Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R17U54NZJYEZi

Kultura starożytna w średniowieczu

Jan Matejko, „Zaprowadzenie chrześcijaństwa“, 1889, Muzeum Narodowe w Warszawie wikimedia.org, domena publiczna

Ważne daty

1034 – Zamieszki po śmierci Mieszka II

1086–1138 – Bolesław Krzywousty

XII w. – Gall Anonim

ok. 1150–1223 – Wincenty Kadłubek

1270 – Pierwsze zdanie zapisane po polsku w „Księdze henrykowskiej”

zm. 1279 – Marcin Polak z Opawy

ok. 1230–1314 – Witelon

1320 – Kraków siedzibą dworu królewskiego

1320–1364 – Budowa katedry na Wawelu

1

Scenariusz dla nauczyciela

R1JwraEpzNny31
Scenariusz zajęć do pobrania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

III. W zakresie kompetencji społecznych. Uczeń:
3. dostrzega znaczenie języka łacińskiego dla kultury polskiej, europejskiej i światowej,
4. jest świadomy antycznych korzeni kultury polskiej, europejskiej i światowej.

Nauczysz się

charakteryzować polskie średniowiecze;

przedstawiać najważniejsze dzieła polskich twórców epoki średniowiecza;

definiować na czym polegała różnica między łaciną klasyczną i średniowieczną.

Polska w kręgu cywilizacji Zachodu

Wielkie znaczenie dla rozwoju kultury średniowiecza, jej literatury i sztuki, miała obecność łaciny w przestrzeni państwa, prawa, dyplomacji, dworu – wszystkie dokumenty sporządza się po łacinie, a także Kościoła, szkoły, nauki i uniwersytetu. Nie używano wtedy jednak łaciny podobnej do języka Cezara lub Cycerona: ta średniowieczna różniła się od niego w zakresie słownictwa i składni. Inna była jeszcze łacina używana przez zwykłych ludzi. To ona – łacina ludowa – dała początek językom romańskim.

R13MY1n3UW0rF
Polska Bolesława Chrobrego, wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Kultura łacińska przenikała do kultury polskiej za pośrednictwem książki łacińskiej i edukacji. Księgi potrzebne były do celów liturgicznych i edukacyjnych: powstawały skryptoria, biblioteki, szkoły przykatedralne. Wiele ksiąg uległo jednak zniszczeniu podczas zamieszek po śmierci Mieszka II (1034). Potem zaczęły one napływać do Polski ponownie. Na książęcym dworze oraz przy katedrach w Gnieźnie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie zakładane są pierwsze małe biblioteki, a w nich pojawiają się pierwsze teksty antyczne. W inwentarzu skarbca katedry wawelskiej zanotowano imiona wielu autorów starożytnych i wczesnochrześcijańskich, m.in.: historyka Salustiusza, komediopisarza Terencjusza, satyryka Persjusza, poetów Owidiusza i Stacjusza.

R1Jc6TizgzsaV
Dokument Władysława Hermana wystawiony dla katedry w Bambergu pod koniec XI w. [w:] „Album Paleographicum", Kraków 1927, autor nieznany, wikimedia.org, domena publiczna

Łaciną na co dzień posługiwali się w Polsce – do XII w. – tylko wykształceni duchowni pochodzący z Europy Zachodniej. Pracowali oni w dyplomacji, w kancelariach dworów książęcych i królewskich oraz w katedrach i klasztorach. Przybywało ludzi, którzy pisali i mówili po łacinie, krystalizował się także pewien model edukacji (pierwsi władcy Polski kształcili dzieci, dbając o to, by otrzymali oni europejskie wykształcenie, np. syn Bolesława Chrobrego, Mieszko II, biegle władał łaciną i greką).

R1IawDagsGrSb
Księżna Matylda wręcza księgę liturgiczną Mieszkowi II (XIX-wieczna kopia średniowiecznej miniatury), wikimedia.org, domena publiczna

Kultura piśmienna powoli zaszczepiała się na nowym, słowiańskim gruncie. Zaczęto oswajać się z łaciną dzięki inskrypcjom na monetach, kamieniach granicznych, tablicach umieszczanych w kościołach. Wraz z przyjęciem chrztu do Polski zaczęły trafiać przepięknie zdobione i oprawione księgi liturgiczne i modlitewniki. W skromnych bibliotekach oraz skryptoriach kopiuje się księgi, z biegiem czasu także starożytnych rzymskich pisarzy.

R1ctXZhg0GPkj
Strona z Codex Aureus Gnesnensis, jednej z najcenniejszych ksiąg polskiego średniowiecza, koniec XI w., Biblioteka Gnieźnieńska, Ms. 1a, wikimedia.org, domena publiczna

Zanim narodziła się właściwa historiografia, powstała annalistyka. AnnalesAnnalesAnnales, czyli roczniki, były to księgi, których autorzy wzorowali się na rzymskich annales – rytych w kamieniu inskrypcjach upamiętniających wydarzenia o charakterze publicznym i religijnym. Najważniejszym spośród utworów powstałych za czasów Piastów jest „Kronika” Galla Anonima, opisująca czyny (łac. gestaGestagesta) królów i książąt polskich, szczególnie zaś księcia Bolesława Krzywoustego. Anonim to obcokrajowiec przybyły na dwór Bolesława z Węgier, wykształcony najpewniej we Francji, biegle włada‑jący językiem Rzymian. „Kronika” była dziełem nowoczesnym, nie odstawała od dzieł pisanych wtedy w Europie.

R12u1QPwpMJb3
Początek „Kroniki” Galla Anonima z rękopisu Zamojskich, A. Bielowski [w:] „Monumenta Poloniae Historica”, t. I, s. 379, Lwów 1864, s. MPH, t. 1, wyd. 1864, wikimedia.org, domena publiczna

Za jedno z ważniejszych tego typu dzieł można uważać także opis dziejów Polski od czasów pradawnych do roku 1202, czyli „Kronikę polską” (Chronica Polonorum) Wincentego zwanego Kadłubkiem, który nie ustępował Anonimowi znajomością łaciny. Był on pierwszym Polakiem, który pisał o dziejach swojej nacji. Kronika mistrza Kadłubka stoi na bardzo wysokim poziomie literackim, a jej autor to erudyta znakomicie oczytany w literaturze rzymskiej i świetnie znający prawo. Kadłubek często cytuje autorów antycznych: Cycerona, Salustiusza, Wergiliusza, Owidiusza, Horacego, Stacjusza, Persjusza, Lukana i Juwenalisa, z łatwością łączy dzieje Rzymian i Polaków. Interesujące, jak wiele widzi podobieństw między formami ustrojowymi, zwyczajami politycznymi i systemami prawnymi jednych i drugich. Wpływy antyczne musiały być w Polsce bardzo silne, skoro Kadłubek nakłada taki kostium na tradycje i zwyczaje panujące wtedy w Polsce.

R19J4Z5bkX66o
Początek komentarza rektora Akademii Krakowskiej Jana z Dąbrówki do „Kroniki Polskiej” Kadłubka („Chronica Polonorum cum commentario Ioannis de Dambrowka”). Rękopis z 1456 r., Biblioteka Narodowa wikimedia.org, domena publiczna

W ciągu dwustu lat, które upłynęły od przyjęcia chrztu i przenikania na polskie ziemie kultury piśmiennej, pojawiło się znacznie więcej wybitnych polskich uczonych, których prace czytano w ośrodkach naukowych na Zachodzie: Marcin Polak z Opawy na zamówienie papieża Klemensa IV napisał historię Stolicy Apostolskiej - „Kronikę papieży i cesarzy”, a pochodzący ze Śląska Witelon rozprawę „O optyce…”, często zwaną „Perspektywą”, która aż do XVII w. była podstawową pracą w tej dziedzinie.

