Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Malarze włoskiego renesansu

Zakres

IV etap edukacyjny

Przedmiot

Historia sztuki

Wymagania szczegółowe:

1.4) przyporządkowuje twórczość́ poszczególnych artystów do stylów i kierunków, w obrębie których tworzyli;

(1.5) zna twórczość́ najwybitniejszych artystów i potrafi wymienić́ dzieła, które stworzyli, rozpoznać́ najsłynniejsze z nich oraz określić́ w przybliżeniu czas ich powstania; narzędzia i techniki

plastyczne);

Temat lekcji:

Malarze włoskiego renesansu

Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.

Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna szkoły renesansu włoskiego,

 • wymienia nazwiska malarzy włoskich,

 • zna podział renesansu na okresy.

umiejętności – uczeń:

 • potrafi wskazać na mapie najważniejsze ośrodki malarstwa w renesansie włoskim,

 • określa przynależność artysty do danej szkoły renesansowej,

 • omawia cechy charakterystyczne dla wskazanego malarza włoskiego renesansu.

postawy:

 • kształtowanie szacunku dla dorobku artystycznego malarstwa renesansowego,

 • wdrażanie do rozumienia zjawisk występujących w sztuce.

Metody pracy:

Forma pracy:

indywidualna, zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne,

Literatura, albumy z wybranymi obrazami malarzy protorenesansowych, oraz wczesnego i dojrzałego renesansu, dowolny słownik sztuk lub pojęć plastycznych

w tym zasoby multimedialne:

Interaktywne narzędzie do grupowania artystów w obrębie danego stylu i kierunku;

Schemat ukazujący przynależność́ artystów reprezentujących poszczególne style i kierunki;

Przebieg lekcji

faza wprowadzająca:

(6 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Nauczyciel informuje uczniów o podziale czasowym włoskiego renesansu oraz o roli protorenesansu na kształtowanie się renesansu we Florencji. Zapoznaje tez z ośrodkami sztuki renesansowej.

 3. Uczniowie wskazują na mapie wymienione przez nauczyciela miasta, które odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu się malarstwa we Włoszech. Podkreśla znaczenie Florencji jako kolebki renesansu.

faza realizacyjna:

(32 min.)

 1. Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy, przydzielając dla każdej z nich zadania. Zadania problemowe dla grup:

  1. grupa 1 - sztuka protorenesansu: rywalizacja Sieny i Florencji, cechy bizantyjskie w malarstwie (Duccio di Buoninsegna, Simone Martini, Cimabue) mowy rodzaj estetyki w malarstwie, dorobek artystyczny i znaczenie fresków Giotta i Cimabue.

  2. grupa 2 malarstwo wczesnego renesansu (quattrocento): osiągnięcia XV–wiecznych malarzy włoskich w poszczególnych ośrodkach (Andrea del Verocchio, Tomasso Masaccio, Sandro Botticelli, Fra Angelico, Piero, della Francesca, AndreaMantegna)

  3. grupa 3 – przedstawiciele cinquecenta: człowiek renesansu – Leonardo da Vinci, znaczenie twórczości Michała Anioła, ideał piękna i klasyczna koncepcja malarstwa Rafaela, cechy kolorystów weneckich (Paolo Veronese, Tycjan).

 2. Uczniowie, korzystając z książek, albumów i słownika przygotowują krótkie charakterystyki twórczości artystów umiejscowione w określonym czasie.

 3. Podczas przygotowania uczniów do prezentacji nauczyciel udziela wskazówek, kontroluje wykonywanie zadań w czasie.

 4. Poszczególne grupy przedstawiają przygotowany materiał. Podczas omówienia nauczyciel wyświetla schemat ukazujący przynależność́ artystów reprezentujących poszczególne style i kierunki.

faza podsumowująca:

(7 min.)

 1. W celu utrwalenia materiału nauczyciel wyświetla interaktywne narzędzie do grupowania artystów w obrębie danego stylu i kierunku.

 2. Nauczyciel wystawia ocenę wyrażoną stopniem za pracę grupową.

R1YBj2z4oQckO

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 98.00 KB w języku polskim
R1CM9RpRcxyuH

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 51.13 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida