Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Miłość niejedno ma imię

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

 1. Uczeń zna różne sposoby mówienia o miłości (porównanie mowy biblijnej z językiem erotyku).

 2. Uczeń wie, że normy intymności w poezji miłosnej są różne (zależą od epoki i konwencji).

b) Umiejętności

 1. Uczeń umie nazywać uczucia.

 2. Uczeń sprawnie posługuje się pojęciami: werset biblijny, erotyk.

 3. Uczeń interpretuje teksty poetyckie (zestawia je, wskazuje podobieństwa i różnice, nazywa środki stylistyczne).

2. Metoda i forma pracy

pogadanka, dyskusja

3. Środki dydaktyczne

tablica, flamastry, ksero obu omawianych tekstów

4. Przebieg lekcji

 1. Nauczyciel pyta uczniów o różne rodzaje miłości (krótka rozmowa na ten temat, ich refleksje w związku z tym), np.:

  • miłość własna (narcyzm, umiłowanie siebie),

  • miłość platoniczna (idealna, pozbawiona pierwiastków zmysłowych),

  • miłość bliźniego (wynika z dekalogu),

  • miłość rodzinna (m.in. miłość zakochanych, małżonków),

  • miłość Boga.

 2. Ciąg dalszy rozmowy z uczniami. Czym jest miłość? Jak ją okazywać? Jakie emocje towarzyszące człowiekowi są przeciwieństwem miłości, a bez jakich trudno mówić o miłości? Na przykład: miłość – niecierpliwość, wzruszenie… (zapis w zeszytach i na tablicy)

 3. Proszę jednego z uczniów o otwarcie Pisma Świętego Nowego Testamentu i odszukanie Hymnu o miłości (przypomnienie zasady wyszukiwania odpowiednich fragmentów w Biblii, rozumienie skrótów biblijnych (1Kor 13, 1‑13), powtórzenie definicji wersetu). Nauczyciel prosi jednego z uczniów o głośne przeczytanie tekstu. Następnie uczniowie zapoznają się z tekstem Leśmiana Śledzą nas. Po głośnym przeczytaniu utworu nauczyciel prosi, żeby wszyscy uczniowie się chwilę zastanowili, jeszcze raz – po cichu – przeczytali oba teksty (uczniowie mają ksero obu utworów) i spróbowali dokonać porównania (interpretacji) obu utworów.

 4. Wspólnie tworzymy tabelę:

Podobieństwa

Różnice

1. Osobisty stosunek do poruszanych kwestii:

- formy: „gdybym mówił”, „stałbym się” (św. Paweł), „śpieszno nam, czujemy” (podmiot mówiący u Leśmiana).

2. Tematyka (miłość).

3. Szczegółowość opisu uczucia.

1. Różne rodzaje miłości.

2. Język, którym się mówi o miłości:

- Leśmian:

a) miłość zmysłowa;

b) Leśmian łączy szczerość wyznania z dyskrecją (odważne opisy, ale nie wszystko zostaje powiedziane) – tu warto przytoczyć cytat Skubalanki: „realistyczną, niemal werystyczną opisowość umiał zespolić z intymnością, co w rezultacie dało prawdziwą odnowę języka liryki miłosnej” (w: Głowiński, Sławiński, Studia o Leśmianie);

c) emocjonalność, ekspresyjność (słownictwo o emocjonalno‑nastrojowej intensywności);

d) pokaźny rejestr pieszczot i gestów (spojrzenia, bladość, łzy szczęścia…).

- święty Paweł:

a) miłość wypływa z Boga, jest drogą do Niego;

b) litanijne wyliczenie określeń miłości (aż 15);

c) personifikacja (aby żywiej i bardziej plastycznie przedstawić miłość);

d) podniosłość, patetyczność;

e) spośród trzech cnót (wiary, nadziei, miłości) największa jest miłość, bo Bóg jest miłością (odwołanie do 1J, 4‑16), miłość nie przemija;

f) aż 8 razy pojawia się partykuła „nie”, jakby łatwiej było wypowiedzieć czym nie jest miłość, niż czym jest (to świadczyć może o jej niewyrażalności).

 1. Nauczyciel pyta, z czego może wynikać – zdaniem uczniów – różnica w ujęciu tematu (krótka dyskusja), np. epoka, konwencja, dostosowanie formy do tematu (inaczej mówi się o Bogu, inaczej o człowieku w kontekście miłości do nich).

5. Bibliografia

 1. Głowiński M., Sławiński J., Studia o Leśmianie, PIW, Warszwa 1971.

 2. Hymn o miłości [w:] Pismo Święte Nowego Testamentu. Pierwszy List do Koryntian świętego Pawła, Pallottinum, Poznań 2000.

 3. Leśmian B., Śledzą nas, [w:] tegoż, W malinowym chruśniaku, Visage, Warszwa 1999.

6. Załączniki

Zadanie domowe

Naucz się na pamięć wybranego fragmentu Hymnu o miłości świętego Pawła lub jednego z erotyków Leśmiana.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz przewidziany do realizacji dla III klasy gimnazjum.

R7ydH7QsAxHpK

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 86.80 KB w języku polskim
R1ctMrWA5ledx

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 22.50 KB w języku polskim