Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Kordian w roli spiskowca – analiza aktu III lektury

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna treść III aktu dramatu Juliusza Słowackiego Kordian,

 • rozumie pojęcie spisku,

 • rozumie sens nawiązania utworu do historii Polski.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi dokonywać samodzielnych refleksji i przemyśleń,

 • potrafi omówić tło historyczne spisku przedstawionego w utworze,

 • potrafi przedstawić obraz spisku,

 • potrafi wymienić przyczyny klęski Kordiana.

2. Metoda i forma pracy

Pogadanka, referowanie, praca z tekstem – analiza, mapa mentalna, burza mózgów.

3. Środki dydaktyczne

dwie tablice

pisaki do tablic

dramat Juliusza Słowackiego Kordian

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Nauczyciel informuje uczniów,że tematem lekcji będzie analiza III aktu Kordiana Juliusza Słowackiego. Podaje uczniom temat lekcji. Na początku nauczyciel prosi o ztowanie referatu na temat tła historycznego spisku ukazanego w lekturze. Uczeń, który przygotował referat dokonuje jego prezentacji.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie jak należy rozumieć tytuł aktu III Spisek koronacyjny. Uczniowie wykorzystując informacje z referatu odpowiadają na pytanie, podkreślają autentyczność opisanych zdarzeń.

 2. Uczniowie z pomocą nauczyciela starają się stworzyć plan spisku na podstawie treści dramatu.

 3. Nauczyciel prosi o zapisywanie punktów planu na tablicy. Budowie planu towarzyszy żywa dyskusja oparta na treści tego fragmentu Kordiana (załącznik 1. plan spisku).

 4. Następnie na drugiej tablicy uczniowie wypunktowują przyczyny klęski Kordiana. Temu zadaniu również towarzyszy pogadanka na podstawie treści dramatu ( załącznik 2. – Przyczyny klęski Kordiana).

c) Faza podsumowująca

 1. Uczniowie zapisują powstałe na tablicach notatki do zeszytu.

 2. Nauczyciel zadaje pracę domową – Proszę przypomnieć cechy dramatu romantycznego na podstawie omówionych już Dziadów.

5. Bibliografia

Makowski Stanisław, Romantyzm, WSiP, Warszawa 1994.

Słowacki Juliusz, Kordian, Czytelnik, Warszawa 1967.

Witkowska Alina, Literatura romantyzmu, PWN, Warszawa 1986.

6. Załączniki

a). załącznik 1.- plan spisku

 1. Przygotowania do uroczystości koronacji cara rosyjskiego Mikołaja I w Warszawie na króla Polski

 2. powrót orszaku koronacyjnego do zamku i gromadzenie się ludu wrogiego zaborcy wokół kolumny Zygmunta

 3. Śpiew Nieznajomego, który nawołuje lud do rozejścia się do domów

 4. Zebranie spiskowców w podziemiach katedry świętego Jana w Warszawie

 5. Prezes proponuje ugodę z carem – spór z Kordianem

 6. Przemówienie Podchorążego

 7. Tchórzliwa decyzja wystraszonych spiskowców – głosują przeciwko zabóstwu cara

 8. Kordian podejmuje się samotnie dokonać zabójstwa

 9. Kordian w zamku – walka ze Strachem i Imaginacją

 10. Spotkanie z Diabłem i omdlenie Kordiana u progu sypialni cara

 11. Scena w szpitalu wariatów

 12. Skok Kordiana przez piramidę bagnetów na Placu Saskim

 13. Spowiedź Kordiana

 14. kłótnia carskich braci

 15. Kordian przed dokonaniem wyroku na Placu Marsowym

B). Załącznik 2. – Przyczyny klęski Kordiana

 • samotna walka, która okazała się szaleństwem, bo skuteczny może być tylko zryw całego społeczeństwa

 • słaba psychika: romantyczna wyobraźnia, niedojrzałość, chwiejność, przerażenie okropnością zbrodni

 • naiwność, że zabicie cara przyniesie Polsce wolność

 • nie potrafi złamać etyki rycerskiej

 • brak realnego programu politycznego

 • rozczarowanie postawą społeczeństwa

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Uczeń prezentujący referat powinien znać jego temat co najmniej 3 dni wcześniej. Lekcję należy przeprowadzić po omówieniu Dziadów.

RzT1Et2E85XVD

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 97.77 KB w języku polskim
RNrqeONlDm5LJ

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 22.00 KB w języku polskim