Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1E8sRZ7JabZk
Na obrazie młoda kobieta siedząca na tronie. Ubrana jest w bogato zdobioną suknię z wieloma kokardami i klejnotami,. Na szyi zawieszone są łańcuchy z pereł, a szyja jest ozdobiona szerokim koronkowym kołnierzem. Na głowie zdobiona klejnotami korona. Pod prawą ręką globus. Po prawej stronie leży na stole korona, a nad nią obraz ze statkami. Po prawej stronie złota figurka syreny, a nad nią obraz.

Monarchia parlamentarna

Elżbieta po rozgromieniu armady
Źródło: Wikimedia Commons, a. nn., domena publiczna.
R3v0fY0w0DGZ2
Oś czasu zatytułowana „Monarchia parlamentarna. Dzieje Anglii”. Na osi zostały zaznaczone następujące daty: 1588 – klęska wielkiej armady 1629–1639 – okres tyranii – rządy Karola I bez parlamentu 1640 – krótki parlament 1640 – długi parlament 1649 – ścięcie Karola I Stuarta 1653 – Oliwer Cromwell zostaje lordem protektorem 1660 – powrót Stuartów na tron 1679 – „Habeas Corpus Act" 1688 – „chwalebna rewolucja" Wilhelm III Orański królem Anglii 1689 – ustawa „Bill of Rights" – ostateczna dominacja parlamentu nad królem 1707 – unia realna między Szkocją i Anglią, utworzenie Zjednoczonego Królestwa
Oś czasu – Monarchia parlamentarna. Dzieje Anglii
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zadanie na rozgrzewkę

Polecenie 1

Wyjaśnij, na czym polegały rządy absolutne Ludwika XIV we Francji.

RHtedCGu8r9XU
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

Podaj nazwy stanów sejmujących sejmu walnego w Rzeczpospolitej. Wymień główne uprawnienia izby poselskiej.

R11nve1GJt6Ga
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Tradycja parlamentarna a autorytet władcy (Elżbieta I)

Zapoczątkowana przez Henryka VII dynastia Tudorów wzmocniła i ustabilizowała władzę królewską. Wprawdzie działało przedstawicielstwo stanowe – parlament, ale monarcha skutecznie narzucał mu swoją wolę.

Doskonałym tego przykładem były decyzje Henryka VIII zrywające z zależnością Kościoła w Anglii od papieża i stawiające na jego czele króla (1534 – akt supremacji). Nawet decyzja powrotu anglikanizmu pod zwierzchnictwo Rzymu – podjęta wbrew opinii znacznej grupy społeczeństwa przez córkę Henryka VIII, Marię zwaną później Krwawą – nie została zakwestionowana. Także ponowny zwrot w sprawach religijnych dokonany przez Elżbietę I (przyrodnią siostrę poprzedniej władczyni) i objęcie przez nią władzy nad kościołem anglikańskim został zrealizowany bez większych problemów. Umiejętnie kierowany parlament był narzędziem w rękach Tudorów.

Zwłaszcza rządy Elżbiety I postrzegane były jako 'złoty okres' Anglii, gdyż królowa potrafiła zjednoczyć poddanych, sprytnie wskazując zewnętrznych wrogów kraju – Hiszpanów i papistów (zwolenników papieża, czyli katolicyzmu). Autorytet monarchy ugruntowały nieudane plany inwazji króla Hiszpanii Filipa II i klęska wielkiej armady w 1588 r.

R1ZwOxPtflu2C
Statki angielskie i hiszpańskie podczas starć związanych z wyprawą wielkiej armady w 1588 r.
Źródło: a. nn., domena publiczna.
R1eLbnDbTWyxa
Droga wielkiej armady w 1588 r.
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0.
tojNw8YfXW_0000001R

Dylematy nowej dynastii – próby umniejszenia roli parlamentu

Problemy pojawiły się wraz z nową dynastią Stuartów, która zapoczątkowała w 1603 r. unię personalną między Anglią i Szkocją. Jakub I i jego syn Karol I nie potrafili zdobyć wystarczającego autorytetu i posłuchu wśród wybieranych członków niższej izby parlamentu, tzw. izby gmin. Organ ten zdominowany został przez przedstawicieli średnich warstw społecznych (gentrytojNw8YfXW_000tp001gentry [czyt.: dżentri], yeomenitojNw8YfXW_000tp002yeomeni[czyt.: jołmen]), którzy chcieli ograniczenia feudalnych przywilejów popieranej przez króla arystokracji. Stuartowie mieli wysokie wyobrażenie o 'majestacie królewskim' i w oczywisty sposób dążyli do rządów absolutnych, bez oglądania się na tradycyjne przedstawicielstwa stanowe, czyli parlament.

