Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji – Obliczenia procentowe – powtórzenie (5)

 1. Cele lekcji

 1. Wiadomości

Uczeń utrwala pojęcia procentu i promila:

 • wie, co to jest procent,

 • wie, co to jest promil.

 1. Umiejętności

Po lekcjach uczeń:

 • zamienia liczbę na procent,

 • zamienia procent na ułamek,

 • zamienia liczby na promile i odwrotnie,

 • oblicza procent danej liczby,

 • oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu,

 • oblicza jakim procentem jednej liczby jest druga liczba,

 • rozwiązuje zadania praktyczne z zastosowaniem obliczeń procentowych.

 1. Postawy

Uczeń w trakcie zajęć:

 • współpracuje w grupie i dzieli się umiejętnościami z innymi kolegami.

 • dokonuje samooceny i oceny pracy grupowej.

 1. Metoda i forma pracy

Praca w małych grupach

 1. Środki dydaktyczne:

 • zbiory zadań – Matematyka wokół nas – WsiP,

 • karty pracy A – D przygotowane przez nauczyciela,

 • domino procentowe.

 1. Przebieg lekcji

  1. Faza przygotowawcza

Nauczyciel zadaje pytania, a uczniowie odpowiadają (na ocenę – 1 lekcja)

 • Co to jest diagram procentowy?

 • Rodzaje diagramów procentowych (wybierają i pokazują przykłady).

 • Co to jest procent i promil?

 • Na tablicy liczą 3 podstawowe zadania na procenty (zadania typu 3, 4 ,5 – praca w grupach).

Na drugiej lekcji uczniowie układają na czas domino procentowe – 4 osoby jeden zestaw. Trzy najlepsze zespoły otrzymają po: 3 pkt., 2 pkt. i 1 pkt do oceny aktywności (każde 10 pkt. to ocena bardzo dobra). Na wykonanie tego zadania uczniowie mają 5 – 7 minut. Przyklejają domino do kartki A3 lub A4.

 1. Faza realizacyjna

I lekcja

 1. Nauczyciel dzieli klasę na grupy (4‑osobowe).

 2. Każda grupa będzie miała do wykonania 7 zadań – 5 podstawowych zadań na procenty i 3 zadania tekstowe ze zbioru zadań „Matematyka wokół nas”. Grupy są utworzone z uczniów o podobnym poziomie umiejętności matematycznych.

 3. Każda grupa musi wykonać tyle zadań, ile zdąży w wyznaczonym czasie (35 minut).

 4. Nauczyciel zbiera:

 • wszystkie kartki z danej grupy do oceny, na którą będą miały wpływ: ilość i jakość rozwiązanych zadań (forma zapisu w przypadku zadań tekstowych),

 • kartki samooceny grupy.

II lekcja

 1. Wybrany losowo członek grupy rozwiązuje na tablicy i objaśnia wszystkim uczniom w klasie dwa wybrane przez nauczyciela zadania, w tym jedno tekstowe (samodzielnie).

 2. Uczniowie zapisują rozwiązania zadań tekstowych w zeszycie przedmiotowym.

 1. Faza podsumowująca

Po pierwszej lekcji każda osoba w grupie dokonuje oceny własnego zaangażowania i innych osób w grupie, poprzez wystawienie oceny 1 – 5 przy nazwisku danej osoby (robią to anonimowo). Omawiamy też pracę domową.

Na zakończenie drugiej lekcji:

 • dokonujemy podsumowania oceny pracy w grupie,

 • każda osoba, stawiając znak plus lub minus, podsumowuje, jakie umiejętności opanowała podczas lekcji (i na wcześniejszych lekcjach dotyczących tego tematu), oceniając tym samym stan przygotowania do sprawdzianu (karta zbiorczej oceny umiejętności).

 1. Bibliografia:

Podręcznik i zbiór zadań - Matematyka wokół nas, WSiP.

 1. Załączniki

  1. Karty pracy ucznia (A – D)

  2. Karty samooceny grupowej – procenty i diagramy

  3. Zestawy (przykładowe) zadań do kart pracy:

Grupa A str. 18 zadanie 22., str. 19 zadanie 24., str. 19 zadanie 25.

Grupa B str. 19 zadanie 27., str. 19 zadanie 28., str. 19 zadanie 29.

Grupa C str. 21 zadanie 43., str. 22 zadanie 50., str. 22 zadanie 51.

Grupa D str. 23 zadanie 33., str. 23 zadanie 57., str. 23 zadanie 58.

Uczniowie wpisują podane przez nauczyciela numery zadań, nauczyciel może dostosować ich poziom do możliwości wykonania uczniów w danej grupie, niekoniecznie według ustalonych zestawów. Mogą to też być zadania z innego podręcznika lub zbioru zadań.

 1. Zadanie domowe

Do pierwszej lekcji – nauczyciel dobiera zadanie ze zbioru zadań.

Zasady oceny pracy grupowej - Procenty

1. Ocena rozwiązywanych zadań:

24 pkt. celujący

19 – 23 pkt. bardzo dobry

14 – 18 pkt. dobry

10 – 13 pkt. dostateczny

6 – 9 pkt. dopuszczający

0 – 5 pkt. niedostateczny

2. Ocena aktywności pracy w grupie:

Średnia czterech ocen, które wystawili członkowie grupy, na zasadzie wzajemności (każdy ocenia każdego) w skali 1 – 5.

3. Ocena prezentacji rozwiązań zadań tekstowych: dwa zadania każda grupa, ocena 1 – 5. Ocenę tą wystawia nauczyciel i dwaj wybrani uczniowie.

4. Do dziennika wstawiamy ocenę, która wynika ze średniej ocen:

 • za rozwiązywanie zadań,

 • za zaangażowanie w pracy grupy,

 • za prezentację rozwiązań.

grupa

Ocena za zadania

Ocena aktywności

Ocena prezentacji

Średnia ocena

1

2

3

4

5

6

7

R1U6BiPFDsaHf

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 69.35 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida