Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1AhfTirKvlzU
Na obrazie nagi mężczyzna przykuty do krzyża. Na głowie ma koronę cierniową, a wokół widać aureolę. Nad nim widać mężczyznę z długimi siwymi włosami i z siwą brodą, który rozciąga nad krzyżem ręce. Przed krzyżem widać postać z aureolą, która udziela Komunii Świętej osobie zamkniętej w wieży. Osoba ta ma na głowie czapkę biskupią. Obok wieży klęczy anioł. Za krzyżem widać egzekucję osoby w czapce biskupiej. Ma związane oczy. Obok niego leżą zwłoki z oddzieloną głową z aureolą. Egzekucję wykonuje brodaty mężczyzna dużym toporem. W tle widać ludzi, a jedna z nich trzyma związaną osobę z aureolą. Osoba ta podobnie jak ta z odciętą głową ma wokół głowy włosy, a środek wygolony.

Narodziny i rozwój chrześcijaństwa

Komunia święta i męczeństwo św. Dionizego
Źródło: Henri Bellechose, 1416, tempera na desce, Luwr, tylko do użytku edukacyjnego.
Polecenie 1

Przedstaw główne zasady judaizmu.

RumfnidSKJD4f
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 2

Określ zasięg terytorialny cesarstwa rzymskiego w I w. n.e.

RcpGAG2CV2Umc
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Palestyna pod rzymskim panowaniem

Pod koniec I w. p.n.e. Palestyna znajdowała się pod rzymskim panowaniem. Zamieszkujący ją Żydzi szukali nadziei na odmianę losu w odnowieniu swojej wiary. W religii żydowskiej zaszły duże zmiany: zaczęły powstawać dziesiątki ugrupowań, odłamów. Tylko niektóre z nich uzyskały oficjalny status grup religijnych w obrębie judaizmu, jak np. faryzeuszefaryzeuszfaryzeusze uznający jedynie prawo pisane zawarte w Biblii.

Rzymianie konsekwentnie prześladowali większość ugrupowań. Traktowali wystąpienia ich przywódców jako akty agitacji politycznej, mające na celu podburzanie miejscowej ludności do powstania przeciwko władzy.

Mesjasz
poganin
faryzeusz
Stary Testament
represje

Jezus Chrystus

RzoYtGQyUto281
Witraż przedstawiający nauczanie Jezusa. Pierwszymi uczniami Jezusa było dwunastu apostołów
Źródło: Cadetgray, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Około 30 r. n.e. zaczął nauczać Jezus z Nazaretu. Według tradycji urodził się w Betlejem niedaleko Jerozolimy, w krainie zwanej Judeą. Dzieciństwo i czas dorastania spędził w niewielkiej wiosce o nazwie Nazaret, w Galilei na północy Izraela. Choć Jezus Chrystus jest postacią historyczną, trudno rozstrzygnąć, w jakiej mierze opowieści, które zachowały się na jego temat w Ewangeliach i w najstarszej literaturze chrześcijańskiej, odzwierciedlają rzeczywisty przebieg wydarzeń. Chrześcijanie wierzą, że Jezus był Synem Bożym i Mesjaszem zapowiadanym przez proroków Starego TestamentuStary TestamentStarego Testamentu.

Poglądy Jezusa były pod wieloma względami rewolucyjne. Nawoływał on ludzi do wzajemnej bezwarunkowej miłości, głosząc zarazem miłość wszechmocnego Boga do człowieka. Był bezwzględnie przekonany o otwartej dla wszystkich drodze wybawienia po śmierci w królestwie, które 'nie było z tego świata'. W ten sposób pokazał w nowej perspektywie przesłanie Starego Testamentu i zawartą w nim koncepcję narodu wybranego, obietnicę doczesnej ziemi obiecanej i przyjścia zbawiciela, który miał odbudować królestwo Izraela. Jezus zebrał wokół siebie sporą grupę zwolenników. Jego nauki zaczęły zyskiwać na popularności wśród Żydów w rządzonej przez Rzymian Syro‑Palestynie. Przez swoich uczniów był uznawany za MesjaszaMesjaszMesjasza, czyli w języku greckim – Chrystusa.

Jezus zginął męczeńską śmiercią, ukrzyżowany z rozkazu prefekta Judei Poncjusza Piłata.

Pierwsi chrześcijanie

R1EWhafmybH441
Święty Paweł z Tarsu
Źródło: Bartolomeo Montagna, 1482, Muzeum Poldi Pezzoli, domena publiczna.

