Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Opowiadanie – ćwiczenia w pisaniu

Cele lekcji

Ogólny cel lekcji:

Uczeń doskonali sprawność pisania opowiadania pod kątem przygotowania do pisemnego egzaminu maturalnego.

a) Wiadomości

Uczeń zna:

 • schemat pisemnego egzaminu maturalnego

 • kryteria oceny części pisemnej na egzaminie

 • schemat (najważniejsze elementy) i strategie pisania opowiadania

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi napisać poprawne opowiadanie

 • ćwiczy sprawność pisania

 • wykorzystuje posiadaną wiedzę w sytuacji pisania części próbnego egzaminu

 • potrafi posługiwać się strategiami pisania

 • wyraża swoje opinie

 • opisuje i opowiada historię

c) Postawy

Uczeń:

 • potrafi poprawnie zachować się podczas pisania i w kontaktach z kolegami i nauczycielem

 • pracuje indywidualnie i nie przeszkadza innym

 • nie wstydzi się pytać o radę nauczyciela w razie problemów

 • nie ściąga i nie przepisuje opowiadania z podręcznika

2. Metoda i forma pracy

Metoda: podejście komunikacyjne, pytania‑odpowiedzi, praca z podręcznikiem, metoda frontalna

Forma: praca indywidualna

3. Środki dydaktyczne

Podręcznik, zeszyt

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel sprawdza listę obecności i pracę domową. Następnie podaje temat i ogólny cel lekcji: „Będziecie pisać opowiadanie.”

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel zadaje pytania dotyczące budowy opowiadania i kryteriów jego oceny: How to write a good story? What elements should a story have? etc. Uczniowie podają odpowiedzi ustnie. Nauczyciel uzupełnia ich wiadomości i zapisuje najważniejsze elementy opowiadania, strategie pisania oraz punktację stosowaną przy ocenie na tablicy. Uczniowie zapisują notatkę w zeszytach. Budowa opowiadania znajduje się w załączniku (a), schemat oceny pracy pisemnej, według standardów egzaminu maturalnego, znajduje się w załączniku (b).

 2. Nauczyciel podaje temat opowiadania i wyjaśnia problemy, odpowiadając na pytania uczniów. Temat opowiadania, które mają napisać uczniowie, znajduje się w załączniku (c).

 3. Uczniowie piszą opowiadania indywidualnie na kartkach. Mogą korzystać z podręczników, słowników, pomocy nauczyciela i kolegów, ale nie mogą przepisywać z książki bądź od kolegi. Mają określony limit słów (120‑150). Nauczyciel monitoruje ich pracę, pomaga w trudnych słowach, wskazuje błędy i tłumaczy, jak je poprawić.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel zbiera opowiadania i, jeśli czas na to pozwoli, wstępnie ocenia i komentuje kilka prac. Zadaje też i wyjaśnia pracę domową.

5. Bibliografia

 1. Anna Bogobowicz, Hanna Mrozowska, Mariusz Misztal, Matura z języka angielskiego. Testy, Warszawa, Longman 2004.

 2. Hanna Komorowska, Metodyka nauczania Języków Obcych, Warszawa, WSIP 1999.

 3. Wincenty Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak 2003.

 4. Małgorzata Rutkowska‑Paszta, Uczyć lepiej i ciekawiej, Wrocław, Wersus 2002.

 5. Anna Sikorzyńska, Hanna Mrozowska, Mariusz Misztal, Matura z języka angielskiego. Repetytorium, Warszawa, Longman 2004.

6. Załączniki

Budowa opowiadania

 • Wstęp (opis głównych postaci, miejsce i czas akcji)

 • Rozwinięcie (wydarzenia, słowa łączące, właściwa kolejność, wzmaganie napięcia, zaciekawienie czytelnika, różne czasy gramatyczne)

 • Zakończenie (logiczne, zabawne lub zaskakujące, wywierające dobre wrażenie na czytelniku)

Punktacja maturalna

Treść: 5 pkt.

Kompozycja: 4 pkt.

Bogactwo językowe: 5 pkt.

Poprawność językowa: 4 pkt.

Razem: 18 pkt.

Temat opowiadania

Napisz opowiadanie, które rozpoczyna się od następującego zdania: Never before I had been so scared, and there was no time to spare.

Zadanie domowe

Naucz się zasad pisania opowiadania poznanych na lekcji. Napisz opowiadanie na ten sam temat, ale o limicie słów 200‑250.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Jest to druga lekcja na temat pisania opowiadania, więc uczniowie mają jeszcze prawo korzystać z wszelkich dostępnych pomocy. Ważne jest, aby uczniowie zaczęli pisać krótszą formę (120‑150 słów) na lekcji i nie trzeba ich karać za niedokończenie pracy z powodu ograniczonego limitu czasu na lekcji (około 35 minut).

RAUs4Bcl5joAY

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 116.15 KB w języku polskim
R19NKprC3qYpY

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 22.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida