Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R8IRPe9QRwQ6N
Na ilustracji grzbiety 11 książek ustawionych na drewnianej półce. Ich górne brzegi nie są ujęte w kadrze, więc nie widać tytułów ani autorów. Każda książka ma taki sam grzbiet: wykonany z czerwonej sztucznej skóry. Na dole jest mały złoty prostokąt, nad nim czarne kwadratowe pole, na którym złotą liczbą oznaczono numer tomu (od lewej 1, w prawo aż do 11). Nad polem z numerem każdy grzbiet ma jeszcze po 3 złote prostokątne ramki nadrukowane w pionie.

„Pan Tadeusz” wczoraj i dziś. W kręgu mitów i rekwizytów narodowych

Źródło: a. nn., domena publiczna.
Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

Księga VII. Rada

Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny:
Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny!

1 Źródło: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Wrocław 2015, s. 326.

W dziejach literatury polskiej można wskazać dzieła, które wpisały się w podstawowy kanon lektur nie tylko szkolnych. Adam Mickiewicz wyrażał pragnienie, aby jego księgi zbłądziły pod strzechy. Czy na półce w twoim domu znajduje się egzemplarz Pana Tadeusza?

Warto poszukać odpowiedzi na pytanie, na czym polega ideowa i symboliczna aktualność tego tekstu.

mit
Już wiesz

1) Obejrzyj film Pan Tadeusz (1999) w reżyserii Andrzeja Wajdy. Podczas seansu zastanów się, które epizody współtworzą tzw. mit narodowymitmit narodowy. Zanotuj swoje spostrzeżenia.

R893dIj6BKwYx
Miejsce na notatki

2) Sformułuj własną definicję mitu narodowego.

R7AM19Hlutabm
Miejsce na notatki

3) Wynotuj emblematyemblematemblematy, symbole, rekwizyty stanowiące o długim trwaniu tradycji Pana Tadeusza we współczesnej kulturze i obyczajowości.

R3XXBGgYAcFNK
Miejsce na notatki

4) Skorzystaj z dostępnych źródeł i zredaguj definicję rekwizytu narodowego.

RZe5mxUQuVhjD
Miejsce na notatki
emblemat
j0000000E1B2v23_0000000S
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Poemat pejzażysty i satyryka

RbgOjqCzJ03VB1
Ilustracja do Pana Tadeusza
Źródło: Michał Elwiro Andriolli, 1881, domena publiczna.

Poemat Mickiewicza na samym początku nie odniósł sukcesu wydawniczego. Krytycy literaccy różnie i niejednoznacznie odnosili się do tego utworu. Rozczarowanie poczuli również czytelnicy. Brakowało im w poemacie typowych wyznaczników literatury romantycznej: irracjonalizmu, fantastyki, bohatera bajronicznego, nieszczęśliwej miłości, heroicznej śmierci bohatera. Tymczasem w charakterystycznej konwencji (pełnej humoru, komizmu i ironii) autor wyeksponował zalety i wady narodowe. Zaakcentował ich skłonności do intryg i warcholstwa oraz megalomańskie poczucie wyższości wobec innych.

Można powiedzieć, cytując Juliana Krzyżanowskiegoj0000000E1B2v23_000tp081Juliana Krzyżanowskiego, że „rysem wspólnym wszystkich postaci, przemawiających z kart Pana Tadeusza, jest ich pospolitość”.
Ostrożny dystans czytelniczy wobec tekstu prezentuje wypowiedź Cypriana Norwida. Mimo że doceniał Mickiewiczowskie kreacje pejzaży i komizm, to w liściej0000000E1B2v23_000tp091liście do Wojciecha Cybulskiego z 9 stycznia 1867 roku napisał: „Pan Tadeusz ulubiony i słynny poemat narodowy polski, w którym jedyną poważną i serio figurą jest kto?... Żyd (Jankiel). Zresztą: awanturniki, facecjoniści, gawędziarze, pasibrzuchy, którzy jedzą, piją, grzyby zbierają i czekają, aż Francuzi przyjdą zrobić im ojczyznę … Kobiet w tym arcytworze narodowym dwie: jedna – metresa petersburska, druga – panienka  pensjonarka, i wyrostek bez profilu wyrobionego. Tła mistrzowskie, pejzaże wyższe od Ruysdaelaj0000000E1B2v23_000tp001Ruysdaela. Oto Pan Tadeusz! Poemat pejzażysty i satyryka”. Niemniej poemat pisany z perspektywy „wygnańca” (emigranta) można uznać za skarbnicę staroszlacheckiej tradycji kulturowej, kontynuowanej w XIX wieku i ewoluującej do współczesności.

Ćwiczenie 1
R1cUVognAmS6U1
Zadanie interaktywne polega na wybraniu prawidłowych odpowiedzi spośród podanych wariantów.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2

Wskaż sceny, w których występują w tekście sformułowania rozpoznane przez ciebie.

