Książka to przyjaciel – podsumowanie wiadomości o epice

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, czym jest epika, narrator, fabuła, akcja, wątek,

 • zna tytuły i autorów przeczytanych lektur.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • rozróżnić podstawowe, epickie gatunki literackie,

 • wyszukać informacje w słowniku terminów literackich,

 • wymienić składniki świata przedstawionego znanych utworów epickich,

 • określić gatunek literacki poznanych lektur.

2. Metoda i forma pracy

Metoda: pogadanka, gry dydaktyczne- zagadki, praca z tekstem

Forma: praca indywidualna i zbiorowa

3. Środki dydaktyczne

Słownik terminów literackich, wystawka lektur omawianych w klasie VI

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Praca domowa uczniów polegała na przypomnieniu autorów, tytułów i treści lektur omawianych w kl. VI oraz na napisaniu zagadki dotyczącej treści jednej z lektur.

 2. Nauczyciel nawiązuje do tematu lekcji. Pisze na tablicy wyraz „książka” i zadaje pytanie: Jaka może być książka? Uczniowie podają odpowiedzi, np. ciekawa, interesująca, nudna, gruba, cienka, kolorowa, historyczna, przygodowa, pouczająca. Następnie podają czasowniki tworzące związki z tym wyrazem, np. Książki można czytać, oglądać, kupować, wydawać, pisać, wypożyczać, szanować.

 3. Nauczyciel informuje, że wyraz „książka” jest pierwszym wyrazem tematu lekcji. Pyta, jak można dokończyć temat: Książka to… Uczniowie podają propozycje, np. Książka to źródło wiedzy, książka to przyjaciel. Uczniowie zapisują, zredagowany przez siebie, temat lekcji na tablicy i w zeszytach.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel proponuje rozwiązanie krótkiej krzyżówki (załącznik 1). Hasłem krzyżówki jest: epika. Nauczyciel informuje, że właśnie przypomnienie wiadomości o tym rodzaju literackim jest celem lekcji.

 2. Uczniowie przypominają sobie, czym jest epika. W razie potrzeby sprawdzają w słowniku terminów literackich i zapisują w zeszycie skrótową definicję*: Epika jest jednym z trzech rodzajów literackich. Obejmuje utwory pisane prozą lub wierszem, w których narrator opowiada o wydarzeniach rozgrywających się w świecie przedstawionym.*

 3. W celu przypomnienia uczniom elementów świata przedstawionego, nauczyciel rozdaje schemat ilustrujący to zagadnienie (załącznik 2). Posługując się pytaniami ze schematu, uczniowie wymieniają elementy świata przedstawionego dwóch lub trzech wybranych lektur.

 4. Następnie uczniowie przypominają najważniejsze pojęcia związane z epiką. Mogą w tym celu skorzystać ze słownika terminów literackich: fabuła (zasób wszystkich wydarzeń w świecie przedstawionym), akcja (łańcuch zdarzeń powiązanych następstwem przyczynowo‑skutkowym), wątek (zdarzenia dotyczące jednej postaci). Wymieniają też poznane epickie gatunki literackie: powieść, nowela, opowiadanie.

c) Faza podsumowująca

W końcowej fazie lekcji uczniowie zadają sobie zagadki dotyczące lektur, przygotowane w ramach pracy domowej. Nauczyciel zadaje pracę domową.

5. Bibliografia

 1. Dobrowolska H., Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 1999.

 2. Jaworski S., Słownik szkolny. Terminy literackie, WSiP, Warszawa 1990.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Załącznik 1

1.

2.

3.

4.

5.

 1. Orzeszkowa

 2. Pisze wiersze

 3. Imię autorki powieści „Ten obcy”

 4. Nazwisko tytułowego bohatera powieści Daniela Defoe

 5. Ten, kto napisał książkę lub stworzył inne dzieło

Załącznik 2

b) Zadanie domowe

Uzupełnij tabelkę brakującymi danymi.

Autor

Tytuł

Gatunek

Daniel Defoe

„Ten obcy”

Stanisław Lem

nowela

Lucy Maud Montgomery

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

RdaRpr1tn3V2c

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 128.21 KB w języku polskim
RT3h2xQ2hITPZ

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 28.50 KB w języku polskim