Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rv1cZskecBmRc
Obraz przedstawia najazd rycerzy zakonu krzyżackiego na wieś. Z lewej strony jest ich sześciu, trzech z nich ma zbroje, idą pieszo, trzymają kopie oraz trzy sztandary. Pierwszy sztandar przedstawia postać gryfa na czarno‑żółtym tle, drugi to biały krzyż na czerwonym tle, trzeci – czarny krzyż z orłem na białym tle. Pozostali rycerze w białych płaszczach ze znakiem krzyża na plecach siedzą na koniach. Jeden z nich zamiast hełmu ma czarny kaptur. Obserwują działania pozostałych czterech rycerzy (w zbrojach). Jeden z nich szarpie starszą kobietę w jasnej sukni i z nakryciem głowy. Drugi trzyma w ręku bat, pogania i popycha drugą młodszą kobietę, w podartej spódnicy. W tle widać dwie drewniane chaty kryte słomą, pod jedną z nich leży zabity mężczyzna. Dachy zajęły się ogniem. Po prawej stronie dwaj rycerze oddalają się w celu kontynuowania najazdu. Jeden trzyma miecz i kuszę, drugi zapaloną pochodnię.

Moralne i niemoralne strategie walki. Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza

Łowy na ludzi: apostolstwo krzyżackie
Źródło: Wojciech Kossak, 1909, domena publiczna.

Konrad Wallenrod to tytułowy bohater wydanej w 1828 roku powieści poetyckiej autorstwa Adama Mickiewicza. Postać kontrowersyjna ze względu na podejmowane wybory moralne. Wymyka się dotychczasowym schematom kreacji bohaterów literackich, ale wpisuje się w popularny w okresie romantyzmu typ określany mianem bohatera bajronicznego.

Bohater bajroniczny to postać tragiczna – indywidualista, skandalista i samotnik. Buntuje się przeciwko konwencjonalnym normom społecznym i powszechnie akceptowanym zasadom moralnym. Próbuje zgłębiać filozofię egzystencji oraz dotrzeć do istoty bytu. Bywa dumny i pełen pogardy dla świata, ale jednocześnie melancholijny, z rozdartą duszą i sprzecznymi emocjami.

Polecenie 1

1) Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, odszukaj w wybranym źródle wyjaśnienia pojęcia bajronizm i zapisz krótką definicję.

R1UOAEp9GDbgg
Miejsce na notatki

2) Opracuj materiały na temat jednego z wybranych współczesnych indywidualistów, buntowników, samotników, outsiderówj0000000DWB2v23_000tp001outsiderów.

RPLXLnxj7TH8r
Miejsce na notatki

3) Przeczytaj powieść poetycką Adama Mickiewicza Konrad Wallenrodj0000000DWB2v23_000tp002Konrad Wallenrod.

j0000000DWB2v23_000tp001
j0000000DWB2v23_000tp002
j0000000DWB2v23_0000000P
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

W kręgu ważnych pojęć

powieść poetycka
Definicja: powieść poetycka

dłuższy utwór wierszowany (pisany początkowo trzynasto-, a następnie jedenastozgłoskowcem), łączący elementy epickie z lirycznymi; jego dygresyjna, fragmentaryczna i zagadkowa fabuła zawiera dramatyczne momenty; za prekursora gatunku uznaje się Waltera Scotta553_wsWaltera Scotta, autora m.in. utworu o podtytule „poemat”: Pani jeziora (1810); w romantyzmie ogromną popularnością cieszyły się powieści poetyckie George’a Byrona553_gbGeorge’a Byrona, który w latach 1813–1814 napisał cztery utwory tego rodzaju: Narzeczona z Abydos, Korsarz, GiaurLara; pierwsza polska powieść poetycka wg badaczy to Maria Antoniego Malczewskiego; charakterystyczne dla rodzimych autorów było silne akcentowanie w utworach kolorytu lokalnego danego regionu, który najczęściej wymieniano w podtytule; obecne są nawiązania narratora do folkloru, fragmenty stylizowane na dawne podania przywoływane przez ludowego śpiewaka, którego postać była często kluczowa (np. Konrad Wallenrod – Halban); pierwszoplanowe znaczenie ma kreacja bohatera ukazanego jako jednostka zbuntowana, skłócona ze światem, która sprzeciwia się ustalonym normom moralnym, nie zważa na kolejne przeszkody i z determinacją dąży do osiągnięcia celu, dopuszczając się nawet zbrodni; powikłane losy skłaniają go do wyboru drogi życiowej wygnańca, pustelnika, mnicha

wallenrodyzm
Definicja: wallenrodyzm

postawa reprezentowana przez Konrada Wallenroda – tytułowego bohatera powieści poetyckiej Adama Mickiewicza; młody Litwin Walter‑Alf inspirowany przez ludowego barda Halbana, przybiera maskę prawowiernego rycerza i zdobywa zaufanie wrogów – zakonu krzyżackiego; po osiągnięciu najwyższego stanowiska, celowo w czasie nieudolnie prowadzonej wyprawy wojennej doprowadza do klęski; bohater wybiera sprzeczną z etosem zasadę walki podstępnej; to zemsta za napaść na jego ojczyznę; widoczny jest tu romantyczny kult średniowiecza; można powiedzieć, że Mickiewicz, na podstawie własnego konspiracyjnego doświadczenia, stworzył plan walki w warunkach niewoli; w związku z tym rosyjski senator Nowosilcow, inicjator procesu filomatów sprzeciwiał się wydaniu utworu, a cenzura usunęła słowa Halbana: „Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników podstępy” (pieśń IV, w. 343); tematyka i przesłanie poematu były wielokrotnie przedmiotem dyskusji i sporów. Z jednej strony był to dla większości Polaków utwór zachęcający do walki o niepodległość i podkreślający rolę jednostki w tej walce; z drugiej strony wielu krytyków uznało, że jest to utwór zalecający dwuznaczne moralnie postępowanie, w myśl zasady „cel uświęca środki”

Polecenie 2

Wypisz z podanych definicji pojęcia, których znaczenia nie rozumiesz, i przygotuj ich alfabetyczny spis. Zapoznaj się z wyjaśnieniami tych terminów.

R1SHIYy426i6o
Miejsce na notatki
553_ws
553_gb
j0000000DWB2v23_00000018
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Konrad Wallenrod

Pracując z tekstem utworu, poszukaj w nim fragmentów, które pozwolą ci zrealizować poniższe zadania.

Ćwiczenie 1

Wymień pięć cech, które najlepiej opisują Konrada Wallenroda. Do każdej cechy podaj odpowiedni fragment tekstu.

R1CdBd7y1YMLs
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 2

Przedstaw tło historyczne Konrada Wallenroda. Zwróć uwagę na skomplikowane relacje polsko‑krzyżackie.

Rt4hphhGJD2zS
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 3

Omów relacje uczuciowe łączące Konrada Wallenroda i Aldonę.

R1XcSRbPKdiWQ
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 4

Scharakteryzuj dylematy wewnętrzne Aldony.

R8INt2EuM38nK
Miejsce na notatki
Polecenie 3

Przedstaw trzy argumenty potwierdzające tezę zawartą w zacytowanym zdaniu: „Tragizm Konrada Wallenroda to dylemat wyboru między średniowiecznym etosem rycerskim a etyką maski, a konieczność ukrywania się pod maską, staje się powodem jego duchowej udręki”.

R1UE3QN0xLAVD
Miejsce na notatki
WstępStefan Chwin
Stefan Chwin Wstęp

MachiavelliMachiavelliMachiavelli rozgrzeszał z dwuznacznych moralnie decyzji księcia, którego okoliczności zmusiły do zdrady, kłamstwa i podstępu. Mickiewicz nie tworzy bohatera przyjmującego taką perspektywę. Problematykę poematu skupia wokół zagadnienia niemożności pełnej asymilacji makiawelizmu przez osobowość uformowaną w duchowej atmosferze kultury rycerskiej. Wallenrod to rycerz chrześcijański zmuszony do wyboru metod walki niezgodnych z etosem rycerskim. Przeżywany przezeń konflikt norm moralnych ma charakter doświadczenia tragicznego i współtworzy bardziej złożoną sytuację duchową bohatera, w której tragizm przejawia się także i na innych płaszczyznach. Decyzja o przedsięwzięciu tajnej misji pociąga za sobą doświadczenie tragiczności w sferze życia prywatnego. Aby ocalić ojczyznę, Wallenrod musi zniszczyć własne szczęście, musi też zniszczyć szczęście kobiety, którą kocha […]; […] musi popełnić czyny w jego odczuciu niemoralne […], musi wybrać sposób walki, który splami jego honor rycerski: musi dopuścić się kłamstwa i zbrodni. Wybiera sposób działania nie mieszczący się w granicach chrześcijańskiego etosu rycerskiego – niczym zamaskowany skrytobójca zadaje wrogowi „cios w plecy”. […] Wallenrod staje przed koniecznością zabijania z ukrycia, działa z „zasłoniętą” twarzą – co jest dla niego tym bardziej bolesne, że – jak się dowiadujemy – swój prestiż zdobył przecież walcząc otwarcie w turniejach na dworach Europy. Konrad musi też swoje prawdziwe oblicze ukrywać zarówno przed wrogiem, jak i przed własnymi rodakami; o jego misji wiedzą właściwie jedynie trzy osoby: Aldona, Kiejstut i Halban, naród litewski żywi z pewnością nienawiść do swego faktycznego obrońcy, widzi w nim bowiem tylko wielkiego mistrza, swego śmiertelnego wroga […].

j0000000DWB2v23_00000_BIB_002 Źródło: Stefan Chwin, Wstęp, [w:] Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, Wrocław-Kraków 1998.

Machiavelli
Ćwiczenie 5

Zinterpretuj stwierdzenia badacza Stefana Chwina: „W swoim poemacie Mickiewicz zobrazował kolizję między pragmatycznym nakazem podstępu a niezwykle silnie przeżywanym imperatywem jawności, który wciąż popycha bohatera do zrzucenia »maski«”.

RcDRL8lhqTnGh
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 6

Czy tragizm „porwanego za młodu” Konrada, jego uczucie bycia obcym i związany z tym tzw. uraz oddzielenia, mógł być głównym powodem jego pragnienia zemsty? Odpowiedz na pytanie i uzasadnij swoje zdanie.

R1D6bZVuQ3fPn
Miejsce na notatki
Wstęp (II)Stefan Chwin
Stefan Chwin Wstęp (II)

[Wallenrod] zanurza się w zapachu roślin ojczystych, „dziecinnieje”, staje się na powrót dzieckiem, powraca do swojej tożsamości prawdziwej. Nie jest to tylko proste przypomnienie miejsc, w których niegdyś żył. Dla Mickiewicza określenie „chmiel litewski” nie oznacza tylko rośliny rosnącej na terenie Litwy, litewskość nie jest tylko prostą kategorią geograficzną. Oznacza „ducha miejsca” – spełnia się tak w ludziach, jak i w naturze […]. Dlatego zetknięcie się z ojczystą roślinnością ożywia ukrytą tożsamość narodową w tym, kto został od ojczyzny oderwany. Jest to kontakt mistyczny i ekstatyczny […]. Wallenrod obcuje z ojczyzną idealną, estetycznie uformowaną w pieśniach. Obcuje z obrazem Litwy w szczególny sposób jednostronnym: z wizją szczęśliwej przeszłości narodu, szczęśliwej przyszłości oraz wizją udręczonych zniewolonych.

j0000000DWB2v23_00000_BIB_002 Źródło: Stefan Chwin, Wstęp, [w:] Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, Wrocław-Kraków 1998.
Ćwiczenie 7

Scharakteryzuj emocje Konrada Wallenroda podczas wspólnych potajemnych wypraw z Halbanem nad brzegi Niemna. Wypowiedź potwierdź cytatami z utworu. Wykorzystaj również uwagi Stefana Chwina.

RK0gZpXa5VZpY
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 8

Wyjaśnij, dlaczego Konrad Wallenrod ma poczucie skazania na wielkość, powołania do moralnej wielkości.

R1EthXCSZ8Npn
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 9

Omów różnicę między indywidualizmem Wallenroda a indywidualizmem bajronowskim. Możesz korzystać z dostępnych źródeł.

RauP6E0GknEWg
Miejsce na notatki
j0000000DWB2v23_0000002I
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Pieśń Wajdeloty

Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskichAdam Mickiewicz
Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich

O wieści gminna! Ty arko przymierza
Między dawnymi i młodszymi laty:
W tobie lud składa broń swego rycerza,
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty!
Arko! tyś żadnym niezłamana ciosem,

Póki cię własny twój lud nie znieważy;
O pieśni gminna, ty stoisz na straży
Narodowego pamiątek kościoła,
Z archanielskimi skrzydłami i głosem —
Ty czasem dzierżysz i broń archanioła…

Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało! Tłum ludzi obiega;
A jeśli podłe dusze nie umieją
Karmić ją żalem i poić nadzieją,

Ucieka w góry, do gruzów przylega
I stamtąd dawne opowiada czasy…
[…]
Słuchałem piosnek. Nieraz kmieć stuletni,
Trącając kości żelazem oraczem,
Stanął i zagrał na wierzbowej fletni

Pacierz umarłych; lub rymownym płaczem
Was głosił, wielcy ojcowie — bezdzietni…
Echa mu wtórzą. Ja słuchałem z dala.
Tym mocniej widok i piosnka rozżala,
Żem był jedynym widzem i słuchaczem.
[…]
Tak na dźwięk pieśni, kości spod mej stopy
W olbrzymie kształty zbiegły się i zrosły.
Z gruzów powstają kolumny i stropy,

Jeziora puste brzmią licznymi wiosły
I widać zamków otwarte podwoje,
Korony książąt, wojowników zbroje,
Śpiewają wieszcze, tańczy dziewic grono…
Marzyłem cudnie — srodze mię zbudzono!

j0000000DWB2v23_00000_BIB_003 Źródło: Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, [w:] tegoż, Wiersze i powieści poetyckie, Warszawa 1998.
Ćwiczenie 10

Wyjaśnij relacje, jakie łączą Wallenroda z Halbanem – wychowawcą i strażnikiem narodowej tradycji.

R38YEzRpxpNMS
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 11

Omów sens Pieśni Wajdeloty. Wyjaśnij aluzję biblijną, w której pieśń gminna jest porównana do Arki Przymierza.

RM1MZXlqJ0SEQ
Miejsce na notatki
Polecenie 4

Uzasadnij przekonanie o tym, że pieśń ujdzie cało. Możesz odwołać się do znanych ci przykładów dzieł literackich, również ilustrujących słowa wajdeloty.

R3HsgUuBY2fvc
Miejsce na notatki
j0000000DWB2v23_00000034
JPOL_E3_E4_Konteksty

Romantyczny kult średniowiecza

R1IGi3rRTsKv9
Sen Osjana
Źródło: Jean Auguste Ingres, 1813, domena publiczna.
RuCe8Y6IGiuWH
Osjanizm, Walterskotyzm, Gotycyzm Bezpośrednim sygnałem tego zjawiska było pojawienie się powieści Horace'a Walpole'a Zamczysko w Otranto (1764) noszącej podtytuł Powieść gotycka. Ta powieść o zawiłej intrydze, pełna niezwykłych zjaw, mówiących portretów, tajemniczych ożywających posągów, gdzie ważną rolę w rozwoju akcji odgrywały przepowiednie zawarte przykładowo w rodowej klątwie - była wyrazem reakcji na oświeceniowy racjonalizm. Bohater powieści - książę Manfred - to uosobienie "gotyckiego łotra", "szalonego tyrana i okrutnika. Powieści gotyckie tworzyli ponadto Anna Radcliff Tajemnice zamku Udolfo (1794) oraz Matthew Lewis Mnich (1796). Przykładem polskiej powieści gotyckiej jest m.in. Zamek kaniowski Seweryna Goszczyńskiego. Z pojęciem gotycyzmu łączy się fascynacja romantycznym krajobrazem Północy: lodowate wichry, mgła pokrywająca duże przestrzenie natury, zachmurzone szare niebo, zimnne morza i ich dzikie wybrzeża. Charakteryzuje go tajemniczość, cudowność, elementy grozy, sentymentalnej melancholii i kategorii wzniosłości. Na podstawie: Mieczysław Inglot, Romantyzm. Słownik literatury polskiej, Gdańsk 2007, s.66-76.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 5

Zastanów się i odpowiedz, czy dostrzegasz elementy któregoś z wymienionych powyżej nurtów we współczesnej kulturze? Weź pod uwagę utwory muzyczne, filmy, modę lub sztuki plastyczne.

RRzpgZxByCchJ
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 12

Omów, w czym przejawiał się romantyczny kult średniowiecza.

R1Sb6lMLZ63dj
Miejsce na notatki
R1EzsIgg0qMaQ
Średniowieczne miasto nad rzeką - kopia z 1830 roku autorstwa Karla Eduarda Biermanna
Źródło: Karl Friedrich Schinkel, 1813, domena publiczna.
Polecenie 6

Zinterpretuj zamieszczony powyżej obraz Karla Friedricha Schinkela [czyt. fridriśa szinkela] Średniowieczne miasto nad rzeką.

RXLwirrOsl8oU
Miejsce na notatki
Polecenie 6

W dostępnych źródłach znajdź informacje o cechach średniowiecznych miast. Wypisz te, które uważasz za charakterystyczne.

R1PANKoo1jAfF
Miejsce na notatki
j0000000DWB2v23_0000003Z
JPOL_E3_E4_Konteksty

Giaur

George Byron Giaur

Podobnie dusza zła kona w cierpieniach
Lub żyje jako skorpion w płomieniach.
Bo kiedy ludzi zwiąże pamięć zbrodni,
Światu niezdatni, a nieba niegodni,
Rozpacz nad nimi, pod nimi noc gruba,
Wkoło płomienie – a w pośrodku zguba.
[…]
Lepiej jest płynąć, choć się niebo chmurzy,
Niż morskiej nigdy już nie dostać burzy.
I gdy żywioły zakończyły wojnę,
Być wyrzuconym na brzegi spokojne.
W pustą zatokę i bez towarzyszy.
Późnego zgonu czekać w wiecznej ciszy;
Lepiej raz przepaść w zaburzone fale,
Niźli żyć gnijąc po trochu na skale.
[…]
Prawda, że miałem drapieżność jastrzębia,
Żem latał niszcząc i lejąc krwi strugi,
Alem się uczył kochać od gołębia,
Umrę nie znając, co kochać raz drugi.
Dobrze by było nieraz ludzi dumnych
Uczyć przykładem ptaków bezrozumnych!
Słowik, co w gajach nuci wiosny porą,
Łabędź, co zdobi piękne jezioro,
Małżonkę sobie jedną tylko biorą.
Niechaj trzpiot z licznych miłostek się chwali,
Niech tych wyśmiewa, co w miłości stali,
Niech sobie cacek szuka coraz innych,
Ja mu nie zajrzę tych uciech dziecinnych.
Lecz u mnie człowiek lekki i przewrotny
Mniej wart niżeli ów łabędź samotny,
Stokroć mniej niźli nieszczęsna dziewczyna,
Którą uwiódłszy zdrajca – zapomina.
Nie, ta na sercu mym niech ciąży wina!
Leilo! byłaś myśli moich treścią,
Moją rozkoszą i moją boleścią,
Tyś była cnotą, ty zbrodniami memi,
Nadzieją w niebie i wszystkim na ziemi!
Tak piękna jak ty nie była stworzona,
A jeśli gdzie, już nie dla mnie ona.
Nie chciałbym widzieć na ziemi i w niebie
Podobnej tobie, chyba samą ciebie.
Życia mojego okropne wypadki,
Łoże śmiertelne przyzywam na świadki,
Że ciebie dotąd kocham, jak kochałem.
Ty jesteś lubym serca mego szałem.

j0000000DWB2v23_00000_BIB_004 Źródło: George Byron, Giaur, tłum. Adam Mickiewicz, Kraków 1984.
Ćwiczenie 13

Zinterpretuj postawy życiowe, których obraz zawarty jest w przywołanych fragmentach Giaura.

RmiOXE9UerKBi
Miejsce na notatki
j0000000DWB2v23_00000048
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Polecenie 7

Zastanów się, czy we współczesnym świecie literatury i kultury odnajdziesz indywidualistów i samotników przypominających postawą Konrada Wallenroda lub Giaura. Opisz dwóch wybranych bohaterów.

RD2pJHlvGiQUO
Miejsce na notatki
Polecenie 8

Zinterpretuj obraz wybrany przez ciebie z proponowanych poniżej. Pamiętaj o specyfice romantycznej natury (przyrody) i bohatera‑indywidualisty.

R1BH4GMdzp1e4
Miejsce na notatki
Polecenie 8

Wyobraź sobie, że zaproszono cię do współpracy przy tworzeniu kolejnej edycji popularnej gry karcianej. Tym razem motywem przewodnim ma być bohater literacki, w twoim przypadku – romantyczny indywidualista. Opisz, jakie cechy i elementy graficzne umieścisz na dwóch kartach.

R7vPVYTWIVnY5
Miejsce na notatki
RVUeguU81ezOw1
Zadanie interaktywne polegające na uszeregowaniu słów kluczy w hierarchii ważności (według ucznia): bajronizm, bohater bajroniczny, wallenrodyzm, walterskotyzm, gotycyzm, osjanizm, powieść poetycka.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Słowa klucze

Zapoznaj się z poniższymi słowami kluczami związanymi z lekcją, a następnie zaproponuj ich własną kolejność. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji.

Słowa klucze: bajronizm, bohater bajroniczny, wallenrodyzm, walterskotyzm, gotycyzm, osjanizm, powieść poetycka.

R7OdLPYeGqTJ4
Miejsce na notatki