Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz zajęć

III etap edukacyjny, język polski

Temat: O ciekawym życiu gatunków

Treści kształcenia:

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela.

2. Analiza. Uczeń:

7) rozpoznaje czytany utwór jako: przypowieść, pamiętnik, dziennik, komedię, dramat (gatunek), tragedię, balladę, nowelę, hymn, powieść historyczną.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • Redaguje sformalizowaną wypowiedź pisemną,

 • Rozwija sprawność współdziałania w grupie,

 • Rozpoznaje wskazane gatunki literackie,

 • Wykorzystuje i przetwarza zdobyte informacje.

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

 • Analizuje definicje pod kątem właściwego przyporządkowania do pojęcia,

 • Prezentuje kreatywne nastawienie do określonych gatunków literackich,

 • Porównuje własne zdanie z opinią interlokutorów.

Kompetencje kluczowe:

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym,

 • Umiejętność uczenia się,

 • Kompetencje społeczne i obywatelskie.

Środki dydaktyczne:

 • Kartki, kolorowe flamastry,

 • Sprzęt multimedialny (komputer, ewentualnie podłączony do telewizora/projektor multimedialny/tablica interaktywna),

 • Zasób multimedialny: film „Przypowieść o synu marnotrawnym”.

Metody nauczania:

 • Metody aktywizujące: praca w grupach,

 • Problemowa: rozmowa kierowana,

 • Praktyczne: ćwiczenia redakcyjne, praca z tekstem,

 • Eksponujące: film, prezentacja.

Formy pracy:

 • Zbiorowa,

 • Grupowa zróżnicowana.

Przebieg zajęć:

Etap przygotowawczy

Nauczyciel kilka dni wcześniej poprosił uczniów o przygotowanie kolorowych karteczek z definicjami następujących słów: przypowieść, pamiętnik, dziennik, komedia, dramat (gatunek), tragedia, ballada, nowela, hymn, powieść historyczna. Opisy pojęć mają być zapisane w taki sposób, aby nie zdradzały definiowanego terminu. Na oddzielnych kartkach uczniowie mieli zapisać same pojęcia.

Etap wstępny

Nauczyciel wita uczniów. Zapisuje temat zajęć i prosi chętnych o przypomnienie trójdzielnej, rodzajowej klasyfikacji dzieł literackich. Uczniowie rozróżniają lirykę, epikę i dramat oraz wymieniają najważniejszą cechę każdej z nich. Nauczyciel wyjaśnia, że celem lekcji będzie zajęcie się różnymi gatunkami liryki, epiki i dramatu.

Etap realizacji

Uczniowie dobierają się w pary i zaczynają „grać” przygotowanymi przez siebie kartami. Ćwiczenie polega na naprzemiennym odszukiwaniu definicji i przynależnego jej pojęcia. Jedna osoba kładzie na stole kartę z przygotowaną w domu definicją terminu, a druga – po odczytaniu jej treści – szuka w swoim zestawie karteczek tej z pasującym do opisu pojęciem. W ten sposób karty osób dobranych w pary układają się w dwa rzędy, po dziesięć właściwie skojarzonych definicji i pojęć.

Następnie uczniowie formują czteroosobowe zespoły i po krótkiej analizie zaczynają poszukiwania egzemplifikacji przypowieści, pamiętnika, dziennika, komedii, dramatu (gatunek), tragedii, ballady, noweli, hymnu, powieści historycznej. Zapisują na osobnych kartkach tytuły i autorów dzieł skojarzonych z danym gatunkiem literackim.

Prezentacja polega na odczytaniu przez liderów grupowych zestawionych tytułów tekstów kultury wraz z identyfikacją ich autora, oznaczeniem gatunku literackiego i wymienieniem cech wyróżniających go spośród innych odmian.

Następnie nauczyciel przygotowuje się do projekcji filmu z aktorską interpretacją tekstu. Zadaniem uczniów, pracujących w tych samych grupach, jest zapisanie gatunku literackiego i tytułu interpretacji aktorskiej. Uczniowie powinni mieć możliwość kilkukrotnego oglądnięcia zasobu multimedialnego.

Po obejrzeniu filmu liderzy grupowi odczytują efekty pracy i wyniki ustaleń zespołowych.

Etap końcowy

Uczniowie podsumowują swoją pracę, a nauczyciel koordynuje ich wypowiedzi. Wyjaśnia, że ćwiczyli na tych zajęciach umiejętność rozpoznawania przypowieści, pamiętnika, dziennika, komedii, dramatu (gatunek), tragedii, ballady, noweli, hymnu i powieści historycznej.

Zadaniem domowym jest napisanie notatki, w której znajdą się odpowiedzi na pytania: „Czego nauczyłeś się na lekcji, co powtórzyłeś lub utrwaliłeś, czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć na temat omawianych gatunków literackich?”.

Dodatkowo:

Scenariusz zajęć jest świetnym ćwiczeniem dla uczniów klasy trzeciej, którzy przygotowują się do egzaminu.

Nauczyciel może zaproponować chętnym uczniom dodatkowe zadanie: „Napisz wypracowanie lub nakręć film zgodnie z zasadami gatunkowymi: przypowieści, pamiętnika, dziennika, komedii, dramatu, tragedii, ballady, noweli, hymnu lub powieści historycznej”.

RiDsmlQb8N5Ko

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 84.49 KB w języku polskim
RLx5iR3UIeUoN

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 101.50 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3