Polecenie 3

Wymień insygnia koronacyjne zamieszczone na portretach władców angielskich zamieszczonych w tej lekcji.

RCL2JEQD5a438
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Oczywiście najbardziej drażliwą sprawą było nakładanie podatków bez zgody parlamentu. To co było możliwe np. w monarchii francuskiej, w Anglii wymagało zgody parlamentu. Stuartowie usiłowali rządzić, nie zwołując parlamentu, co doprowadziło w 1629 r. do uchwalenia rezolucji izby gmin, nakazującej uznanie za zdrajcę każdego, kto będzie namawiał króla do nakładania bezprawnych podatków
lub choćby tylko je uiszczał (nosiło to znamiona otwartego buntu). Odpowiedzią było rozwiązanie izby gmin i niezwoływanie jej przez Karola I na przestrzeni kolejnych 10 lat (tzw. 'okres tyranii').

R1FsdZ3hVjsFO
Akt „Petycja o prawo” (Petition of Right) wydany w 1628 r., ratyfikowany przez obie izby parlamentu oraz podpisany przez króla. Stanowi on jeden z tzw. dokumentów konstytucyjnych, określających podstawy prawne Anglii. Zawiera on szereg praw, które precyzowały zakres władzy królewskiej, zakazując m.in.: nakładania nowych podatków bez zgody parlamentu, potwierdzając postanowienia wcześniejszego przywileju „magna carta” zakazujące więzienia bez wyroku, ograniczając dowolny nakaz kwaterunku dla wojska i związanych z tym nadużyć. Wobec potrzeb finansowych związanych z chęcią pomocy dla oblężonego La Rochelle i opozycji parlamentu wobec tych poczynań oraz obawiając się ataku na swojego faworyta George’a Villersa księcia Buckingham, król zgodził się na petycję. W euforii związanej ze zgodą parlament uchwalił podatki, ale późniejsze obrady ponownie zaktywizowały opozycję, co doprowadziło do rozwiązania parlamentu
Źródło: Parliament of England, 1628, domena publiczna.
tojNw8YfXW_000tp001
tojNw8YfXW_000tp002

Tak być dalej nie może – bunt

RACVN5d0oDVkn1
Wojna domowa w Anglii oraz walki ze Szkocją i Irlandią
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0.

W 1638 r. wybuchł bunt w Szkocji. Wojna domowa wymagała wystawienia znacznych sił zbrojnych, na co konieczne były pieniądze. Dotychczasowe sposoby ściągania i pozyskiwania gotówki okazały się niewystarczające. Karol I musiał zwołać parlament. Szybko okazało się jednak, że krytycy monarchy zdobyli w nim większość, dlatego po zaledwie 23 dniach obrad (13 kwietnia‑5 maja 1640 r.) król zamknął jego obrady. Był to tzw. 'krótki parlament', który jesienią został zastąpiony kolejnym zgromadzeniem, znanym w historii jako tzw. „długi parlament”, gdyż jego obrady - oczywiście z licznymi przerwami – z formalnego punktu widzenia trwały do 1660 r.

Nowy parlament zabezpieczył się przed rozwiązaniem, po czym zaczął podejmować decyzje likwidujące niezgodne z prawem – jego zdaniem – rozporządzenia Karola: anulował podatki, rozwiązał armię królewską, zlikwidował niektóre sądy królewskie (np. sąd Izby Gwiaździstej). Doprowadziło to do wybuchu otwartego buntu i ucieczki Karola I z Londynu w 1642 r. Rozpoczęła się wojna domowa, w której zwolennicy króla ponosili najczęściej porażki. W bitwie pod Naseby (1645 r.) wojska dowodzone przez jednego z przywódców parlamentu Olivera Cromwella kompletnie rozbiły siły królewskie, a sam Karol I dostał się do niewoli Szkotów, którzy wydali go parlamentowi.

Polecenie 4

Na podstawie powyższej ilustracji wymień, elementy satyryczne i te, które świadczące o negatywnym stosunku do Cromwella. Zwróć uwagę na opis herbu.

R1cdp0JOAuPB7
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Polecenie 4

Wyjaśnij, czym są insygnia władzy królewskiej. Podaj przykłady.

uzupełnij treść
Polecenie 5

Porównaj insygnia królewskie z tymi przedstawianymi na portretach zamieszczonych wyżej: Elżbiety I czy Karola I.