RkZyjSHwKQ4gc
Strona z manuskryptu „Optyki” Witelona (koniec XIII w.), wikimedia.org, domena publiczna

Zadania

ReG339cidSlA7
Ćwiczenie 1
Oceń, czy poniższe zdania są zgodne, czy niezgodne z prawdą. Każdemu zdaniu przyporządkuj kategorię VERUM (prawda) lub FALSUM (fałsz). VERUM Możliwe odpowiedzi: 1. Kronika, której autorem jest Gall Anonim, powstaje za czasów Piastów. 2. Gall Anonim przybył do Polski najpewniej z Rusi Kijowskiej. 3. Gall Anonim, obcokrajowiec wykształcony najpewniej we Francji, biegle włada językiem łacińskim. 4. Dzieło Galla Anonima opisuje czyny – po łacinie gesta – królów i książąt polskich, szczególnie zaś księcia Bolesława Krzywoustego. 5. Kronika polska to pierwsze napisane przez Polaka dzieło opisujące dzieje Polski. 6. Wincenty Kadłubek w Kronice polskiej unika odniesień do antyku. FALSUM Możliwe odpowiedzi: 1. Kronika, której autorem jest Gall Anonim, powstaje za czasów Piastów. 2. Gall Anonim przybył do Polski najpewniej z Rusi Kijowskiej. 3. Gall Anonim, obcokrajowiec wykształcony najpewniej we Francji, biegle włada językiem łacińskim. 4. Dzieło Galla Anonima opisuje czyny – po łacinie gesta – królów i książąt polskich, szczególnie zaś księcia Bolesława Krzywoustego. 5. Kronika polska to pierwsze napisane przez Polaka dzieło opisujące dzieje Polski. 6. Wincenty Kadłubek w Kronice polskiej unika odniesień do antyku.
RiaW4FSFkpw2f
Ćwiczenie 2
Połącz w pary. Dzieło: Kronika papieży i cesarzy Możliwe odpowiedzi: 1. Gall Anonim, 2. Marcin Polak z Opawy, 3. Witelon, 4. Wincenty Kadłubek. Dzieło: Kronika Możliwe odpowiedzi: 1. Gall Anonim, 2. Marcin Polak z Opawy, 3. Witelon, 4. Wincenty Kadłubek. Dzieło: Kronika Polska Możliwe odpowiedzi: 1. Gall Anonim, 2. Marcin Polak z Opawy, 3. Witelon, 4. Wincenty Kadłubek. Dzieło: Perspektywa Możliwe odpowiedzi: 1. Gall Anonim, 2. Marcin Polak z Opawy, 3. Witelon, 4. Wincenty Kadłubek
R1MNcF9p5c9tk
Ćwiczenie 3
Rzymskie annales to: Możliwe odpowiedzi: 1. Zapiski przechowywane w Tabularium na Forum Romanum, 2. Ryte w kamieniu inskrypcje upamiętniające wydarzenia o charakterze publicznym i religijnym, 3. Opis przebiegu każdego roku danej wojny, mający formę sprawozdania dla senatu rzymskiego

Jak Mieszko pojął za żonę Dąbrówkę

Anonim Gall, Kronika, ks. I, 5

At Mesco ducatum adeptus ingenium animi cepit et vires corporis exercere, ac nationes per circuitum bello saepius attemptare. Adhuc tamen in tanto gentilitatis errore involvebatur, quod sua consuetudine VII uxoribus abutebatur. Postremo unam christianissimam de Bohemia Dubroucam in matrimonium requisivit. At illa, nisi pravam consuetudinem illam dimittat, seseque fieri christianum promittat, nisi nubere recusavit. Eo igitur collaudante se usum illius paganismi dimissurum et fidei christiane sacramenta suscepturum, illa domina cum magno seculari et ecclesiastico religionis apparatu Poloniam introivit, necdum tamen thoro sese maritali federavit, donec ille paulatim consuetudinem christianitatis et religionem ecclesiastici ordinis diligenter contemplans, errorem gentilium abnegavit, seque gremio matris ecclesiae counivit.

TłumaczenieTłumaczenieTłumaczenie

Tłumaczenie
R17U54NZJYEZi
Jan Matejko, „Zaprowadzenie chrześcijaństwa“, 1889, Muzeum Narodowe w Warszawie wikimedia.org, domena publiczna
RPSqQ4UrgDZ3v
Ćwiczenie 4
Połącz w pary. ducatum adipisci Możliwe odpowiedzi: 1. przejść na łono, 2. poznawać obyczaj, 3. nękać ludy, 4. wyrzec się błędu, 5. objąć królestwo, 6. zarzucić przyzwyczajenie nationes attemptare Możliwe odpowiedzi: 1. przejść na łono, 2. poznawać obyczaj, 3. nękać ludy, 4. wyrzec się błędu, 5. objąć królestwo, 6. zarzucić przyzwyczajenie consuetudinem dimittere Możliwe odpowiedzi: 1. przejść na łono, 2. poznawać obyczaj, 3. nękać ludy, 4. wyrzec się błędu, 5. objąć królestwo, 6. zarzucić przyzwyczajenie consuetudinem contemplari Możliwe odpowiedzi: 1. przejść na łono, 2. poznawać obyczaj, 3. nękać ludy, 4. wyrzec się błędu, 5. objąć królestwo, 6. zarzucić przyzwyczajenie errorem abnegare Możliwe odpowiedzi: 1. przejść na łono, 2. poznawać obyczaj, 3. nękać ludy, 4. wyrzec się błędu, 5. objąć królestwo, 6. zarzucić przyzwyczajenie se gremio counire Możliwe odpowiedzi: 1. przejść na łono, 2. poznawać obyczaj, 3. nękać ludy, 4. wyrzec się błędu, 5. objąć królestwo, 6. zarzucić przyzwyczajenie
R1MHgHZBwwbYr
Ćwiczenie 5
O kim jest mowa w tekście? Dopasuj łacińskie imiona Mieszka (Mesco) i Dobrawy (Doubrouca) do zdania. Uzupełnij zdania ich łacińskimi imionami: 1. Tu uzupełnij, vir magni ingenii, ducatum adeptus est.
2. Tu uzupełnij, erat una christianissima de Bohemia.
3. Tu uzupełnij, gentilitatis errorem involvebatur.
4. Tu uzupełnij, illum nubere recusavit.
5. Tu uzupełnij, errorem gentilium abnegavit.
6. Tu uzupełnij, paganismum dimisit.
7. Tu uzupełnij, pravam consuetudinem dimisit.
8. Tu uzupełnij, magno saeculari Poloniam venit.
9. Tu uzupełnij, hanc in matrimonium duxit.
10. Tu uzupełnij, se gremio matris ecclesiae counivit.

Kazania świętokrzyskie

R1buEyRJdWqFT
Fotografia nieznanego autora przedstawia kartę z kazania świętokrzyskiego. Na szarym tle znajdują się fragmenty starej karty na której widoczne są łacińskie napisy. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Jednym z najcenniejszych zabytków polskiego średniowiecza są Kazania świętokrzyskie. Jego anonimowy autor, dobrze wykształcony i obdarzony wybitnym talentem, wyłamał się z obowiązującej normy pisania kazań po łacinie. 2. Z całego zbioru dzięki zbiegowi okoliczności ocalało tylko pięć fragmentów oraz jedno kazanie w całości. Do naszych czasów dotarły one w postaci 18 pergaminowych pasków pochodzących z kart rękopisu, które zostały wykorzystane przez introligatora do stworzenia oprawy kodeksu z XV w. Fotografia nieznanego autora przedstawia fragment kroniki świętokrzyskiej. Na szarym tle znajdują się strzępki kart na których widoczne są zapiski w języku łacińskim. 3. Kodeks ten trafił w końcu do Petersburga i został tam odnaleziony przez Aleksandra Brücknera, który odkrył także tekst polskich kazań. Fotografia nieznanego autora przedstawia portret Aleksandra Brucknera, który został przedstawiony jako mężczyzna w podeszłym wieku o skąpym uwłosieniu. Na twarzy widoczne są liczne zmarszczki oraz brak emocji. Bruckner ubrany jest w garnitur i białą koszulę z krawatem. 4. W czasach, kiedy nawet popularne homilie dla dużych grup wiernych pisane były tylko po łacinie, tak jak prawie wszystkie teksty, powstały kazania przeznaczone dla słuchacza wykształconego, wrażliwego na walory stylu i składni języka polskiego. Fotografia nieznanego autora przedstawia kartę z Codex Aureus Gnesensis, która uznawana jest za jedną z najcenniejszych ksiąg polskiego średniowiecza. Na karcie widoczne jest łacińskie zdanie oraz ilustracja przedstawiająca nagiego Chrystusa leżącego na materiale. Obok niego widoczni są dwaj mężczyźni. Jeden przytrzymuje głowę Jezusowi, a drugi trzyma szatę. Nad Jezusem widoczny jest ptak. 5. Oryginał kazań mógł powstać pod koniec XIII w. Było to wydarzenie z pewnością dość niezwykłe, jednak prawdopodobnie mniej więcej w tym samym momencie powstały dwie pierwsze zwrotki Bogurodzicy. Fotografia nieznanego autora przedstawia rękopis Bogurodzicy. Na siwej karcie widoczna jest czterolinia, notacja muzyczna oraz tekst pieśni. 6. Wiele się zmieniło od momentu zapisania pierwszych polskich słów: „Daj ać ja pobruszę, a ty poczywaj”. Narodowa mowa zaczęła być wprowadzana do rytuału religijnego. Jest to początek polskiej prozy i poezji artystycznej. Fotografia nieznanego autora przedstawia fragment tekstu łacińskiego.
Kazania świętokrzyskie, XIV w., wikimedia.org, domena publiczna
RQ6PoXpPoCgxP
Ćwiczenie 6
Wskaż zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Kazania świętokrzyskie zostały wykorzystane do podklejenia kodeksu z XV w., 2. Tekst kazań został odkryty w Petersburgu., 3. Oryginał kazań pochodzi z XI w., 4. Kazania świętokrzyskie są tekstem pełnym błędów składniowych i faktograficznych., 5. Pierwsze zwrotki Bogurodzicy powstały w tym samym czasie co Kazania świętokrzyskie.
RZTjna4cZlh4p
Ćwiczenie 7
Połącz w pary. Tekst: czyny królów i książąt polskich Możliwe odpowiedzi: Dzieło: 1. Chronica Polonorum W. Kadłubka, 2. Kronika Galla Anonima, 3. Perspektywa Witelona, 4. Kronika papieży i cesarzy Marcina Polaka z Opawy, 5. Kronika papieży i cesarzy Marcina Polaka z Opawy. Tekst: opis dziejów Polski od czasów pradawnych do roku 1202 Możliwe odpowiedzi: Dzieło: 1. Chronica Polonorum W. Kadłubka, 2. Kronika Galla Anonima, 3. Perspektywa Witelona, 4. Kronika papieży i cesarzy Marcina Polaka z Opawy, 5. Kronika papieży i cesarzy Marcina Polaka z Opawy. Tekst: rozprawa o optyce Możliwe odpowiedzi: Dzieło: 1. Chronica Polonorum W. Kadłubka, 2. Kronika Galla Anonima, 3. Perspektywa Witelona, 4. Kronika papieży i cesarzy Marcina Polaka z Opawy, 5. Kronika papieży i cesarzy Marcina Polaka z Opawy. Tekst: historia Stolicy Apostolskiej Możliwe odpowiedzi: Dzieło: 1. Chronica Polonorum W. Kadłubka, 2. Kronika Galla Anonima, 3. Perspektywa Witelona, 4. Kronika papieży i cesarzy Marcina Polaka z Opawy, 5. Kronika papieży i cesarzy Marcina Polaka z Opawy. Tekst: homilie do wygłoszenia w dni świąteczne Możliwe odpowiedzi: Dzieło: 1. Chronica Polonorum W. Kadłubka, 2. Kronika Galla Anonima, 3. Perspektywa Witelona, 4. Kronika papieży i cesarzy Marcina Polaka z Opawy, 5. Kronika papieży i cesarzy Marcina Polaka z Opawy.

Słowniki

Słownik pojęć

Annales
Annales

łac. roczniki, w starożytnym Rzymie roczne zapisy urzędowe, które zawierały nazwiska urzędników oraz opis najważniejszych wydarzeń w danym roku.

Annalistyka
Annalistyka

dział historii badający roczniki i kroniki historyczne.

Gesta
Gesta

gatunek epiki rycerskiej, która skupia się na cnotach i czynach bohateram.

Słownik łacińsko‑polski

R1SzlYiK35YJXmfbfb754825d386ab_00000000000101
Słownik łacińsko-polski.
Źródło: online skills, licencja: CC0.
mfbfb754825d386ab_0000000000010

Galeria dzieł sztuki

Bibliografia

E. Auerbach, Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu, , Kraków 2000.

S. Dubisz, Język, historia, kultura, Warszawa 2007.

A. Wojciech Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 1998.

S. Stabryła, Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007.

T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1999.