Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Najlepsza firma - prezentacje

Cele lekcji

Ogólny cel lekcji:

Celem lekcji jest doskonalenie sprawności słuchania i mówienia na temat wymarzonej firmy.

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna słownictwo związane z firmą,

 • zna wymowę i znaczenie nowych wyrażeń,

 • wie, jak przygotować i zaprezentować projekt,

 • zna zalety i wady przedsiębiorstwa.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi posługiwać się wyrażeniami dotyczącymi firmy podczas lekcji, egzaminu maturalnego lub zawodowego oraz w rzeczywistej sytuacji życiowej,

 • ćwiczy sprawności słuchania i mówienia,

 • wykorzystuje posiadany zasób słów i wyrażeń do wypowiedzi w sytuacji prezentacji swojego projektu,

 • potrafi słuchać ze zrozumieniem,

 • wykonuje ćwiczenia związane z tematem,

 • prezentuje projekt,

 • formułuje wypowiedzi,

 • dokonuje syntezy wiadomości,

 • krytykuje usłyszane informacje,

 • korzysta z technologii informacyjnej (komputer, rzutnik multimedialny, Internet).

c) Postawy

Uczeń:

 • harmonijnie współpracuje z kolegami i nauczycielem,

 • nie obawia się prezentować swoich wiadomości na forum klasy.

2. Metoda i forma pracy

Metoda: podejście komunikacyjne, metoda projektu, pytania‑odpowiedzi, audiolingwalna, pogadanka

Forma: praca w grupach, zespole i indywidualna

3. Środki dydaktyczne

Rzutnik multimedialny, komputer

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel podaje temat i ogólny cel lekcji: „Dokonacie prezentacji multimedialnych swoich projektów „Najlepsza firma”. Następnie będziecie o nich rozmawiać”. Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie przygotowali pracę domową (projekt – prezentacja multimedialna „Najlepsza firma”).

b) Faza realizacyjna

 1. Każda grupa przedstawia swoją prezentację pod tytułem „Najlepsza firma”. Uczniowie obsługują komputer i rzutnik oraz opowiadają o wybranych przedsiębiorstwach. Nauczyciel pomaga w razie problemów.

 2. Po każdej prezentacji odbywa się krótka rozmowa na jej temat. Pozostałe grupy podczas słuchania mają przygotować po jednej wadzie i zalecie obejrzanego projektu. Następuje dyskusja – uczniowie bronią swojej prezentacji. Nauczyciel podsumowuje rozmowę i dokonuje wspólnie z uczniami wstępnej oceny.

 3. Nauczyciel w porozumieniu z uczniami ustala końcowe oceny dla każdej grupy. Komentuje całość i chwali uczniów za wkład pracy.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel ocenia aktywność wszystkich uczniów plusami i minusami. Zadaje też pracę domową. Przypomina o konieczności nauczenia się poznanych dziś wiadomości.

5. Bibliografia

 1. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.

 2. Taylor L., International Express Pre‑intermediate, Oxford University Press, Oxford 2006.

 3. www.microsoft.com

 4. www.orlen.pl

 5. www.longman.com

6. Załączniki

Zadanie domowe

 1. Naucz się poznanych dzisiaj wiadomości.

 2. Popraw swoją prezentację zgodnie ze wskazówkami nauczyciela i kolegów.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Uczniowie korzystają z informacji z podręcznika ze stron 70‑71 oraz wiadomości znalezionych w Internecie i innych mediach. Mogą wymyślić swoją firmę. Projekt należy zadać odpowiednio wcześnie i ustalić terminy konsultacji dla uczniów tak, aby nadzorować ich postępy i poprawiać błędy, czy też zachęcać do dalszej pracy. Można opracować kontrakt, kartę oceny i inne elementy metody projektu, ale można też założyć, że uczniowie wykonają swoją pracę samodzielnie i sprawiedliwie ją potem ocenią. Zależy to od poziomu i stosunku uczniów do nauki. Projekt może opisywać prawdziwą lub zmyśloną firmę. Powinien zmieścić się na około 10‑20 slajdach. W projekcie powinny znaleźć się informacje na temat nazwy firmy, jej działalności, pracownikach, dyrekcji, pensjach, czasie pracy, emeryturze, opiece medycznej, urlopach, podwyżkach, bonusach, zaletach, rozwoju zawodowym, szkoleniach, posiłkach, sukcesach itp. Po lekcji uczeń powinien znać zwroty związane z fimą, np.: company, employees, retire, bonus, rise, benefit, flexitime, career, pension, health care, boss etc.

R9C53EBzNJYqq

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 103.05 KB w języku polskim
RINI7lZMFSDSM

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 22.00 KB w języku polskim