Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Nasze zabytki – zwiedzamy Polskę

Etap

I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III

Przedmiot

Edukacja plastyczna

Wymagania szczegółowe:

(II.3.b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej).

Temat lekcji:

Nasze zabytki – zwiedzamy Polskę

Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.

Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna najważniejsze zabytki sztuki polskiej,

 • wypowiada się na temat znanych dzieł sztuki,

 • posługuje się podstawowymi pojęciami w opisie dzieł

umiejętności – uczeń:

 • potrafi wskazać na mapie lokalizacje ważnych dzieł architektury i sztuk plastycznych,

 • potrafi korzystać z przekazów medialnych,

 • wyszukuje informacji na określony temat

postawy:

 • kształtowanie postawy obywatelskiej,

 • propagowanie wartości patriotycznych,

 • budzenie szacunku dla dzieł należących do polskiego dziedzictwa narodowego

Metody pracy:

rozmowa nauczająca (pogadanka), prezentacja, działania praktyczne (wklejanie).

Forma pracy:

indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:

albumy z zabytkami sztuki polskiej, widokówki z zabytkami polskimi, reprodukcje dzieł sztuki polskiej

w tym zasoby multimedialne:

Aplikacja do przyporządkowywania/ przypisywania spośród podanych zasobów właściwych pojęć/ cech dziełom architektury i sztuk plastycznych.

Materiały plastyczne:

Konturowe mapy Polski z zaznaczonymi miastami.

Przebieg lekcji

 1. Czynności organizacyjne.

 2. Nauczyciel może rozpocząć lekcję dowolnym wierszem o ojczyźnie, np. wierszyk Elżbiety H. Krystek‑Jones „Polska ([http://elzbieta‑jones.blog.onet.pl/2010/09/19/polska‑3/](http://elzbieta‑jones.blog.onet.pl/2010/09/19/polska‑3/)). Następnie z wiersza nauczyciel wskazuje na kolumnę Zygmunta jako ważny zabytek Warszawy. Opowiada uczniom, że każde miasto ma swój zabytek, który jest dla jego symbolem.

faza wprowadzająca:

(8 min.)

faza realizacyjna:

(32 min.)

 1. Nauczyciel opowiada o ważnych dla Polski zabytkach sztuki, pokazując jednocześnie widokówki, albumy oraz reprodukcje, utrwalając z uczniami nazwy miast, w których się znajdują wskazane zabytki.

 2. Uczniowie korzystają z aplikacji do przypisywania dziełom ich cech. Zadanie wykonują dwa razy w celu utrwalenia.

 3. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom konturowe mapy Polski z zaznaczonymi miastami. Uczniowie wpisują obok miasta nazwę najważniejszego zabytku lub dzieła, które się w nim znajduje. Następnie wklejają skserowane ilustracje tych dzieł.

faza podsumowująca:

(5 min.)

 1. Nauczyciel sprawdza ćwiczenie i omawia poprawność jego wykonania.

 2. Nagradza uczniów oceną wyrażoną stopniem

Rg8T28KSim9CK

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 101.00 KB w języku polskim
R1Bh2k2AgXD03

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 51.48 KB w języku polskim