RiOopRbWP7IF6
Zdjęcie przedstawia trzy duże, bardzo stare dęby rosnące w parku. Na dole mają wyschnięte, popękane pnie, na górze gęste korony liści. Wokół nich jest drewniane ogrodzenie a za nim dalsza część zielonego parku.

Legendarne motywy

Dęby Lech, Czech i Rus w Rogalinie
Źródło: Robert Wrzesiński, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Przeczytaj informację o motywie wędrownym oraz fragment artykułu  Biblijne korzenie legendy o smoku wawelskim..., a następnie wykonaj ćwiczenia.

Ważne!

Motyw wędrowny to temat powtarzający się w różnych utworach, np. w baśniach, podaniach czy legendach. Motywem wędrownym może być zdarzenie (wędrówka, walka ze smokiem), postać (księżniczka, wróżka, smok), przedmiot (latający dywan, siedmiomilowe buty),  przeżycie (śmierć, samotność, cierpienie).  Najważniejszą cechą motywu wędrownego jest jego niezmienność w różnych utworach.

(Na podstawie Słownika terminów literackich Michała Głowińskiego, Teresy Kostkiewiczowej, Aleksandry Okopień‑Sławińskiej i Janusza Sławińskiego, Wrocław 2002 oraz Słownika terminów literackich Stanisława Sierotwińskiego, Wrocław 1986).

ks. Marek Parchem

Biblijne korzenie legendy o smoku wawelskim...

Legenda o smoku wawelskim […] spopularyzowana w różnego rodzaju zbiorach baśni, jest bez wątpienia znana każdemu w Polsce. Motyw smoka pojawia się we wszystkich kulturach zarówno europejskich, jak i pozaeuropejskich (np. Chiny, Japonia). Przekonanie o istnieniu różnego rodzaju groźnych potworów jest obecne wśród ludów starożytnego Bliskiego Wschodu (Sumer, Asyria, Babilonia), czego echem są również teksty biblijne […], w tradycji antycznej (Grecja, Rzym), w folklorze i mitologii ludów europejskich (m.in. Celtów, Germanów, Słowian), jak również w tradycji chrześcijańskiej, gdzie stają się symbolem zła, grzechu i szatana.

Do literatury polskiej, a co za tym idzie, do świadomości historycznej, kulturowej  i narodowej Polaków, motyw smoka wprowadził mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem, w swojej Kronice polskiej […], gdzie pojawia się w kontekście podania o Kraku (Grakchu) oraz początkach miasta Krakowa […]. W badaniach nad genezągenezagenezą motywu smoka w Kronice polskiej mistrza Wincentego wskazywano na różne źródła, między innymi upatrując w nim aluzji do historii o św. Jerzym pokonującym smoka, czy też do popularnych w średniowieczu legend o Aleksandrze Macedońskim.

02 Źródło: ks. Marek Parchem, Biblijne korzenie legendy o smoku wawelskim..., t. 38, „Studia Gdańskie” 2016, s. 17–18.
geneza
Ćwiczenie 1

Wskaż właściwe dokończenie zdania.

Motyw smoka...

R1LfqihIqfX1M
Zadanie interaktywne polegające na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi.
smok w kulturze
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 2

Zaznacz, co symbolizuje smok w tradycji chrześcijańskiej.

RovyEG3tVAHRy
Zadanie interaktywne polegające na wskazywaniu prawidłowych odpowiedzi.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 3

Kto wprowadził do literatury polskiej motyw smoka? Zapisz jego imię i przydomek.

RhWzLFTdjz8dQ
Miejsce na odpowiedź ucznia.
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z obrazami z galerii lub ich opisami i wymień motywy wędrowne obecne w tych dziełach.

RGgEEIAgeIWNI
Miejsce na odpowiedź ucznia.
Ciekawostka

Jednym z najpopularniejszych motywów wędrownych w literaturze jest bohaterska śmierć rycerza. Pojawia się on m.in. w średniowiecznej Pieśni o Rolandzie. W polskiej literaturze motyw bohaterskiej i heroicznej śmierci poniesionej w obronie ojczyzny został utrwalony w wielu utworach powstałych w czasach zaborów. Przykładem mogą być wiersze Adama Mickiewicza Śmierć pułkownikaReduta Ordona.
Bohaterką wiersza Śmierć pułkownika jest Emilia Plater, która stanęła na czele oddziału partyzanckiego w czasie powstania listopadowego, walcząc odważnie z Rosjanami. W wierszu Emilia Plater umiera w wyniku odniesionych w walce ran, w rzeczywistości zmarła z wyczerpania w jednym z dworków na Litwie.
Konstanty Julian Ordon sportretowany w wierszu Reduta Ordona był dowódcą jednego z oddziałów broniących Warszawy przed Rosjanami w czasie powstania listopadowego. W scenie finałowej wiersza Ordon wysadza w powietrze redutę i ginie. W rzeczywistości przeżył jej wysadzenie i popełnił samobójstwo 56 lat po powstaniu listopadowym.

LegendaJózef Ratajczak
Józef Ratajczak Legenda

Taką legendę mi pokaż,
co siedzi wciąż
w jamie smoka
i kryje się w kopcu Kraka.
To jest legenda na plakat.

Taką legendę mi przyślij,
co skacze z Wandą
do Wisły i mieszka
w Mysiej Wieży.
Taką legendę chcę przeżyć.

Bo takie legendy uczą:
Śpiący Rycerze
się zbudzą,
Piast przyjdzie
I Kościuszko.
To są legendy nad łóżko.

Malować je i powiesić.
Niech zawsze nad nami płyną
W pieśni.
A potem w szkolnym zeszycie,
napisać je sobie,
jak życie.

j0000008HGB5v22_00000_BIB_001 Źródło: Józef Ratajczak, Legenda, [w:] tegoż, Wiersze dla dzieci, Warszawa 2000.
Ćwiczenie 5

Opisz, kim jest podmiot liryczny wiersza Legenda.

R82qZ7MZH3MVl
Miejsce na odpowiedź ucznia.
1
Ćwiczenie 6

Wyjaśnij, do kogo zwraca się podmiot liryczny i w jakiej formie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7

Wymień legendy, które przywołuje podmiot liryczny.

RJiqBouteTp5t
Miejsce na odpowiedź ucznia.
Ćwiczenie 8

Wytłumacz, dlaczego podmiot liryczny uważa, że wspominane przez niego legendy nadają się 'na plakat' i 'nad łóżko'.

R15YPz52vLUW7
Miejsce na odpowiedź ucznia.
Ćwiczenie 9

Co ma na myśli podmiot liryczny wiersza, gdy mówi: 'Taką legendę chcę przeżyć'? Zaznacz prawidłową odpowiedź.

R5DUWgdikN2rq
Możliwe odpowiedzi: 1. podmiot liryczny chce zanurzyć się w świecie tych legend., 2. Podmiot liryczny pragnie przeżywać fantastyczne przygody., 3. Podmiot liryczny chciałby żyć jak król Popiel., 4.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 10

Wyjaśnij, jak podmiot liryczny chciałby utrwalić pamięć o legendarnych postaciach.

RJQwmBrjqLjxx
Miejsce na odpowiedź ucznia.
Ćwiczenie 11

Wyjaśnij, dlaczego podmiot liryczny chce legendy 'napisać [...] sobie jak życie'.

R1YqQcHNjZUXv
Miejsce na odpowiedź ucznia.
Ćwiczenie 12

Wymień pochodzący z legend motyw wędrowny, o którym mowa w wierszu.

RC4GwIHGLOxfr
Miejsce na odpowiedź ucznia.
Polecenie 2
R7Fdqx8FWU4Ij
Miejsce na odpowiedź ucznia.
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
RZVLbH8L8DK7n
Dęby nazwane Lech, Czech i Rus w Rogalinie
Źródło: Robert Wrzesiński, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 3

Podzielcie się na trzy grupy i wykonajcie zadania.

Grupa 1:

Opracujcie plakat do przedstawienia składającego się z inscenizacji legend, o których mówi podmiot liryczny w pierwszej zwrotce wiersza Legenda. Gotowe dzieło przedstawcie całej klasie. Opowiedzcie o nim.

Grupa 2:

Opracujcie inscenizację legend (pomysły na wystawienie na scenie, scenariusz), o których mówi podmiot liryczny w drugiej zwrotce wiersza.

Grupa 3:

Namalujcie ilustracje do legend, o których mówi osoba podmiot liryczny w trzeciej zwrotce wiersza.

R3vn3OI7UP7Nr
(Uzupełnij).