Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ ZAJĘĆ „KRAJOBRAZY POLSKI”

Przyroda, II etap edukacyjny

Temat: Krajobrazy Polski.

Treści kształcenia

Podstawa programowa: Punkt (7.2) [uczeń] charakteryzuje wybrane krajobrazy Polski: gór wysokich, wyżyny wapiennej, nizinny, pojezierny, nadmorski, wielkomiejski, przemysłowy, rolniczy oraz wskazuje je na mapie.

Cele zoperacjonalizowane

UCZEŃ

Definiuje pojęcia: klif, przypływ, bryza, mierzeja, ruchome wydmy, wąwóz lessowy, kotlina, pogórze, regiel dolny, regiel górny, kosodrzewina, hala, turnie.

Wymienia główne krainy geograficzne Polski.

Wskazuje na mapie Polski pas pobrzeża, obszar pojezierza, wyżynny, nizinny i górski.

Objaśnia przyczynę piętrowego występowania roślinności na obszarze górskim.

Wymienia główne ośrodki przemysłowe Polski.

Wskazuje na mapie główne tereny rolnicze.

Wymienia główne ośrodki wielkomiejskie.

Charakteryzuje i rozpoznaje krajobraz wielkomiejski, przemysłowy, rolniczy.

Nabywane umiejętności

UCZEŃ

Poszerza wiedzę na temat walorów turystycznych swojego kraju.

Dostrzega zróżnicowanie krajobrazów Polski.

Potrafi korzystać z mapy hipsometrycznej.

Posługuje się aplikacją Google Maps – moje miejsca.

Kompetencje kluczowe

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym.

 • Kompetencje informatyczne.

 • Umiejętność uczenia się.

Etapy lekcji

 1. Wstęp:

Krótkie przypomnienie informacji na temat kierunków geograficznych oraz czytania mapy hipsometrycznej i kolorystycznego oznaczenia wysokości nad poziomem morza.

 1. Przebieg zajęć:

Nauczyciel kieruje do uczniów pytanie:

- Gdzie najchętniej spędzacie wakacje na terenie Polski?

Uczniowie wymieniają przykładowe miejscowości lub krainy geograficzne.

Na ekranach stanowisk komputerowych lub na ogólnodostępnym ekranie rzutnika wyświetla się mapa geograficzna. Wybrany uczeń odnajduje i wskazuje na mapie pas pobrzeża przylegający do Morza Bałtyckiego. Nauczyciel charakteryzuje pas pobrzeży jako teren nizinny, poprzecinany dolinami spływających rzek, łagodnie schodzący ku morzu. Uczniowie odpowiadają na pytanie, w jaki sposób można wypoczywać na wybrzeżu, wskazują na mapie główne miejscowości wypoczynkowe: Świnoujście, Kołobrzeg, Łeba, Gdynia.

Uczniowie odnajdują, a wybrany uczeń wskazuje na mapie obszar pojezierzy (Pojezierze Pomorskie, Krainę Wielkich Jezior, Pojezierze Wielkopolskie. Nauczyciel przedstawia Pojezierze Mazurskie jako idealne miejsce do żeglugi.

Nauczyciel poleca uczniom, by przesunęli swój wzrok w kierunku południowym mapy i wskazali obszar nizinny (Nizinę Śląską, Nizinę Wielkopolską, Nizinę Mazowiecką, Nizinę Podlaską, Polesie Lubelskie).

Nauczyciel omawia Nizinę Wielkopolską jako teren rolniczy, wskazując jej największe miasta – Kalisz, Ostrów Wielkopolski, oraz największe miasta Niziny Mazowieckiej (Łódź i Warszawę) jako główne ośrodki przemysłowe. Wskazuje Polesie Lubelskie jako słabo rozwinięty gospodarczo, głównie rolniczy teren oraz Puszczę Białowieską.

Nauczyciel charakteryzuje obszar wyżynny, wskazuje Wyżynę Śląską jako jeden z najbardziej uprzemysłowionych obszarów Polski – Górnośląski Okręg Przemysłowy. Uczniowie odnajdują, a wybrany uczeń wskazuje na mapie, obszar wyżynny: Wyżynę Śląską, Wyżynę Krakowsko - Częstochowską, Nieckę Nidziańską, Wyżynę Kielecką i Wyżynę Lubelską.

Uczniowie wskazują na mapie regiony górskie na południowym krańcu Polski: Sudety, Karpaty i Tatry, Pieniny, Bieszczady oraz stolicę Tatr – Zakopane. Nauczyciel charakteryzuje krajobraz górski, w tym piętrowe występowanie roślinności.

Nauczyciel prezentuje zdjęcia z galerii zdjęć „Od gór do morza”. Uczniowie odpowiadają, z jakiego regionu pochodzi dane zdjęcie. Prosi także o krótką charakterystykę krain geograficznych, z których pochodzą przedstawione zdjęcia.

Uczniowie zapoznają się z samouczkiem aplikacji Google Maps – moje miejsca. Wykonują ćwiczenia zawarte w samouczku.

Ćwiczenie

1. Dodaj do aplikacji Google Maps adres swojej szkoły. Wyznacz trasę wycieczki ze szkoły do Krakowa.

2. Dodaj i zapisz miejsce, w którym ostatnio byłeś na wakacjach. Sprawdź, ile kilometrów ma trasa prowadząca tam z Twojego domu.

 1. Podsumowanie:

Uczniowie podsumowują informacje o najważniejszych krainach geograficznych Polski. Wyjaśniają, jak należy rozumieć „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.”

Środki dydaktyczne

 • Mapa hipsometryczna Polski.

 • Galeria zdjęć „Od gór do morza”.

 • Samouczek „Aplikacja Google Maps – Moje miejsca”.

 • Stanowiska komputerowe połączone z Internetem.

Metody nauczania

 • Pogadanka.

 • Pokaz.

 • Metoda zajęć praktycznych.

Formy pracy

 • System klasowo‑lekcyjny.

 • Praca indywidualna.

 • Praca zbiorowa.

Praca domowa

1. Wyszukaj i zapisz:

a) 3 największe jeziora Polski,

b) 3 najgłębsze jeziora Polski,

c) 3 najdłuższe rzeki,

d) 2 najwyższe szczyty górskie.

2. Wyjaśnij, dlaczego Wyżyna Śląska została zagospodarowana przemysłowo?

Zadanie dla chętnych

Wyjaśnij, co to jest Park Narodowy i czemu służy. Ile mamy Parków Narodowych w Polsce? Podaj przykłady.

Lista załączników multimedialnych

Galeria zdjęć „Od gór do morza”

Samouczek „Aplikacja Google Maps – Moje miejsca”

R18hBR8bcybgp

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 104.00 KB w języku polskim
RiplplrPtHoqk

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 62.04 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3