Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić

– zasady zarządzania czasem

Scenariusz lekcji, IV etap edukacyjny, wychowanie fizyczne

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Wymagania szczegółowe:

6. Edukacja zdrowotna

6.6 Uczeń omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem.

Adresat: uczniowie klas II (z możliwością realizacji w klasie III)

Czas trwania: 45 minut

Cele szczegółowe w zakresie wiadomości

Uczeń:

 • zna niektóre zasady skutecznego działania i cztery techniki zarządzania sobą w czasie

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności

Uczeń:

 • rozpoznaje zachowania wskazujące na brak zorganizowania w czasie

 • stosuje przykładowe techniki zarządzania sobą w czasie

Cele szczegółowe w zakresie postaw

Uczeń:

 • dostrzega problem marnotrawienia czasu

 • uświadamia sobie znaczenie zarządzania sobą w czasie

Metody nauczania

dyskusja, metoda wizualnego przedstawienia problemu (mapa mentalna)

Formy i miejsce zajęć

Formy: indywidualna, grupowa

Miejsce ćwiczeń: Zajęcia będą przeprowadzone w dowolnym pomieszczeniu w szkole, które gwarantuje swobodne przemieszczanie się uczniów (klasa szkolna, sala gimnastyczna). Ze względu na wykorzystanie materiałów multimedialnych wskazane jest, aby w miejscu zajęć można było podłączyć komputer z rzutnikiem lub zewnętrznym monitorem.

Przybory i przyrządy

Duże arkusze papieru, kartki papieru, mazaki, rzutnik multimedialny, komputer.

Zasoby multimedialne

 1. film „Co się ze mną dzieje?”

 2. zestaw ilustracji: „Przysłowia i aforyzmy związane z czasem”

 3. prezentacja „Techniki zarządzania sobą w czasie”

Opis przebiegu zajęć

Tok

Opis przebiegu zajęć

Uwagi organizacyjno – metodyczne

Część wstępna 5 – 10 minut

Czynności organizacyjne: Powitanie, podanie tematu lekcji.

Zabawa ożywiająca

Zadaniem każdego ucznia jest dokończenie zgodnie z własnymi odczuciami zdań: 1. „Gdybym miał czas…” 2. „Kiedy mam czas, to…. Nauczyciel podsumowuje zabawę, a następnie podaje cele zajęć i pyta uczniów o ich oczekiwania.

Ćwiczenie

Nauczyciel przypomina uczniom jak wygląda mapa mentalna i jak się ją tworzy. Uczniowie mają za zadanie napisać na środku każdej kartki słowo CZAS. Następnie wszyscy członkowie grup dopisują swoje skojarzenia z tym pojęciem.

W podsumowaniu nauczyciel zauważa, że czas jest pojęciem filozoficznym ( czas = nasze życie, suma wszystkich doznań), ale ma również wartość ekonomiczną, z którą są związane określone korzyści i straty (ktoś oddał wypracowanie w terminie i dostał dobrą ocenę, ktoś wypełnił kupon lotto i wygrał fortunę, a inna osoba nie zdążyła wysłać kuponu i straciła szansę na wygraną).

Uczniowie siedzą w kręgu.

Zasób multimedialny

Pomoce: duże arkusze papieru, mazaki.

Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy przez odliczenie do trzech i daje każdej grupie duży arkusz papieru i mazak.

Część główna 25 – 30 minut

Ćwiczenie 1

Nauczyciel wyświetla film „Co się ze mną dzieje?” i pyta uczniów o ich odczucia dotyczące osoby występującej w filmie. Wszystkie odpowiedzi zapisuje w widocznym miejscu. Jeżeli nie padnie odpowiedź, że ta osoba jest źle zorganizowana, naprowadza uczniów na podanie takiej odpowiedzi. Jeżeli uczniowie podadzą taką odpowiedź, nauczyciel wyjaśnia im, że zarządzanie czasem to zwrot powszechnie używany, ale potoczny, tak naprawdę zarządzamy sobą w czasie. Dodaje, że ta różnica pozwala wielu osobom na zmianę swojego stosunku do czasu: ponieważ nie można nic zrobić z czasem, należy zacząć zarządzać sobą.

Ćwiczenie 2

Nauczyciel omawia zasady skutecznego działania. Zasada pierwsza: koncentruj się i rób rzeczy tylko ważne z punktu widzenia swojego życia, czyli określ, co jest dla ciebie ważne. Zasada druga: ty decydujesz o swoich wyborach, od twojej reakcji na daną sytuację zależy twoja sytuacja szkolna i prywatna, czyli kontroluj swoje życie. Zasada trzecia: zajmuj się sprawami, na które rzeczywiście masz wpływ.
Nauczyciel prosi, aby uczestnicy w każdej z trzech grup zastanowili się i podali przynajmniej jeden przykład z życia na potwierdzenie powyższych zasad. Następnie przedstawiciele grup mówią głośno propozycję wybraną przez swoją grupę i wszyscy dyskutują nad zgłoszonymi propozycjami.

Nauczyciel dodaje, że w ramach tych zasad mamy do wykorzystania kilka technik/sposobów działania. Nauczyciel demonstruje prezentację „Techniki zarządzania sobą w czasie”.

 • technika – lista ABC. Nauczyciel prosi, aby każda osoba zrobiła listę czynności, które ma do wykonania w ciągu najbliższych 7 dni (na liście powinny się znaleźć wszystkie czynności, również te oczywiste, jak chodzenie do szkoły, jedzenie posiłków, wyprowadzanie psa na spacer, oglądanie telewizji, słuchanie radia, siedzenie przed komputerem, chodzenie po domu bez celu, dzwonienie do znajomych, sprzątanie pokoju). Następnie prosi, aby każdy zastanowił się, czy na wszystkie wystarczy mu czasu. Jeśli nie, to niech wykreśli zadania, których niewykonanie nie będzie miało nieprzyjemnych konsekwencji. Pozostaje lista rzeczy, które należy wykonać. Teraz prosi, aby każdy uczeń obok każdego swojego zadania zapisał literę, która wskazuje jak ono jest ważne: A – bardzo ważne, B – dość ważne, C – mało ważne.
  Stosowanie tej techniki polega na wykonywaniu w pierwszej kolejności czynności oznaczonych literą A, następnie B i na końcu C.

 • technika - Pomodoro czyli konsolidacja czasu. Nauczyciel prosi, aby uczniowie napisali na kartkach, jak zaplanują najbliższe popołudnie. Chętne osoby odczytują na forum klasy swoje popołudniowe plany. Jeżeli pojawią się jakieś błędy w planowaniu grupa powinna podyskutować na ten temat.

 • technika – jedno pytanie. Nauczyciel prosi, aby uczniowie w parach zastanowili się, jakie konkretne zadanie mają do wykonania w niedalekiej przyszłości (może to być np. sprawdzian z jęz. polskiego). Następnie prosi, aby zastanowili się, co robili przez ostanie 5 dni i zadali sobie pytanie: czy to, co robiłem/-łam przybliża mnie do wykonania mojego zadania (i osiągnięcia celu).

 • technika – jak zjeść słonia? Po kawałku. Nauczyciel prosi, aby uczniowie w parach zastanowili się, jakie zadanie mają do wykonania w niedalekiej przyszłości – może to być to samo zadanie, co w poprzedniej technice. Następnie prosi, aby uczniowie podzielili duże zadanie na mniejsze kawałki i wyznaczyli krótszy czas na ich realizację. Następnie nauczyciel zadaje pytanie: Dlaczego krótszy?

Nauczyciel wyjaśnia dlaczego nie powinniśmy wyznaczać sobie zbyt długich terminów na realizację zadań do wykonania.

 • technika – zasada dwóch minut (czyli jeśli masz do zrobienia coś, co nie zajmie ci więcej niż dwie minuty, to zrób to od razu).

Nauczyciel sugeruje, że każdy powinien wybrać sobie do stosowania odpowiadającą mu technikę „zarządzania sobą w czasie”.

Pomoce: film „Co się ze mną dzieje?”.

Pomoce: prezentacja „Techniki zarządzania sobą w czasie”, kartki papieru.

Nauczyciel pełni rolę moderatora w tej dyskusji.

Nauczyciel prezentuje przykładowe techniki, a uczniowie wykonują zadania.

Podział na pary

W podsumowaniu tego ćwiczenia nauczyciel zmienia slajd i przedstawia ostatnią i najłatwiejszą do stosowania technikę.

Część końcowa 5 – 10 minut

Podsumowanie

Nauczyciel podsumowuje zajęcia i mówi, że zostanie dyrektorem samego siebie jest nie tylko możliwe, ale również realne do wykonania. Trzeba również zastosować zasadę skutecznego działania, która brzmi – zacznij od zaraz.

Ewaluacja

Nauczyciel proponuje ewaluację metodą „Gadającej ściany”: na dużym plakacie uczniowie opisują lub rysują swoje odczucia związane z lekcją.

Odwraca tablicę flipchart tyłem do siebie i uczniów. Zadaniem każdego ucznia jest napisanie (lub narysowanie) swoich odczuć na temat lekcji na tej „ścianie”.

Pomoce: flipchart

R3uu4osRodzmS

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 89.00 KB w języku polskim
RM4QojKOhqCQK

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 48.31 KB w języku polskim