Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Morze – wyzwanie i źródło inspiracji.

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 1. zna znaczenie nowych terminów z zakresu teorii literatury np. epifora,

 2. zna najważniejszych przedstawicieli impresjonizmu (Renoir, Monet),

 3. rozumie znaczenie wpływy marzycieli i odkrywców na losy świata.

b) Umiejętności

Uczeń:

 1. potrafi wskazać i nazwać najważniejsze środki stylistyczne w wierszu J. Soszyńskiej i określić ich funkcje w tekście,

 2. potrafi wymienić najważniejsze cechy impresjonizmu,

 3. potrafi wypowiedzieć się na temat wpływu zdobywców i marzycieli na losy świata.

2. Metoda i forma pracy

Metoda problemowa, podawcza, metoda oglądowa, dyskusja, praca z tekstem lirycznym, praca indywidualna ucznia.

3. Środki dydaktyczne

Tekst liryczny (J. Soszyńska , Morze) i epicki (W. Whitman, Pionierzy), zdjęcia, widokówki przedstawiające morze, reprodukcje obrazów impresjonistów przedstawiających morze np. Renoir, Monet, Van Gogh.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Zapoznanie uczniów z tematem lekcji, zwrócenie uwagi na konieczność doceniania ludzi, którzy wpłynęli na losy świata.

b) Faza realizacyjna

 1. Zadanie uczniom pytania: „Kogo i dlaczego nazwalibyście zdobywcą, kogo marzycielem?”.

 2. Postawienie problemu: „Jaka jest sytuacja marzycieli, zdobywców i odkrywców – ludzi wyprzedzających epokę, w której żyją? Jak są odbierani przez otoczenie? Czy znajdują zrozumienie?”.

 3. Odczytanie tekstu W. Withama, Pionierzy.

 4. Rozmowa na temat wpływu zdobywców i marzycieli na losy świata.

 5. Zadanie uczniom pytania: „Jakie obszary ludzkiej aktywności najbardziej kojarzą się Wam z pojęciem zdobywca i marzyciel?”.

 6. Prezentacja zdjęć i reprodukcji obrazów o tematyce marynistycznej:

  • zadanie uczniom pytania: „O jakim obszarze, który od wieków fascynuje marzycieli i zdobywców będziemy dzisiaj rozmawiać?”,

  • rozmowa na temat skojarzeń, uczuć związanych z morzem,

  • uczniowie mają dokończyć w zeszytach zdanie: morze to....

 7. Uczniowie odczytują własne skojarzenia związane z morzem.

 8. Odczytanie wiersza J. Soszyńskiej, Morze.

 9. Analiza i interpretacja wiersza:

  • kto jest bohaterem wiersza?,

  • jaki jest stosunek podmiotu lirycznego do opisywanego w wierszu tematu?,

  • jakimi środkami stylistycznymi posługuje się poetka, żeby podkreślić wielkość i znaczenie morza? (personifikacja, porównanie, anafora),

  • do kogo zostaje porównane morze?

 10. Zwrócenie uwagi na to, że morze w sposób szczególny fascynowało malarzy impresjonistów:

  • wprowadzenie i wytłumaczenie nowego terminu z zakresu historii sztuki: impresjonizm (nurt w malarstwie, narodził się we Francji w XIX w., cechy charakterystyczne to: fascynacja naturą, widoczne pociągnięcia pędzlem, gra świateł, ciepła kolorystyka, szkicowość, brak wyraźnych konturów, przedstawiciele: Renoir, Monet, Van Gogh).

c) Faza podsumowująca

 1. Rozmowa podsumowująca na temat uczuć, przeżyć i fascynacji, jakie od wieków budziła siła i tajemniczość morza.

 2. Uczniowie samodzielne zapisują wnioski w zeszycie.

5. Bibliografia

Soszyńska J., Morze, , [w:] T. Garsztka, Z. Grabowska, G. Olszewska, Z XX i XXI wieku, podręcznik do I klasy gimnazjum, Znak, Kraków 1999, s.161.

Whitman W., Pionierzy, [w:] T. Garsztka, Z. Grabowska, G. Olszewska, Z XX i XXI wieku, podręcznik do I klasy gimnazjum, Znak, Kraków 1999, s.161.

Reprodukcje obrazów impresjonistów www.impresjonizm.art.pl

6. Załączniki

a) Zadanie domowe

W formie listu do kolegi lub kartki z pamiętnika opisz swoje uczucia związane z morzem albo opisz przygodę, która Cię spotkała nad morzem.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Lekcje przeznaczona jest na 45 minut, ale można rozbudować informacje związane z impresjonizmem, zaprezentować więcej obrazów, wówczas lekcja może zostać zrealizowana na dwóch jednostkach lekcyjnych.

RbkuyhSjc1d8j

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 98.37 KB w języku polskim
R15TLfaTDkKyM

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 21.00 KB w języku polskim