Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RcjrFqwALsl9n
Na fotografii znajdują się trzy płaskie kamienie - otoczaki ustawione jeden na drugim, od największego do najmniejszego. Tło jest rozmyte.

Od sylaby do zdania

Kamienie
Źródło: a. nn., fotografia barwna, domena publiczna.

Przygoda z sylabami zaczyna się już w przedszkolu. To wtedy dzieci uczą się dzielić wyrazy na mniejsze części, recytując wierszyki lub śpiewając piosenki. Sylaby to podstawowe części wyrazu. Dziś przypomnisz sobie najważniejsze informacje
na ich temat.

Ćwiczenie 1
R1Uyit6YTMjYL1
Zadanie interaktywne polega na pogrupowaniu wyrazów jedno- i czterosylabowych oraz dwu- i trzysylabowych.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 2

Wypisz z podanych niżej wyrazów jak najwięcej jednosylabowych rzeczowników, które się w nich ukryły.

policzek, przesłuchanie, okładka, plaster, prorok, porzeczka, człowiek, kotara, krasnal, pasta, powieść

uzupełnij treść
Ciekawostka

W języku polskim ośrodkiem każdej sylaby jest samogłoska. Spółgłoski nie tworzą sylab, czyli są niesylabiczne. Do wyjątków należą słowa takie jak: pst, brr itp., w których elementem sylabicznym są spółgłoski s i r. W niektórych językach słowiańskich np. w języku czeskim, spółgłoski mogą tworzyć sylaby. Wyrazy čtvrt – ćwierć, vlk – wilk są jednosylabowe – sylabę tworzą tu spółgłoski r i l.

1
Ćwiczenie 3

Wymień wszystkie samogłoski, które występują w języku polskim.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 4

W poniższych zdaniach podziel wyrazy na sylaby. Podaj liczbę sylab występującą w każdym zdaniu.

Ciocia Celina ciągnie kota za ogon.
Dziadek Ignacy kopie kamień.
Babcia Basia głośno siorbie kisiel.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 5
R1VaFDaM20KP71
Zadanie interaktywne polega na oznaczeniu kolorem niebieskim sylab, w których litera "i" pełni funkcję samogłoski, oraz oznaczeniu żółtym kolorem miejsc, w których "i" pełni funkcję zmiękczenia.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5

Wypisz z podanych zdań osobno sylaby, w których litera „i” pełni funkcję samogłoski i sylaby, w których litera „i” pełni funkcję zmiękczenia.

Cio - cia Ce - li - na ciąg - nie ko - ta za o - gon.
Dzia - dek Ig - na - cy ko - pie ka - mień.
Bab - cia Ba - sia głoś - no sior - bie ki - siel.

R42xwmWqWI86o
Miejsce na notatkę
Polecenie 1

Wymyśl jak najwięcej wyrazów, które będą pasowały do poniższych opisów.

Ry9gNLIC4Fomr
Miejsce na uzupełnienie
1
Ćwiczenie 6

Znajdź podane wyrazy w słowniku ortograficznym i wyszukaj w nim wszystkie miejsca poprawnego ich przenoszenia do następnej linijki.

  • Hanna,

  • lekki,

  • poddany,

  • nadruk,

  • przedsprzedaż,

  • kropka,

  • auto,

  • litera,

  • Maurycy,

  • reumatyzm.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 7
RdtCmchwDALco1
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu podanymi wyrazami.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Rro1451RhcT6i
Ćwiczenie 7
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu podanymi wyrazami.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.