Pierwsi chrześcijanie, czyli wyznawcy nauki Jezusa, byli Żydami, a ich wspólnota liczyła zapewne jedynie sto kilkadziesiąt osób (początkowo, bo po kazaniu Piotra po wyjściu z Wieczernika, nawróciło się około 3 tysiące ludzi. Więc wczesna wspólnota liczyła już minimum parę tysięcy ludzi. ). Jej ośrodkiem była Jerozolima, a przywódcami krewni i najbliżsi uczniowie Chrystusa: Piotr, Jakub i Jan, którzy wywodzili się z grona dwunastu apostołów. Świętą księgą chrześcijan była Biblia. Początkowo wydawało się, że chrześcijanie to jedno z licznych ugrupowań żydowskich, które głosiły przybycie mesjasza i bliski koniec świata, czyli apokalipsę. Tradycyjni Żydzi byli jednak coraz bardziej niechętni Jezusowi. Po pierwsze dlatego, że według nich nie mógł być mesjaszem: był przecież tylko ubogim Galilejczykiem (nawet nie Judejczykiem). Po drugie – dla Żydów twierdzenie chrześcijan, że Jezus jest Synem Bożym, a jego ojcem jest Bóg Żydów, Jahwe, było bluźnierstwem.

Przełomem okazało się nawrócenie na chrześcijaństwo Pawła z Tarsu, który wcześniej prześladował wyznawców Jezusa. Doznał on niezwykłego objawienia. Uwierzył, że ukrzyżowany Jezus, mimo poniżającej śmierci i skromnego pochodzenia, był prawdziwym mesjaszem. Nawrócenie Pawła miało ogromny wpływ na losy rodzącego się chrześcijaństwa. Paweł był lepiej wykształcony od członków pierwotnej gminy. Zdecydował się skierować chrześcijańskie nauczanie także do pogan, mieszkańców Azji Mniejszej i Grecji. Założył wiele nowych wspólnot chrześcijańskich, w dużej części złożonych z nawróconych poganpoganinpogan.

R1RyStpOmmrnm
Ewangeliści (Mateusz, Marek, Łukasz, Jan), Grandes Heures d'Anne de Bretagne
Źródło: Jean Bourdichon, 1503, Bibliothèque nationale de France, domena publiczna.
Ciekawostka

W 1986 roku na dnie Jeziora Tyberiadzkiego znaleziono dobrze zachowaną łódź rybacką, pochodzącą z okresu między I w. p.n.e. a połową I w. n.e. Wykazywała ślady licznych napraw, co świadczy o tym, że była używana przez kilka dziesięcioleci, a może nawet przez sto lat. Jest więc bardzo prawdopodobne, że pływała na jeziorze w czasie, kiedy nad jego brzegami pojawiał się Jezus Chrystus. Warto zauważyć, że kilku uczniów Chrystusa było rybakami, a w Ewangeliach znajdujemy aż 50 wzmianek o łodziach rybackich.

Znak ryby budził różne skojarzenia. Uczniami Chrystusa byli rybacy także w sensie metaforycznym: apostołowie mieli 'łowić' ludzi, czyli nawracać ich na swoją wiarę. Poza tym greckie słowo ichthys (ryba) stanowiło skrót imienia Jezusa Chrystusa. Zawierało pierwsze litery słów składających się na krótką formułę: 'Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel'.

RTD8pobwUz4yv
Chrześcijańskie epitafium w języku greckim i łacińskim z początku III w. n.e.
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Polecenie 3

Wskaż na powyższej ilustracji chrześcijańskie symbole.

RSidbJb64dVEr
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 3

Zaznacz, co oznacza greckie słowo Ichthys.

Rx4TOSGRKIdWr
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 1
R1Ln9erIvH1MA1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Prześladowania chrześcijan

W I–II w. n.e. chrześcijaństwo zdobywało nowych wyznawców. Początkowo najszybciej rozwijało się na Wschodzie, w najbliższym mu kulturowo i językowo środowisku. W I w. n.e. faktyczną stolicą chrześcijaństwa była Jerozolima, miejsce śmierci Jezusa oraz działalności apostołów. W II i III w. n.e. doszło do ukształtowania się kilku wielkich ośrodków chrześcijaństwa, z Rzymem, Antiochią w Syrii i Aleksandrią w Egipcie na czele. Chrześcijaństwo szybko dotarło również do śródziemnomorskich metropolii, m.in. do Efezu czy Kartaginy.

Polecenie 4

Wypisz wnioski, które na temat rozwoju chrześcijaństwa można wysnuć, analizując poniższą mapę. Podaj, jakie rządziły nim mechanizmy.

Napisz, jakie wnioski na temat rozwoju chrześcijaństwa można wysnuć, analizując poniższy opis mapy. Jakie rządziły nim mechanizmy?

RQjgqr5kUGkVR
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
RZ82RCBlJo68f
Chrystianizacja Europy
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY 3.0.

Chrystianizacja Europy

Miejsce narodzin i śmierci Jezusa: Jerozolima.

Pierwsze gminy chrześcijańskie w I i II wieku.