R1CbW57K2pSQ8
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 3
RqaXjc3xWog6M
Zadanie interaktywne polegające na uzupełnianiu komórek tabeli.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Panu Tadeuszu pojawia się wiele informacji na temat historii oraz obyczajowości polskiej szlachty. Wymień znane ci przedmioty, obiekty, miejsca geograficzne, kojarzące się z fabułą utworu.

R6h33kpKNtuR4
Miejsce na notatki
j0000000E1B2v23_000tp081
j0000000E1B2v23_000tp091
j0000000E1B2v23_000tp001
j0000000E1B2v23_00000020
JPOL_E3_E4_Konteksty

Pan Tadeusz Juliusza Słowackiego

Pan TadeuszJuliusz Słowacki
Juliusz Słowacki Pan Tadeusz

Sam Pan Tadeusz został w armii adiutantemj0000000E1B2v23_000tp082adiutantem,
Rejent – pisarzem, Sędzia – zboża liwerantemj0000000E1B2v23_000tp092liwerantem,
Hrabia dowodzi nowych ułanów szwadronemszwadronszwadronem;
Wszystko się pociągnęło za Napoleonem,
Poszło w marsz… W domu smętne wzdychają małżonki –
Pani Tadeuszowa odmawia koronki,
Nowenny, Telimena klnie domową ciszę,
Smętek mgieł – patrzy w okna – wzdycha – listy pisze
Albo z książką francuską idzie w szary kątek
Pod piec – i tonie w smętnych bałwanach pamiątek.
Wojski także niezdolny do rycerskich czynów
Został, dogląda w domu kobiet – i kominów.

Tymczasem nadchodziła ta okropna zima,
Twarda – groźna – iskrząca się komet oczyma,
Którą w Litwie przeczuwał wcześnie naród cały;
Miesięczne tęcze całe stawały w kolorach,
Mroźne kameleony przy chatach – oborach. […]

j0000000E1B2v23_00000_BIB_004 Źródło: Juliusz Słowacki, Pan Tadeusz, [w:] Dzieła wszystkie , t. 13, red. Juliusz Kleiner, Wrocław 1963.
Ćwiczenie 5

Słowacki napisał te słowa kilka lat po opublikowaniu poematu Mickiewicza (Pan Tadeusz ukazał się w 1834 roku, a wiersz Słowackiego w 1847 roku). Opisz, jak autor postrzega atmosferę Soplicowa.

RGQ0dJFPsxPcO
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 6

Omów, w jaki sposób Słowacki ustosunkowuje się do kampanii napoleońskiej. Jak postrzega jej konsekwencje w kontekście monotonii i trybu życia w Soplicowie?

RaHZmrSNqgVXv
Miejsce na notatki
j0000000E1B2v23_0000002F
JPOL_E3_E4_Konteksty
harfy

Zły patriota – filisterj0000000E1B2v23_000tp002filister

Zły patriota - filisterLeo Belmont
Leo Belmont Zły patriota - filister

Motto: […] jak harfy eolskieharfyharfy eolskie Żadne żaby tak pięknie nie grają jak polskie.

Stałem długo, stałem jakby gap,
Zapatrzony… w co? – w przydrożne błoto!
Zasłuchany… w co? – w skrzeczenie żab?
Zrozpaczony, żem złym patriotą!

Nie odkryłem, aby gorszy głos
Miały żaby niemieckie od polskich,
A na domiar – to filistra los –
Nie słyszałem żadnych harf eolskich!

Brzydkie błoto, brzydki żabi skrzek
I najbrzydziej… chyba w mojej duszy!
Świat jest piękny w każdym pyłku swym
Mickiewicza miej oczy i uszy!

j0000000E1B2v23_00000_BIB_002 Źródło: Leo Belmont, Zły patriota – filister, [w:] Rymy i rytmy. Wybór poezyj, t. 1, Warszawa 1900.
Ćwiczenie 7

Napisz do jakich refleksji skłania podmiot liryczny w utworze Leo Belmontaj0000000E1B2v23_000tp003Leo Belmonta Mickiewiczowska scena koncertu dwóch stawów.

RyUF0CgcRbNkj
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 8

Określ, z jaką postawą (charakterystyczną dla życia obyczajowego drugiej połowy XIX wieku) identyfikuje się podmiot liryczny.

RxnbrQ7WzbqOa
Miejsce na notatki
Ćwiczenie 9

Wyjaśnij przesłanie zawarte w apelatywnym zakończeniu: „Mickiewicza miej oczy i uszy!”.

R1WOT47RUQ0pd
Miejsce na notatki
szwadron
j0000000E1B2v23_000tp082
j0000000E1B2v23_000tp092
j0000000E1B2v23_000tp002
j0000000E1B2v23_000tp003
j0000000E1B2v23_00000033
JPOL_E3_E4_Konteksty

Pan Tadeusz jako centrum polszczyzny

Mickiewicz stworzył w poemacie centrum polszczyzny, syntetyczny obraz kraju ojczystego, czyli przestrzeni duchowej i materialnej, o której marzy polski emigrant na paryskim bruku. Zawarł na jego kartach wyróżniające się (związane zarówno z kulturą szlachecką, jaki z krajobrazem litewskim) symbole i emblematy zakorzenione w kulturze polskiej. Reminiscencje poematureminiscencjeReminiscencje poematu (z którym rywalizował między innymi Juliusz Słowacki w Beniowskim) można znaleźć w wielu wybitnych realizacjach literackich (Latarnik Henryka Sienkiewicza, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, Popioły Stefana Żeromskiego), nawiązujących do niego również polemicznie (Trans‑Atlantyk Witolda Gombrowicza). Konsekwencją popularności utworu są również skrzydlate słowaj0000000E1B2v23_000tp004skrzydlate słowa oraz jego współczesne interpretacje w rozmaitych realizacjach artystycznych (malarstwo, grafika, teatr, film itp.).

reminiscencje
Polecenie 1

Przeczytaj wybrane fragmenty głosów krytycznych na temat Pana Tadeusza. Czy podzielasz opinię znanych pisarzy i badaczy literatury? Wypowiedz się na ten temat.

RLcpEUYfTS6hU
Tabela interaktywna zawierająca rozwijane pola z fragmentami tekstów krytycznoliterackich.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RREaMiLg3QBPr
Miejsce na notatki
j0000000E1B2v23_000tp004
j0000000E1B2v23_0000003L
JPOL_E3_E4_Preteksty

Preteksty

Helwetowie
Auzończycy
Ponarskie
Urodzony Jan DęborógWładysław Syrokomla
Władysław Syrokomla Urodzony Jan Dęboróg

Ziemio moja rodzona, Litwo moja święta!
Żółtym piaskiem i drobną trawą przytrzaśnięta,
Niepokaźne na oko dzikie twe zacisze,
Nie tak jak u AuzońcówAuzończycyAuzońców, i HelwetówHelwetowieHelwetów, słyszę,
Gdzie pola jak raj ziemski, jako świata dziwo,
Gdzie lasy zarastają mirtem i oliwą;
Gdzie góry od PonarskichPonarskiePonarskich wyższe tysiąc razy,
Takie cudne co chwila sławią krajobrazy,
Takie rzeki, kaskady i jeziora tworzą,
Że je Włosi malują i na dziw rozwożą
Po litewskich jarmarkach, gdzie je naród chwyta,
Ty nie dojdziesz tej sławy, Litwo rodowita! […]

Dziś dla nas w świecie nieproszonych gości,
W całej przeszłości i w całej przyszłości
Jedna już tylko jest kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka:
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie.
Nie zaburzony błędów przypomnieniem,
Nie podkopany nadziei złudzeniem
Ani zmieniony wypadków strumieniem.
Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał,
Te kraje rad bym myślami powitał,
Kraje dzieciństwa – gdzie człowiek po świecie
Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie
Małe i piękne, jadowite rzucił,
Ku pożytecznym oka nie odwrócił […].

j0000000E1B2v23_00000_BIB_003 Źródło: Władysław Syrokomla, Urodzony Jan Dęboróg, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Franciszek Bielak, Wrocław 1970, s. 140.
Ćwiczenie 10

Przeczytaj fragment gawędy Władysława Syrokomli i opisz, na czym polega podobieństwo tekstu do Mickiewiczowskiej epopei.

RVE0SXbw7lecp
Miejsce na notatki
j0000000E1B2v23_0000003T
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Polecenie 2

Czy jesteśmy spadkobiercami tradycji szlacheckiej zaprezentowanej w Panu Tadeuszu? Rozważ problem, odwołując się do znajomości całego utworu i własnych obserwacji.

RIENIcHOOaCiP
Miejsce na notatki
Polecenie 3

Napisz argument odnoszący się do filmu Andrzeja Wajdy pt. Pan Tadeusz, potwierdzający, że reżyser dobrze oddał klimat soplicowskiego dworku i jego mieszkańców.

RpxZZMcDJnDal
Miejsce na notatki
R134yDotDNTwN1
Zadanie interaktywne polega na uszeregowaniu słów kluczy w hierarchii ważności (według ucznia): gawęda, Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, tradycja szlachecka.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapoznaj się z poniższymi słowami kluczami związanymi z lekcją, a następnie zaproponuj ich własną kolejność. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji.

Słowa klucze: gawęda, Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, tradycja szlachecka, mit, rekwizyt.

R18W4Nz4Sh2zk
Miejsce na notatki