R1FK6dwodY5cV
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 5

Na podstawie opisu powyższej ilustracji wymień, elementy satyryczne i te, które świadczące o negatywnym stosunku do Cromwella. Zwróć uwagę na opis herbu.

Rt99gM6JIWdb7
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 3.0.

Republika monarchiczna czy monarchia republikańska

RACVN5d0oDVkn1
Wojna domowa w Anglii oraz walki ze Szkocją i Irlandią
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0.

Cromwell, mając pod swoimi rozkazami armię, zaczął wprowadzać radykalne zmiany. Swoich przeciwników w parlamencie siłą usunął z izby, tworząc tzw. 'parlament kadłubowy'. 'Kadłub' uznał króla winnym zdrady, a specjalny trybunał skazał go na śmierć. Wyrok wykonano 30 stycznia 1649 r. Anglię ogłoszono republiką, m.in. zlikwidowano Izbę Lordów. Radykalizm polityczny zaktywizował także radykałów społecznych. Ruch 'lewellerów' ('zrównywaczytojNw8YfXW_000tp003zrównywaczy') reprezentował biedniejsze, purytańskie warstwy rolników i chciał zrównania praw wyborczych, a diggerzy ('kopacze') marzyli o zniesieniu prywatnej własności.

Rd2XIQWABsZpM
Współczesna wydarzeniom grafika przedstawiająca scenę ścięcia Karola I Stuarta w 1649 r. w Londynie przed tzw. „Banqueting Hause” w Whitehall
Źródło: a. nn., 1649, domena publiczna.

Cromwell został zakładnikiem radykalizującej się armii. W jej interesie podjęto m.in. decyzję o podboju Irlandii, a także zacieśniono związek ze Szkocją. Konfiskowane majątki osób uznanych za rojalistów rozdawano żołnierzom. Jednocześnie podjęto działania wspierające interesy wielkiej burżuazji, prowadząc wojny z Holandią i tworząc podwaliny przyszłego imperium kolonialnego. W 1653 r. Cromwell przyjął godność lorda protektora, który to tytuł wskazywał na ciągle żywe w Anglii sentymenty monarchiczne. Ani on, ani jego syn Ryszard nie zdecydowali się jednak na przyjęcie korony i założenie nowej dynastii.

R1ChauJyKOtW2
Galway – miasto w Irlandii, jedno z ostatnich miejsc oporu Irlandczyków przeciwko wojskom Cromwella, zdobyte w 1652 r. Widać potężne fortyfikacje miasta, które zostało zdobyte na skutek głodu i zarazy, które trapiły mieszkańców.
Źródło: a. nn., domena publiczna.
tojNw8YfXW_000tp003

Wielki powrót monarchii

W 1660 r. wezwano do powrotu żyjącego na emigracji Karola II Stuarta, syna ściętego władcy. Nastąpiła restauracja monarchii, a jej symbolicznymi aktami stało się formalne rozwiązanie 'długiego parlamentu' (co można zinterpretować tak, jakby okres republiki cromwellowskiej nie miał miejsca) oraz skazanie królobójców na śmierć. Zwłoki Olivera Cromwella wyjęto z trumny i symbolicznie powieszono na szubienicy.

Niestety, Stuartowie nie wyciągnęli wniosków z tragicznej lekcji i nadal dążyli do wzmocnienia swojej władzy kosztem parlamentu. Wykształcił się układ polityczny zwolenników i przeciwników monarchii, który z biegiem czasu stanie się podstawą do tworzenia dwóch ugrupowań: torysówtojNw8YfXW_000tp004torysówwigówtojNw8YfXW_000tp005wigów, pierwszych nowoczesnych partii politycznych. Rywalizacja między nimi pozwoliła na uchwalenie w 1679 r. 'Habeas Corpus Act', który zapewniał bezpieczeństwo obywatelom, gdyż król nie mógł nikogo aresztować bez pisemnego nakazu sądowego. Musiano też w ciągu doby sformułować zarzuty wobec aresztanta.

Pomniki praw człowieka w historii

Habeas corpus to pierwsze słowa średniowiecznego, pisemnego nakazu sądowego kierowanego do władzy, która dokonała aresztowania jakiejś osoby, wzywającego tę władzę do postawienia zatrzymanego przed sądem, aby to sąd mógł stwierdzić legalność jej zatrzymania. Rozstrzygnięcie sądu dotyczy jedynie legalności samego faktu, nie zaś winy lub jej braku. W przypadku, gdy sąd orzekał nielegalność zatrzymania, więzionego należało uwolnić.

Istota tego prawa sprowadza się do zagwarantowania podstawowej zasady, że bezprawne zatrzymanie może zostać zaskarżone dzięki bezpośredniemu zwróceniu się do sądu (sędziego). Zasada ta odnosiła się do wszystkich aresztowanych, niezależnie od ich stanu. W ciągu 24 godzin aresztowany miał się zapoznać ze stawianymi mu zarzutami i nie mógł być przetrzymywany w więzieniu przed rozprawą sądową dłużej niż 3 do 20 dni.

BIB_001 Źródło: Pomniki praw człowieka w historii, red. H. Wajs, R. Witkowski, 2008, s. 143.
Habeas Corpus Act

I. Zważywszy, że szeryfowie, strażnicy więzienni i inni funkcjonariusze, którym powierzono dozór nad poddanymi królewskimi, zatrzymywanymi z powodu spraw karnych lub za takich uznanych, dopuszczali się zaniedbań w zakresie szybkiej realizacji nakazów Habeas Corpus kierowanych do nich, sprzeciwiając się wymienionym nakazom wysyłanym po raz drugi, trzeci lub wielokrotny; co więcej, działań zmuszających do uchylenia się od ich przestrzegania, co jest sprzeczne zarówno z obowiązkami urzędnika, jak i ze znanymi prawami tego kraju i na skutek czego liczni poddani królewscy byli, a w przyszłości mogliby być na długo przetrzymywani w więzieniu, ku ich wielkiej uciążliwości i cierpieniom, i to w przypadkach, gdy zgodnie z prawem mogliby odzyskać wolność za kaucją.

II. Dla zapobieżenia tego rodzaju stanowi rzeczy i spiesznej pomocy wszystkim uwięzionym z powodu jakichś spraw karnych lub za takie podawanych niech będzie postanowione […].

BIB_002 Źródło: Habeas Corpus Act.
Polecenie 6

Na podstawie tekstu źródłowego, podaj powód długiego przetrzymywania więźniów oraz, wymień kto miał wpływ na urzędników w sprawie ewentualnego szybszego uwolnienia skazanych.

R1C41WTY8bJ3o
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 7

Napisz, czemu miał zapobiec Habeas Corpus Act.

Ra3XaCMRTPqzK
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 8

Na podstawie powyższych tekstów wymień, czego dotyczył Habeas Corpus Act.

RW4USNVCiu0Fk
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tojNw8YfXW_000tp004
tojNw8YfXW_000tp005

Sławetna rewolucja – w kierunku parlamentaryzmu

Po śmierci Karola II, z braku legalnych potomków (dzieci z nieprawego łoża miał podobno 350), naturalnym sukcesorem tronu stał się jego brat Jakub II. O ile starszy z braci przeszedł na katolicyzm na łożu śmierci, o tyle nowy król był już katolikiem od dawna. W protestanckim kraju, w którym od lat budowano niechęć do 'papistów', było to nie lada problemem. Jednak Jakub II miał córki z pierwszego małżeństwa: Marię i Annę, które wychowane były jako protestantki. W związku z tym narodziny jego syna Jakuba z żony katoliczki Marii Modeńskiej wywołały tzw. 'chwalebną rewolucję' (1688), czyli przewrót pałacowy. Jakuba i jego katolickich potomków odsunięto od tronu na rzecz linii protestanckiej starszej córki Marii i jej męża Wilhelma III Orańskiego sprawującego również urząd stadhaudera (regenta–władcy) Holandii. Uchwalono 'deklarację praw' (ang. Bill of Rights), która zakazywała królowi zawieszania ustaw parlamentarnych, nakładania podatków bez zgody parlamentu i utrzymywania stałej armii w okresie pokoju. Zwiększono częstotliwość zwoływania parlamentu, zapewniono też wolność debaty parlamentarnej.

W stronę monarchii parlamentarnej

Panowanie Marii i Wilhelma, a później młodszej z córek Jakuba II Stuarta Anny, mimo niemal ustawicznie prowadzonych wojen, skonsolidowało i wewnętrznie uspokoiło monarchię. W 1701 r. parlament angielski przyjął 'Prawo o następstwie tronu (sukcesji)' (ang. Act of Settlement), które wykluczało dziedziczenie tronu przez nie–protestantów. W 1707 r., obawiając się ewentualnego separatyzmu szkockiego, obie monarchie połączono unią realną w miejsce personalnej. Powstało królestwo Wielkiej Brytanii ze wspólnym parlamentem.

