Scenariusz lekcji

 1. Cele lekcji

  1. Wiadomości Uczeń:

   1. Nazywa swoje uczucia i emocje w stosunku do innych osób.

   2. Wie, jak wyrażać swoje uczucia i przekonania.

   3. Umie prezentować własny punkt widzenia

   4. Ocenia atmosferę i stosunki panujące w klasie.

   5. Ocenia własne postępowanie.

   6. Wie, że inni ludzie wpływają na to, co myślimy o sobie i jak się oceniamy.

   7. Wie, że atmosfera w klasie zależy od poznania i zaakceptowania jej członków.

   8. Wie, że jest współodpowiedzialny za atmosferę w klasie.\

   9. Zna sposoby komunikowania się.

   10. Ocenia obiektywnie swoje relacje z rówieśnikami.

  2. Umiejętności
   Uczeń:

   1. Odczuwa potrzebę przynależności do danej klasy.

   2. Potrafi wyrażać opinię na dany temat nie krytykując innych.

   3. Potrafi nazywać swoje uczucia i emocje w stosunku do innych osób.

   4. Rozwija umiejętność konfrontowania własnych opinii ze zdaniem innych.

   5. Potrafi współpracować w zespole.

   6. Potrafi odpowiednio reagować na odmienne poglądy i zachowania.

 2. Metody pracy: Rozmowa kontrolowana, metoda niedokończonych zdań, uzewnętrznienie swoich przeżyć, doświadczeń i uczuć w formie rysunku, debata, analiza argumentów.

 3. Środki dydaktyczne: Arkusz szarego papieru, plakat, mazaki, karteczki samoprzylepne, magnesy do przymocowania.

 4. Przebieg lekcji:

  1. Faza przygotowawcza

   1. Przywitanie z klasą, odnotowanie osób nieobecnych.

   2. Nauczyciel, z pomocą uczniów, przyczepia na tablicy duży plakat z napisem: JAK SIĘ CZUJESZ W NASZEJ KLASIE? (zał. 1), oraz rozdaje każdemu uczniowi po 4 samoprzylepne karteczki (różne kolory).

   3. Nauczyciel wyjaśnia, w jakim celu przygotował plakat i jakich informacji zwrotnych oczekuje. Przedstawia również cele lekcji i metody pracy.

  2. Faza realizacyjna

   1. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Jaką atmosferę w klasie może obrazować: słońce, chmura, błyskawica? (Dyskusję można przeprowadzić metodą uzupełniania zdań – bierze w niej udział więcej uczniów.)Nauczyciel pyta, jaką atmosferę, klimat w klasie może obrazować:
    Słońce – np. atmosfera przyjazna, serdeczna, życzliwa, ....................
    Chmura – np. atmosfera zmienna, ......................................
    Błyskawica – np. atmosfera wroga, zła, nieprzyjazna, .......................

    Po zastanowieniu się, uczniowie rysują wybrany symbol i przyklejają swoje karteczki na plakacie.

   2. Nauczyciel prosi uczniów, aby każdy z nich zastanowił się: Czy ma w klasie dobre kontakty koleżeńskie, czy koledzy z klasy traktują go jako partnera, czy może czuje się odrzucony?

    Swoje odczucia uczniowie wyrażają, wybierając jeden z dwóch rysunków na plakacie. Podchodzą do tablicy i przyklejają swoje karteczki.

   3. Nauczyciel prosi uczniów, aby każdy z nich zastanowił się: Czy w klasie panuje atmosfera współpracy (Można podać przykłady – pomagamy sobie w nauce, ..................), czy też każdy samodzielnie pokonuje trudności, nie licząc na pomoc kolegów?

    Rysunki obrazujące, jaka jest współpraca w klasie znajdują się na plakacie. Uczniowie podchodzą do tablicy i przyklejają swoje karteczki.

   4. Nauczyciel prosi uczniów, aby każdy z nich zastanowił się i napisał na ostatniej, czwartej karteczce jedną cechę charakterystyczną klasy. Po napisaniu, uczniowie przykleją swoją kartkę na plakacie.

  3. Faza podsumowująca Na zakończenie uczniowie analizują karteczki z poszczególnymi rysunkami, dzielą się swoimi odczuciami, mówią czy trudno im było dokonać wyboru, czy taka forma lekcji im się podobała. Warto zapytać uczniów: W jakim stopniu sami mogą zmienić to, co w klasie ich niepokoi?
   Należy dokonać ewaluacji zajęć i, na następnej lekcji, omówić wyniki – jak uczniowie czują się w klasie.

 5. Bibliografia [1] Garczyński S., Rozmawiać? Tak. Ale jak?, WSiP, Warszawa 1993.
  [2] Garczyński S., Współżycie łatwe i trudne, Iskry, Warszawa 1973.
  [3] Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Spójrz inaczej. Program zajęć wychowawczo - profilaktycznych dla klas 7 i 8 SP, Wydawnictwo Edukato, Kraków1993.
  [4] Melibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania konfliktów międzyludzkich, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.
  [5] Włodarski Z., Hankała A., Jestem człowiekiem i żyję wśród ludzi, WSiP, Warszawa 1991.

 6. Załączniki

  WZÓR PLAKATU

  JAK SIĘ CZUJĘ W NASZEJ KLASIE?

  1. ATMOSFERA W KLASIE.

  2. KOMUNIKACJA. Czy porozumiewasz się z innymi, czy masz dobre kontakty z kolegami?

  3. WSPÓŁPRACA. Czy w klasie jest atmosfera współpracy?

  4. NAPISZ JEDNĄ CECHĘ CHARAKTERYSTYCZNĄ KLASY.

 7. Czas trwania lekcji 45 minut.

 8. Uwagi do scenariusza Celem lekcji jest diagnoza (metodami aktywnymi) relacji między uczniami w klasie, wzmocnienie poczucia przynależności do danej grupy, uświadomienie dzieciom, że atmosfera w grupie zależy od wszystkich jej członków.
  Ewaluacji zajęć należy dokonać na następnej lekcji Można to zrobić według następującego zestawienia tabularycznego.

  Rc5swsvh0cMiW

  Każdy uczeń miał podać jedną cechę charakterystyczną klasy:

  RL4wk3sR8LNbS

RsAKhy3kpLkg4

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 187.87 KB w języku polskim
Rs8MRAlLINQTt

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 1.20 MB w języku polskim