Strona główna "Nie bój się, żyj, idź za słońcem, a dojdziesz do przyszłości"
Powrót
Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Barbara Pakieła

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – godzina wychowawcza

3. Temat zajęć

„Nie bój się, żyj, idź za słońcem, a dojdziesz do przyszłości”

4. Czas trwania zajęć

90 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawą programową. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest rozwijanie i wspieranie całościowego rozwoju dziecka. W czasie popandemicznym ważne jest uzmysłowienie dzieciom, iż mają prawo czuć zagrożenie, przeżywać lęki, strach o zdrowie i życie najbliższych. Ważne jest też dostarczanie wzorców postępowania w nowej sytuacji, odwagi w podejmowaniu decyzji, rozpoznawania i rozumienia emocji towarzyszących konkretnym postępowaniom i decyzjom.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie technologii TIK pozwoli pobudzić zainteresowanie oraz aktywność uczniów. Dzięki zastosowanym multimediom uczeń przyswoi prezentowane treści, wzbogaci wiadomości o przeszłości, utrzyma skupienie, wyzwoli emocje.

7. Cel ogólny zajęć

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych stanów emocjonalnych towarzyszących człowiekowi.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń potrafi rozpoznać i nazwać podstawowe emocje towarzyszące zachowaniom jaskiniowców na prezentowanym filmie.

 2. Uczeń wskazuje wady i zalety konkretnych zachowań w trudnych sytuacjach życiowych.

 3. Uczeń potrafi wskazać własne sytuacje życiowe, w których musiał „przełamać się” i przezwyciężyć własne obawy.

 4. Uczeń potrafi dyskutować w grupie oraz podjąć zgodną współpracę.

 5. Uczeń poznaje nowe aplikacje internetowe, utrwala poznane już wcześniej.

9. Metody i formy pracy

Metody pracy:
aktywizujące 
działania w praktyce
oglądowe
dyskusja

Formy pracy:
indywidualna 
grupowa

10. Środki dydaktyczne

komputer, tablica interaktywna i tablety 
zasoby CDA - film „Krudowie”
aplikacja:
- Mentimeter,
- epodręczniki.pl
- jamboard.google.com
- pl.rakko.tools
- Quizizzis
- padlet.com
dywaniki, tekturki, koszyki /w każdym - latarka, żóła i czerwona bibuła gładka, drewienka/

11. Wymagania w zakresie technologii

komputer z dostępem do Internetu
tablet  z dostępem do Internetu dla każdego dziecka
tablica interaktywna
głośniki

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Ułóż obrazek, poznaj temat zajęć.

  • Czas trwania: 20 minut

  • Opis aktywności:

   Uczniowie zajmują miejsca przy przydzielonych im włączonych tabletach.
   Nauczyciel prosi o uruchomienie przeglądarki i wpisanie przydzielonego im adresu internetowego /zapisanego na karteczce umieszczonej na tablecie/ Uczniowie układają taki sam obraz - różniący się poziomem trudności puzzli. 
   /linki zamieszczone w kolejności od najłatwiejszego/
   1. https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/237782
   2.  https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/735628
   3.  https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/769671
   4.  https://moje.zpe.gov.pl/a/anonymous/D102ByISI/q9fH42Kd

   Skrócone adresy do samodzielnego wprowadzenia przez dzieci mniej biegłych w obsłudze tableta:
   1. https://tiny.pl/r3m95
   2. https://tiny.pl/r3m94
   3. https://tiny.pl/r3m9k 
   4. https://tiny.pl/r3m92

   Po ułożeniu obrazka dzieci dzielą się spostrzeżeniami, próbują ustalić temat lekcji. 
   Nauczyciel nawiązuje do obejrzanego filmu „Krudowie”. Zadaje pytania:

   • Kogo przedstawia ilustracja?

   • Czy jest ona wierna rodzinie w „Krudach”?

   • Kogo brakuje? /uczniowie wymieniają brakujących członków rodziny/.

   • Gdzie znajdują się Krudowie /jaskiniowcy/?

   Zabawa ruchowa przy muzyce - Jaskiniowcy - stop! Uczniowie bawią się przy muzyce. Na przerwę w muzyce reagują przybraniem wymyślonej pozycji.

 • Aktywność 2

  • Temat: Jaskinia

  • Czas trwania: 25 minut.

  • Opis aktywności:

   1.  Uczniowie zajmują miejsca przy tabletach. W uruchomionej przeglądarce wpisują skrócony adres do aplikacji mentimeter.
    https://www.menti.com/cci4ku99bo skrócony adres   https://tiny.pl/r3mwp
    Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie sobie filmu i wpisanie odpowiedzi na pytanie „Przed czym chroniła Kurdów jaskinia?”.
    Uczniowie pracują samodzielnie, nauczyciel pomaga uczniom mającym problem z samodzielnym zapisywaniem odpowiedzi.

   2.  Po wykonaniu zadania nauczyciel uruchamia na tablicy interaktywnej chmurę wyrazową z odpowiedziami i rozpoczyna dyskusję na temat odpowiedzi /przykładowe odpowiedzi - ciemność, zwierzęta, burza, noc, zimno, strach, brak domu, obcy, choroba/
    Chętne dzieci dzielą się spostrzeżeniami.

   3.  Nauczyciel podsumowuje rozmowę. Wskazuje, iż jaskinia była miejscem, w którym jaskiniowcy czuli się bezpiecznie. Zachęca dzieci, aby powiedziały, czym jest ich „jaskinia”, gdzie chowają się w razie zagrożenia, niebezpieczeństwa, czego się boją.

   4.  Chętne dzieci pokazują wybrane emocje, koledzy naśladują je.

 • Aktywność 3

  • Temat: Czy warto wyjść z jaskini?

  • Czas trwania: 25 minut

  • Opis aktywności:

   1.  Nauczyciel wprowadza uczniów do kolejnej aktywności.  
    „Pewnego dnia Eap, wymykając się z jaskini spotkała ....... /Guya/.
     Czego nowego nauczyła się od niego? /otwartości, ciekawości świata, poznała ogień, ubrania, przygodę/
    Czy pamiętacie dlaczego Guy nie zamykał się w jaskini? /kiedy zginęli jego rodzice, ojciec ratując mu życie powiedział „Nie bój się, żyj, idź za słońcem, a dojdziesz do przyszłości”/

   2. Nauczyciel uruchamia tablicę multimedialną i za pomocą platformy https://pl.rakko.tools/tools/59/ dzieli uczniów na cztery zespoły i przydziela im stanowiska na małych dywanikach. Na środku dywanika kładzie tekturkę, tablet i koszyk /latarka,bibuły, drewienka/.

   3. Uczniowie na tablecie uruchamiają aplikację Quizizz i wprowadzają kod 6641 0042 /link skrócony https://tiny.pl/r3mlm /
    Zadanie uczniów polega na grupowym rozwiązaniu działań matematycznych, których rozwiązanie prowadzi do kolejnych etapów „budowania ogniska”. Uczniowie przed przesłaniem odpowiedzi najpierw wykonują wybraną instrukcję. Po zbudowaniu ogniska uczniowie siadają dookoła i ustaloną klasową postawą sygnalizują gotowość do kolejnego zadania.

   4.  Nauczyciel inicjuje rozmowę w grupach nt: „Dlaczego warto wyjść z jaskini, przełamać strach i patrzeć w przyszłość /ewentualne odpowiedzi dzieci: poznanie świata, poznawanie nowych ludzi, zwierząt, wynalazki, radość, otwartość na innych, odkrycia, dzielenie się z innymi, odkrycie lekarstw, przezwyciężenie strachu, lęku itd/. Nauczyciele przysłuchują się pracy w grupach, pomagają naprowadzić rozmowę na właściwy temat, zachęcają wszystkich do wypowiedzi. 

 • Aktywność 4

  • Temat: Porozmawiajmy..

  • Czas trwania: 15 min

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel zaprasza całą klasę do podzielenia się przemyśleniami wypracowanymi w grupach, drugi nauczyciel na bieżąco zapisuje na tablicy interaktywnej spostrzeżenia uczniów za pomocą aplikacji https://jamboard.google.com/d/1UCGDZllVSp-4i2HvMgcF93F_7In6_FjCCgbN5PZQeaY/edit?usp=sharing
   Uczniowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat wspólnej pracy, jak przebiegała, co można poprawić, jak czuli się w grupie, czy nie bali się wypowiadać.
   Zabawa przy muzyce „Jaskiniowcy i rusałki” /charakter muzyki narzuca określony rodzaj tańca/

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie zajmują miejsca przy tabletach. Uruchomiają przeglądarkę internetową, wpisują adres skrócony https://tiny.pl/r3m35 /pełny adres https://padlet.com/barbarapakiela/mojaklasa /.  
W aplikacji padlet w odpowiedniej kolumnie /Chowam się do jaskini, gdy..... , Wychodzę z jaskini, by...../  dodają wpis za pomocą obrazu lub gifu,  mogą dodać tekst i swoje imię.
Wspólne odczytywanie dodanych wpisów.

14. Licencja

CC BY‑NC 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

 • Temat lekcji jest cytatem z filmu „Krudowie”

 • Zajęcia przeprowadzono w 16 - osobowej  klasie integracyjnej, w której pracuje dwóch nauczycieli.

 • Zajęcia poprzedzone zostały projekcją filmu Krudowie 1.

 • Aktywność 1 - uczniowie otrzymują linki pełne lub skrócone w zależności od sprawności posługiwania się klawiaturą tableta.

 • Aktywność 2 - nauczyciele w trakcie uzupełniania chmury wyrazowej podchodzą do uczniów mających problemy z zadaniem i ukierunkowują ich na odpowiedzi.

 • Aktywność 3 - dzieci samodzielnie odczytują swoje imiona i dobierają się grupami.

 •  Ewaluacja - wpisy na padlecie wymagają zatwierdzenia przez nauczyciela. 

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna