda - fałsz
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
t65sAynPH0_0000002K

Zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja RP, podobnie jak inne tego rodzaju dokumenty obowiązujące współcześnie w państwach demokratycznych, zawiera postanowienia dotyczące podstawowych zasad funkcjonowania państwa, sposobu powoływania, kompetencji i odpowiedzialności władz publicznych, praw i wolności obywatelskich oraz środków ich ochrony. Składa się z preambuły oraz 243 artykułów, ujętych w XIII rozdziałach.

zasady ustrojowe
Definicja: zasady ustrojowe

zawarte w konstytucji normy prawne mające szczególne znaczenie; wyrażają podstawowe wartości konstytucyjne

Zasada suwerenności narodu

Ćwiczenie 3

Wyjaśnij, na czym polega suwerenność narodu.

RIOFIcUz8kWly
(Uzupełnij) -.
Ćwiczenie 4

Wymień przedstawicielskie organy władzy w Polsce.

RkSJAhnpQa7JV
(Uzupełnij) -.
Ćwiczenie 5

Wymień dwie formy demokracji bezpośredniej w Polsce.

ReVI5xTryy0bR
(Uzupełnij) -.

Zasada podziału władz

Rc7rMW5P37VzG
Podział władzy w Konstytucji RP
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Wyjaśnij, na czym polega i czemu służy zasada podziału władz.

R8pIE1pbRp4AE
(Uzupełnij) -.
t65sAynPH0_0000003A

Zasada demokratycznego państwa prawnego

Zasada państwa prawnego oznacza, że władza państwowa związana jest obowiązującym prawem. Konstytucja RP stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Zasada demokratycznego państwa prawnego jest realizowana za pośrednictwem takich rozwiązań, jak:

 • zakaz domniemania kompetencji organów;

 • istnienie instytucji stojących na straży przestrzegania konstytucji;

 • prawo przejrzyste/jasne dla obywateli;

 • kontrola władzy wykonawczej;

 • podział władzy.

Współcześnie zasada demokratycznego państwa prawnego odnosi się również do:

 • uwzględniania w ramach systemu sprawowania władzy reguł pluralizmu politycznego;

 • wyłaniania władz publicznych w drodze wyborów;

 • poszanowanie praw i wolności obywatelskich.

Zasada pluralizmu politycznego

Istotą tej zasady jest wielość i równość praw, w tym swoboda tworzenia i działania partii politycznych, uregulowana Konstytucją RP. Członkami partii politycznych mogą być tylko obywatele polscy, którzy zrzeszają się w partie na zasadach dobrowolności i równości. Celem działania takich organizacji jest wpływanie metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa i sprawowanie władzy publicznej. Konstytucja RP ustanawia zasadę jawności finansowania partii politycznych.

Partia polityczna w Polsce, aby prowadzić legalną działalność, musi zostać wpisana
do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Wolność tworzenia i działania partii politycznych w Polsce podlega ograniczeniom. Konstytucja RP zakazuje istnienia partii politycznych:

 • które odwołują się w swych programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu;

 • których program lub działalność zakłada bądź dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową;

 • których program lub działalność dopuszcza stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy albo wpływu na politykę państwa;

 • które przewidują utajnienie struktur lub członkostwa.

RaB2Zz2E9v32U1
Mapa myśli. Zasady ustrojowe zawarte w Konstytucji RP z 1997 roku. Lista elementów: zasada suwerenności narodu, zasada podziału i równowagi władzy w państwie, zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada pluralizmu politycznego, zasada sprawiedliwości społecznej, zasada pomocniczości, zasada decentralizacji władzy, zasada istnienia samorządu terytorialnego, zasada niezawisłości i niezależności władzy sądowniczej, zasada społecznej gospodarki rynkowej, zasada wolności i praw człowieka, zasada wolności gospodarczej.
Zasady ustrojowe zawarte w Konstytucji RP z 1997 roku – mapa myśli
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Podsumowanie

Konstytucja RP z 1997 r. spełnia standardy współczesnego państwa demokratycznego. Zawarte w niej zasady ustrojowe nawiązują do bogatego dorobku współczesnej myśli politycznej, kształtującej się od czasów oświecenia, rewolucji francuskiej i amerykańskiej.

Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładuLeszek Garlicki
Leszek Garlicki Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu

Każda konstytucja określa pewne zasady podstawowe, które rozstrzygają o charakterze ustrojowym danego państwa i określają panujący w nim system władzy. Suma tych zasad składa się na tożsamość konstytucyjną danego państwa. (…) Zasady te mogą być formułowane w bardzo różny sposób, różne mogą być proporcje ich wzajemnego ujęcia, mogą być one uzupełniane zasadami i deklaracjami o bardziej szczegółowym charakterze. Wynika to ze specyfiki każdego państwa, meandrów jego historii konstytucyjnej, hierarchii jego wartości i celów, uważanych przez twórców konstytucji za podstawowe.

t65sAynPH0_00000_BIB_002 Źródło: Leszek Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020, s. 28.
Ćwiczenie 7
RNkAGMuyar8sr
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: Uporządkuj elementy
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R1QvItLeUYfkW
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: Opis sytuacji
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.