Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Naród wybrany

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

 • Uczeń wie, jakimi nazwami określano w historii naród wybrany.

 • Uczeń wie, że Izraelici zostali wybrani przez Boga.

b) Umiejętności

 • Uczeń umie wymienić nazwy, jakimi określano naród wybrany.

 • Uczeń rozumie, że Hebrajczycy zostali wybrani dzięki swojej wierze.

2. Metoda i forma pracy

Rozmowa kierowana, rozwiązywanie kart pracy,

3. Środki dydaktyczne

Podręcznik, karta pracy, prezentacja multimedialna, kartki z napisanymi słowami: Hebrajczycy, Żydzi, Izraelici.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 • Modlitwa.

 • Czynności porządkowe, sprawdzenie obecności.

 • Na dzisiejszej lekcji rozmawiać będziemy o wyjatkowym narodzie. Rozwiązanie rebusu jest tematem dzisiejszej katechezy.

 • Uczniowie rozwiazują zadanie 1 z karty pracy.

b) Faza realizacyjna

 • Najstarszą historię Narodu Wybranego przedstawia Biblia, która określa ich jako naród wybrany przez Boga. Wyróżniali się spośród innych narodów wiarą w jedynego, prawdziwego Boga. Używano kilku nazw ma określenie tego narodu: Hebrajczycy, Izraelici, Żydzi.

 • Podział klasy na 2 grupy i ich wielokrotność. Każda grupa losuje nazwę:

- Hebrajczycy

- Izraelici Żydzi /2 wyrazy z racji ich długości/ uczniowie układają krzyżówki do wylosowanych słów. Warunek – wszystkie wyrazy muszą łączyć się ze Starym lub Nowym Testamentem.

Przykład:

H

O

R

E

B

N

E

B

O

A

B

R

A

H

A

M

J

E

T

R

O

F

A

R

A

O

N

J

O

R

D

A

N

E

G

I

P

C

J

A

N

I

E

M

O

R

Z

E

Ż

Y

D

Z

I

I

Z

R

A

E

L

I

C

I

W

Y

B

R

A

N

Y

 • Uczniowie prezentują swoje prace.

 • Przedstawienie uczniom prezentacji multimedialnej.

Slajd 2 – na początek definicja narodu wybranego, jaką podaje Encyklopedia Internetowa Wikipedia - Naród wybrany – istniejący w judaizmie i chrześcijaństwie pogląd o szczególnych związkach Żydów z Bogiem, przekazany w Starym Testamencie i Nowym Testamencie.

Slajd 3 – jednak naród wybrany określany jest przy pomocy 3 słów: Hebrajczyk, Żyd, Izraelita.

Slajd 4 – słowo Hebrajczyk, wg podręcznika dla klasy IV, oznacza człowieka, który przechodzi, idzie. Od tego słowa lud wybrany przejął nazwę, kiedy jeszcze był ludem pasterskim, mieszkał w namiotach i zanim osiedlił się w ziemi Kanaan. Było to około roku 1235 p.n.e.

Slajd 5 – Izrael – „El” to jedno z imion Boga – oznacza jego moc. Początkowo imię to nosił Jakub, jako przodek narodu wybranego, jednak po osiedleniu się w ziemi Kanaan, nazwą tą zaczęto określać cały lud. To czas od 1235 do 587 r. przed Chrystusem.

Slajd 6 – Podręcznik określa słowem żydzi plemię, które zamieszkiwało tereny wokół Jerozolimy. Słowo żyd oznacza też chwalić. Od 536 roku przed Chrystusem zaczęto tak nazywać naród wybrany.

Slajd 7 – Naród wybrany – dlaczego wybrany? Tłumaczy nam to tekst z Pisma świętego Pwt 7, 7‑8

Nauczyciel prosi uczniów o głośne odczytanie tekstu.

Slajd 8 – przedstawia trasę wędrówki narodu wybranego

Slajd 9 – naród wybrany zajmował się pasterstwem, prowadził więc koczowniczy tryb życia. Mieszkał w namiotach, które przenosili, gdy poszukiwali pastwisk dla swoich stad.

Slajd 10 – w jaki sposób zdobywali pożywienie? Najprostszym i najbardziej popularnym sposobem było polowanie. Często było koniecznością, bo wokół ich miejsca zamieszkania było dużo dzikich zwierząt, stanowiących zagrożenie dla ludzi i stad. Ważną rolę odgrywało rybołówstwo – najlepszy okres połowu trwał od grudnia do marca, a ulubionym produktem był miód. Nieznany był jeszcze cukier, więc używano miodu do wyrobu słodyczy i jako lekarstwa.

Slajd 11 – wiedli bardzo skromne życie. Z reguły jadali 3 razy dziennie: rano – mleko, kawałek chleba i kilka oliwek; w południe – szybki posiłek podczas pracy – chleb, ser, świeże lub suszone owoce, mleko lub wino z wodą. Wieczorem, w towarzystwie wszystkich członków rodziny, spożywano najważniejszy posiłek. Stanowiła go zupa zrobiona z ziarna pszenicy, z grochu, bobu i soczewicy, przyprawiona ziołami i solą.

Slajd 12 – już od piątkowego wieczoru zaczynało się święto żydowskie, czyli szabat. Trwa on od zmierzchu w piątek do zmierzchu w sobotę. Tradycyjnie w piątek, przed zmierzchem, zaczyna się uroczyste nabożeństwo piątkowe w każdej świątyni żydowskiej, czyli synagodze, po którym wraca się do domu na wieczerzę szabasową. W sobotę je się uroczysty, ale zimny obiad, po czym spędza się czas na modlitwach lub nauczaniu w synagodze. W tym czasie zakazana jest więc wszelka praca zarobkowa, sprzątanie, gotowanie i podróżowanie na większe odległości.

c) Faza podsumowująca

 • Rozmowa na temat prezentacji

  • Jakich innych określeń używano dla nazwania narodu wybranego?

  • Co oznacza słowo Hebrajczyk?

  • Co oznacza słowo Izrael?

  • Co oznacza słowo Żyd?

  • Jaki tryb życia prowadzili hebrajczycy?

  • W jaki sposób zdobywali pożywienie?

  • Co jadali?

  • Kiedy rozpoczynało się dla nich święto?

  • Uzupełnianie kart pracy

5. Bibliografia

 1. Silvia Gastaldi, Claire Musatti, Podróż w głąb Biblii, życie i obyczaje, Oficyna Wydawnicza Alba.

 2. J. Szpet, D. Jackowiak, Powołani przez Boga Ojca, podręcznik dla klasy IV, wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2002.

 3. J. Szpet, D. Jackowiak, Powołani przez Boga Ojca, podręcznik metodyczny nauczyciela dla klasy IV, wydawnictwo Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2002.

6. Załączniki

a)Karta pracy ucznia – Naród wybrany

b) Zadanie domowe

Dokończenie zadań z karty pracy.

Rgp5ZAcmuEnzW

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 78.00 KB w języku polskim