Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Opiekujemy się zwierzętami

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna nazwy zwierząt hodowanych przez człowieka,

 • zna pojęcie: rzeczownik,

 • wie, jak zachowuje się zero w działaniach.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • rozpoznaje głosy zwierząt,

 • umie czytać cicho ze zrozumieniem,

 • wyodrębnia postacie, wskazuje głównego bohatera,

 • potrafi ocenić postępowanie bohatera opowiadania,

 • wykonuje proste rzeźby w plastelinie,

 • przelicza elementy w zbiorze i określa jego liczebność,

 • sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20.

c) Postawy

Uczeń:

 • respektuje zasady przyjęte w zabawie,

 • potrafi utrzymać czystość i porządek w miejscu pracy,

 • potrafi zapewnić zwierzętom hodowanym przez siebie najlepsze warunki życia.

2. Metoda i forma pracy

Metody: słowna (praca z tekstem, rozmowa), oglądowa (ilustracje), problemowa (działanie praktyczne).

Praca zróżnicowana w grupach, praca indywidualna i zbiorowa.

3. Środki dydaktyczne

Kaseta z nagraniem, ilustracje zwierząt, opowiadanie (podręcznik, s. 5), plastelina.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Wprowadzenie do tematu lekcji.

 2. Przedstawianie zwierząt za pomocą gestów i mimiki – elementy dramy (wybrani uczniowie muszą za pomocą swojego ciała, gestów i mimiki zaprezentować wylosowaną nazwę zwierzęcia domowego, pozostali uczniowie odgadują nazwy, a nauczyciel zapisuje je na tablicy: krowa, kaczka, świnia, koń, kura, koza, gęś).

 3. Zestawienie obrazków zwierząt z ich nazwami na tablicy (nauczyciel pokazuje ilustrację,
  a uczniowie odgadują nazwę i przyczepiają obrazek obok odpowiedniego podpisu).

 4. Rozmowa na temat opieki nad zwierzętami domowymi i korzyści, jakie daje ludziom hodowla.

b) Faza realizacyjna

 1. Zapoznanie z treścią opowiadania: Powrót Majki z wakacji:

 • ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem,

 • wyodrębnianie postaci i głównego bohatera,

 • ocena postępowania głównej bohaterki utworu.

 1. Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku – przypomnienie, na jakie pytanie odpowiada rzeczownik.

 2. Praca w dwóch grupach (załącznik 1).

 3. Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 20 (załącznik 2).

 4. Słuchanie utworów muzycznych: Taniec kurczątBydło:

 • rozpoznawanie głosów zwierząt,

 • taniec dzieci naśladujący ruchy i głosy kurcząt i zwierząt.

c) Faza podsumowująca

Lepienie w plastelinie ulubionego zwierzątka – wystawka zwierząt.

5. Bibliografia

 1. Konieczna A., Wasilewska K., Integralny plan pracy dydaktyczno‑wychowawczej dla klasy 2, semestr 1, WSiP, Warszawa 1999.

 2. Kowaliszyn K., Krajobraz z uśmiechem. Ćwiczenia z języka polskiego. Klasa 2. Zeszyt 1, WSiP, Warszawa 1994.

 3. Kowaliszyn K., Lenkiewicz K., Krajobraz z uśmiechem. Podręcznik do języka polskiego.
  Klasa 2
  , WSiP, Warszawa 1992.

 4. Muzyka w szkole podstawowej, Empira, Kraków 2000.

 5. Lankiewicz B., Semadeni Z., Matematyka. Podręcznik dla klasy drugiej szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 1990.

 6. Olejniczak Z., Stępień M., Kartkówki z Moniką 3, Annał, Łódź 1997.

 7. Sikora‑Żyrek B., Drama w edukacji wczesnoszkolnej, w: „Życie szkoły”1997, nr 2, s. 22‑24.

6. Załączniki

Karta pracy ucznia

Załącznik 1

Podane rzeczowniki wpisz w odpowiednie miejsca w tabeli:

 • grupa I – lis, pióro, ogórek, gołąb, Jurek, hak, gumka, hutnik, brzoza, stół, wujek, wróżka, wiewiórka, żyrafa, żonkil, wrzos;

 • grupa 2 – Zosia, ołówek, pomidor, orzeł, kot, pędzel, obrus, malarz, dąb, krzesło, mama, nauczycielka, pies, chomik, jagoda, tulipan.

Nazwy ludzi

Nazwy zwierząt

Nazwy roślin

Nazwy rzeczy

Załącznik 2

Pod każdą z liczb napisz liczbę mniejszą o 4.

20

6

15

9

13

5

17

4

11

8

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz zajęć przeznaczony jest dla uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej.

R5Ho8j2JDI0vC

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 106.21 KB w języku polskim
RW0h6Jt2l3cJX

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 26.50 KB w języku polskim