RIeTkZ01H5g56
Oficjalny dokument, w którym parlament brytyjski przenosił dziedziczenie tronu na linię elektorów hanowerskich. Act of Settlement wydano w 1701 r.
Źródło: Torsten Bätge, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Przejęcie rządów przez nową dynastię wywodzącą się wprawdzie po kądzieli ze Stuartów, ale w linii męskiej od niemieckich książąt Hanoweru, przyspieszyło przemiany. Jerzy I nie znał i nigdy dobrze nie nauczył się języka angielskiego, dlatego powierzył kierowanie państwem premierowi. Nominowano go z partii, która miała przewagę w parlamencie, gdyż ułatwiało to rządzenie. Z biegiem czasu premier, chociaż pozostawał urzędnikiem króla, to rozliczany był ze swoich decyzji przez parlament. Stanowiło to początek systemu, który uznany później zostanie za wzorcowy dla państw demokratycznych.

Polecenie 9

Wymień chronologicznie wydarzenia i akty prawne, które doprowadziły do ukształtowania się w Anglii monarchii parlamentarnej.

RTwq7t5OBHJAK
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 10

Wymień, na przykładzie Anglii główne cechy monarchii parlamentarnej.

RqWJ5GnwFwbMO
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 11

Porównaj monarchię parlamentarną z monarchią absolutną, uwzględniając:

  • zakres władzy monarchy,

  • prawa i obowiązki poddanych,

Roj4RqIi5qFEc
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Specyfika społecznej struktury – stany na poły 'otwarte'

Anglia była w średniowieczu, podobnie jak pozostałe kraje europejskie, krajem feudalnym z podziałem stanowym na pozór różniącym się od wersji kontynentalnej jedynie drobnymi szczegółami. Najważniejsze były zasady dziedziczenia, w myśl których majątek i tytuł przechodziły na najstarszego syna. Młodsze dzieci musiały znaleźć inne źródła utrzymania i sposoby na zachowanie pozycji społecznej. Oczywiście był to problem głównie rodziców. Szukali oni dla dzieci bogatego ożenku, nawet poza stanem, z którego pochodzili lub intratnego urzędu czy synekury. W dalszej perspektywie miało to umożliwić im kupno majątku ziemskiego i powrót do uprzywilejowanego stanu.

Skutkiem takiej sytuacji była otwartość stanów i wzajemny przepływ między nimi najaktywniejszych jednostek. Pozwoliło to na swobodny obrót ziemią, umożliwiało jej kupno i sprzedaż. Bogate mieszczaństwo wiązało się ze średnią szlachtą (gentry), podobnie jak najzamożniejsi wolni chłopi (yeomeni i farmerzy) mogli wiązać się z oboma wymienionymi stanami.

Na tę mozaikę społeczną od XVI w. nakładało się również (po części ukryte) zróżnicowanie religijne. Wprawdzie oficjalnie zachowano jedność religijną, a jedynym prawnie uznanym wyznaniem był anglikanizm z władcą jako głową Kościoła, ale w kraju nie brakowało zwolenników katolicyzmu czy doktryny kalwińskiej, nazywanych purytanami.

Owce 'pożerają Starą Anglię' (grodzenia)

Jedną z najbardziej spektakularnych zmian w Anglii zapoczątkowały tzw. 'grodzenia'. Podobnie jak niemal w całej Europie, również na wyspach Brytyjskich dominował system agrarny zwany trójpolówką. Pod koniec średniowiecza zaczęto przejmować niektóre grunty na potrzeby wypasu owiec. Przeważnie zagarniano pastwiska i nieużytki gminne, ale w środkowej Anglii, gdzie uprawa zboża na sprzedaż była znacznie mniej opłacalna ze względu na wysokie koszty transportu do potencjalnych odbiorców, w pastwiska zamieniano nawet grunty orne.

Współcześni myśliciele podkreślali zgubne skutki owych 'grodzeń' dla ludzi, gdyż część wieśniaków musiała szukać zarobku i domostw w innych rejonach kraju, a nierzadko stawali się włóczęgami czy żebrakami.

Produkcja wełny okazywała się jednak bardziej opłacalna niż uprawa zboża, jako że wymagała mniejszego nakładu pracy. Ogrodzone pola wyłączano z normalnego cyklu trójpolówki, a w przyszłości ziemie te wykorzystywane były w wysokowydajnych formach produkcji – w XVIII w. np. czwórpolówki czy płodozmianu.