Większe gminy oznaczone są z nazwy, mniej znaczące występują tylko jako kropki na mapie:

 • Aleksandria,

 • Kartagina,

 • Rzym,

 • Mediolan,

 • Lugdunum,

 • punkty na terenie Palestyny (miasto z nazwą: Jerozolima);

 • punkty na terenie Syrii (miasto z nazwą: Antiochia),

 • punkt na terenie Mezopotamii,

 • punkt na terenie Cylicji,

 • punkty na zachodnim terenie współczesnej Turcji (miasto z nazwą: Efez),

 • Bizancjum (Konstantynopol),

 • punkty na terenie Macedonii,

 • punkty na terenie współczesnej Grecji,

 • punkty na terenie Krety,

 • punkt na terenie Cyrenajki,

 • punkty na terenie Germanii,

 • punkty na terenie Krety.

Zasięg chrześcijaństwa w IV wieku: częściowo obszary: Azji Mniejszej, Azji Zachodniej na wybrzeżu Morza Śródziemnego, Afryki Północnej na wybrzeżu Morza Śródziemnego, wybrzeża Morza Czarnego, obszary w całej Europie Zachodniej.

Zasięg chrześcijaństwa w V wieku: wszystkie wymienione wyżej obszary zostały objęte zasięgiem chrześcijaństwa.

Granice Imperium Rzymskiego w IV wieku:

granice obejmowały cały basen Morza Śródziemnego (Italia, Grecja, Azja Mniejsza, Palestyna, Egipt i całą północną Afrykę, Hiszpania, Galia). Posiadłości w Brytanii i Irlandii. Północną granicą był Wał Hadriana w Brytanii oraz Ren i Dunaj w środkowej Europie.

Prowincje rzymskie:

 • Irlandia i Brytania;

 • Germania;

 • Galia;

 • Hiszpania;

 • Recja;

 • Italia;

 • Sycylia;

 • Panonia;

 • Recja;

 • Baleray;

 • Korsyka;

 • Sardynia;

 • Kreta;

 • Cypr;

 • Mauretnia;

 • Numidia;

 • Afryka;

 • Cyranejka;

 • Egipt;

 • Arabia;

 • Jerozolima;

 • Syria;

 • Cylicja;

 • Mezopotamia;

 • Kapadocja;

 • Tracja;

 • Mezja;

 • Macedonia.

Początkowo Grecy i Rzymianie nie umieli odróżniać wyznawców Chrystusa od wyznawców judaizmu. Zachowywali do nich typowe antyżydowskie uprzedzenia. Od mniej więcej końca I w. n.e. zaczęli sobie jednak zdawać sprawę, że chodzi o dwa różne wyznania. Było to o tyle istotne, że judaizm stanowił uznaną w prawie rzymskim religię, która cieszyła się pewnymi przywilejami. Prawo gwarantowało zarówno poszanowanie tradycji Żydów, jak i narzucało im pewne obowiązki.

RG6qK96EZM2Xr1
Popiersie Konstantyna Wielkiego
Źródło: Wikimedia Commons, Jean Christophe BENOIST, licencja: CC BY 2.5.

W cesarstwie rzymskim chrześcijanie często spotykali się z przejawami niechęci, wrogości albo wręcz z represjamirepresjerepresjami, najpierw ze strony Żydów, a potem pogan. Miały one zwykle postać prześladowań, początkowo wzniecanych przez wrogi chrześcijanom tłum, ale nie przez władze. Wyjątek stanowiły prześladowania, których dopuszczał się cesarz Neron, obwiniający chrześcijan o pożar Rzymu w 64 r. n.e.

Do nasilenia prześladowań dochodziło jednak w trudnych dla cesarstwa czasach, podczas wojen i epidemii w II w. n.e. Śmierć za wiarę poniosło wówczas wielu męczenników. Aby w ciężkich chwilach zjednać bogów, władcy egzekwowali od wszystkich obywateli składanie ofiar ku czci rzymskich bogów i cesarza. W ten sposób przymuszali chrześcijan do wyrzeczenia się swojej wiary. Część wiernych składała ofiary obcym sobie bogom, ale niektórzy po odbyciu pokuty wracali do swojej wiary.  Rzymska cywilizacja okazała się jednak dla chrześcijaństwa raczej szansą niż zagrożeniem. Względny dobrobyt, rządy prawa i sprawna administracja zapobiegały wybuchom społecznym, a łatwość podróżowania i komunikacji pomagała chrześcijańskim misjom. W 313 roku cesarz Konstantyn Wielki wydał edyktedyktedykt, który zrównywał chrześcijaństwo z innymi religiami w państwie.

t7yslBzKYN_0000002Y
edykt

Podsumowanie

Ćwiczenie 2
R1VOrEbIzf65F1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R1DoFxLfnbrBD1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Polecenia

Polecenie 5

Opisz sytuację Żydów w Palestynie w I w. n.e.

RD1X1hor7dttR
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 6

Wyjaśnij, jak wyglądały narodziny chrześcijaństwa w Palestynie w I w. n.e.

RS29NbQBJqYU1
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 7

Przedstaw rozwój i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim.

R1XiSgacXiKFz
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 8

Podaj przyczyny prześladowania chrześcijan.

RPx7aJ9mAjmXG
(Uzupełnij).
Źródło: Contetplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.