Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

III ETAP EDUKACYJNY

Temat: Obwód elektryczny prądu stałego.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 • Fizyka, 9.7: [Uczeń] buduje prosty obwód elektryczny według zadanego schematu (wymagana jest znajomość symboli elementów: ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz);

 • Informatyka, 6.1: [Uczeń] wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

CELE ZOPERACJONALIZOWANE:

Cel ogólny: Zrozumienie zasady działania prostych obwodów elektrycznych oraz ich elementów, umiejętność budowy prostych obwodów elektrycznych.

Uczeń:

 • wie co to jest napięcie i prąd elektryczny, zna zjawisko oporu elektrycznego,

 • zna nazwy i symbole podstawowych elementów obwodów elektrycznych,

 • zna zasady budowy obwodów elektrycznych oraz zasady używania amperomierza i woltomierza,

 • wie jakie warunki muszą być spełnione, aby w obwodzie płynął prąd elektryczny,

 • wie jaki jest umowny kierunek przepływu prądu elektrycznego.

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:

 • umie narysować schemat prostego obwodu elektrycznego prądu stałego,

 • umie zmontować obwód elektryczny prądu stałego według danego schematu,

 • umie odpowiednio włączyć w obwód miernik napięcia oraz natężenia prądu,

 • umie zmierzyć napięcie oraz natężenie prądu,

 • przeprowadza ćwiczenia i wyciąga wnioski, uczy się współpracy w grupie,

 • nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie,

 • potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Etapy lekcji

Przedmiot nauczania

Kompetencje kluczowe

Przebieg zajęć

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy

Etap wstępny

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel prosi uczniów, aby odpowiedzieli na kilka pytań, moderuje krótką dyskusję:

- co już wiecie na temat prądu elektrycznego (napięcie?, natężenie?)

- co już wiecie na temat obwodów elektrycznych?

- z czego mogą się składać obwody elektryczne?

- gdzie i do jakich celów wykorzystuje się obwody elektryczne?

Dyskusja

Problemowa: aktywizująca

Zbiorowa, jednolita

Etap realizacji

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przypomnienie wiadomości na temat:

- pojęcia napięcia oraz prądu elektrycznego;

- oporu elektrycznego.

Nauczyciel przedstawia uczniom:

- rodzaje oraz symbole graficzne elementów występujących w prostych obwodach elektrycznych, ich role i pyta jakie one mają znaczenie, potem odkrywa ich właściwe nazwy,

- zasadę szeregowego oraz równoległego łączenia elementów obwodu,

- umowny kierunku przepływu prądu oraz elektronów swobodnych,

- zasady korzystania z przyrządów pomiarowych (woltomierz, amperomierz).

- podstawowe wiadomości BHP

Notatki z poprzednich zajęć, nowa wiedza podana na lekcji przez nauczyciela

Podająca: wykład informacyjny

Zbiorowa, jednolita

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przeprowadzenie doświadczenia na podstawie załączonej instrukcji.

Po dokonanej (moderowanej przez nauczyciela) prezentacji wyników prac przez liderów 4 grup nauczyciel dokonuje podsumowania wiadomości o obwodach elektrycznych i ich elementach.

Przeprowadza pogadankę na temat bezpieczeństwa i przepisów BHP podczas pracy z prądem elektrycznym.

Ćwiczenie „Budujemy proste obwody elektryczne” (zasób nr QWE06102)

Praktyczna: ćwiczenia

Grupowa, zróżnicowana

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

Nauczyciel uruchamia prezentację multimedialną.

W trakcie prezentacji nauczyciel zachowuje aktywną postawę, tłumaczy, wyjaśnia istotne szczegóły lub zasady działania przedmiotów oraz maszyn czy fabryk, odpowiada na pytania uczniów.

Po zakończonej prezentacji nauczyciel moderuje krótką dyskusję podsumowującą na temat obejrzanego materiału.

Prezentacja multimedialna „Zaglądamy do obwodów elektrycznych” (zasób nr QWE06103)

Eksponująca: pokaz połączony z przeżyciem

Zbiorowa, jednolita

Etap końcowy

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel pyta uczniów co zapamiętali z przeprowadzonej lekcji oraz podsumowuje wiadomości na temat zasad projektowania oraz budowy i badania prostych obwodów elektrycznych, ich elementów oraz praktycznego wykorzystania zarówno obwodów jak tez elementów obwodów.

Nauczyciel ocenia aktywność uczniów.

Podająca: pogadanka

Zbiorowa, jednolita

R1RcjDxPwyHZC

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 97.00 KB w języku polskim
RbFM3uSJmwKTU

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 88.71 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida